PL EN


2016 | 1 | 44-61
Article title

Analiza trwania firm w woj. zachodniopomorskim

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis of the firm duration in the Zachodniopomorskie voivodship
RU
Анализ выживания предприятий в западнопоморском воеводстве
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Badania kohort firm, tak jak kohort ludzkich, prowadzone są z wykorzystaniem metod analizy przeżycia (trwania). W artykule przedstawiono możliwość zastosowania tablic trwania i funkcji intensywności (hazardu) likwidacji firm. Funkcja ta może przybierać kształty „wanny” — w przypadku intensywności zgonów lub odwróconej litery U — w przypadku likwidacji firm. Badania empiryczne są podstawą tworzenia i rozwijania teorii wyjaśniających prawdopodobieństwo przetrwania firm. W literaturze anglojęzycznej podkreśla się, że funkcja hazardu o kształcie odwróconej litery U jest zgodna z teoretycznym modelem uczenia się zakładającym, że przedsiębiorca potrzebuje czasu, aby stwierdzić, czy firma będzie mogła funkcjonować na rynku.
EN
The study company cohorts, like human cohorts, is carried out using the duration analysis methods. The article presents the possibility of using duration arrays and the liquidation intensity function (gambling) of the companies. This function may take a form ”bathtub” — in the case of mortality; inverted U — in the event of liquidation of companies. Empirical studies are the basis to create and develop theories to explain the probability of survival of companies. The English literature emphasizes that the hazard function of the shape of an inverted U is consistent with the theoretical model of learning, which assumes that the entrepreneur needs time to determine whether the company will be able to operate on the market.
RU
Обследования когорт предприятий, так как и когорт человека (населения), проводятся с использованием методов анализа выживания. В статье была представлена возможность использования таблиц выживания и функции интенсивности (риск) ликвидации предприятий. Эта функция может принимать форму ”ванна” — в случае смерти; перевернутой буквы U — в случае ликвидации компании. Эмпирические обследования являются основой для разработки и развития теории объясняющей вероятность выживания предприятий. В литературе подчеркивается, что функция риска в форме перевернутой буквы U согласуется с теоретической моделью обучения, устанавливающей, что предприниматель требует времени для того, чтобы выяснить, сможет ли компания действовать на рынке.
Year
Issue
1
Pages
44-61
Physical description
Dates
published
2016-01
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Appenzeller D. (2004), Ekonometryczna analiza czynników kształtujących skalę i dynamikę upadłości w Polsce, [w:] Appenzeller D. red., Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990—2003. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Audretsch D. B., Santarelli E., Vivarelli M. (1999), Start-up Size and Industrial Dynamics: Some Evidence from Italian Manufacturing, „International Journal of Industrial Organization”, No. 17.
 • Balicki A. (2006), Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa.
 • Bartelsmann E., Scarpetta S., Schivardi F. (2005), Comparative Analysis of Firm Demographics and Survival: Micro-Level Evidence for the OECD Countries, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 14.
 • Bhattacharjee A. (2005), Models of Firm Dynamics and the Hazard Rate of Exits: Reconciling Theory and Evidence Using Hazard Regression Model, CRIEFF Discussion Papers 0502, Centre for Research into Industry, Enterprise, Finance and the Firm, University of St. Andrews, http://www.econ.cam.ac.uk/publications/annrep/ar0405.pdf.
 • Błaszczyszyn B., Rolski T. (2004), Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT, Warszawa.
 • Bławat F. red. (2004), Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 • Bolesławski L. (1976), Budowa tablic trwania życia, PWN, Warszawa.
 • Dehnel G. (2010), Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ericson R., Pakes A. (1998), Empirical Implications of Alternative Models of Firm Dynamics, „Journal of Economic Theory”, No. 79.
 • Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005), Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH.
 • Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B. (1996), Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii, SGH.
 • Gazińska M. (2003), Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Rozprawy i Studia, t. 448, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Gołata E. (2009), Mikroprzedsiębiorstwa w badaniu SP-3 oraz dodatkowych źródłach informacji, [w:] Paradysz J. red., Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych, Zeszyty Naukowe nr 116, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, Seria II, Prace habilitacyjne, Zeszyt 153, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Hozer J., Markowicz I. (2002), Małe firmy. Analizy i diagnozy, Rozprawy i Studia, t. 437, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Jovanovic B. (1982), Selection and Evolution of Industry, „Econometrica”, Vol. 50 (3).
 • Jóźwiak J. (1996), Modele przeżycia, [w:] Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B., Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii, SGH.
 • López-Garcia P., Puente S. (2006), Business Demography in Spain: Determinants of Firm Survival, Documentos de Trabajo, No. 0608, Banco de España, Madrid.
 • Markowicz I. (2000), Statystyczna analiza rentowności i żywotności małych firm w województwie szczecińskim, praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym J. Hozera, maszynopis, Szczecin.
 • Markowicz I. (2012), Statystyczna analiza żywotności firm, Rozprawy i Studia, t. 835, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Matłoka M. (1997), Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Mączyńska E. red. (2008), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, SGH.
 • Nehrebecka N., Dzik A. M. (2013), Zdolność przetrwania przedsiębiorstw w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5.
 • Nunes A., Morais Sarmento E. de (2009), A Non-Parametric Survival Analysis of Business Demography Dynamics in Portugal, „Boletim Mensal de Economia Portuguesa”, No. 12.
 • Ostasiewicz S. red. (2000), Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych. Modelowanie statystyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Pociecha J. (2010), Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa, [w:] Jajuga K., Walesiak M. red., Taksonomia, nr t. 17, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Pociecha J., Pawełek B. (2011), Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza, „Metody analizy danych”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 873, Kraków.
 • Poznańska K. (2007), Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw — koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej, [w:] Łuczka T. red., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Poznańska K. (2008), Cykle życia przedsiębiorstw a instytucjonalna infrastruktura ich funkcjonowania, [w:] Mączyńska E. red., Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Praag C. M. van (2003), Business Survival and Success of Young Small Business Owners: An Empirical Analysis, „Small Business Economics”, Vol. 21 (1).
 • Ptak-Chmielewska A. (2013), Semiparametric Cox regression model in estimation of small and micro enterprises’ survival in the malopolska voivodeship, „Quantitative Methods in Economics”, Vol. XIV, No. 2.
 • Rossa A. (2005), Metody estymacji rozkładu czasu trwania zjawisk dla danych cenzurowanych oraz ich zastosowania, Rozprawy Habilitacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wagner J. (1994), The Post-Entry Performance of New Small Firms in German Manufacturing Industries, „Journal of Industrial Economics”, Vol. 42, No. 2.
 • Wędzki D. (2005), Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomista”, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16b9d823-a359-4e7a-aca9-326a698b5e7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.