Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(48) | 5-34

Article title

Wpływ rewolucji technologicznej na ewolucję strategicznych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem

Content

Title variants

EN
Impact of the Technological Revolution on the Evolution of Strategic Paradigms of Enterprise Management

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy oceny wpływu rewolucji technologicznej na ewolucję strategicznych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach polskich. W tym celu w latach 1999-2013 przeprowadzono badania przedsiębiorstw, w trzech okresach: w latach 1999-2002, następnie w latach 2003-2005 (w okresie, w którym mieliśmy do czynienia z pierwszą poważną zmianą paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwem) i w latach 2011-2013 (w okresie, w którym jesteśmy świadkami kolejnej ważnej zmiany paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwem). Wykazały one, jakie istotne zmiany zaszły w zarządzaniu przedsiębiorstwami w tym okresie. Wykorzystany do tego celu model samooceny, będący zmodyfi kowaną formą modelu 7-S, umożliwił uchwycenie najistotniejszych zmian, które dokonały się w przebadanych przedsiębiorstwach w tym okresie.
EN
The article concerns assessment of the impact of the technological revolution on the evolution of strategic paradigms of enterprise management in the Polish conditions. For this purpose, in 1999-2013, there were carried out surveys of enterprises, in the three periods: in 1999-2002, then in 2003-2005 (in the period we had to deal with the fi rst serious change of the paradigm of enterprise management), and in 2011-2013 (in the period we have been witnessing a further crucial alteration of the enterprise management paradigm). They indicated how important changes have occurred in enterprise management over that period. The used for that purpose model of selfassessment, being a modifi ed form of the 7S framework, enabled catching the most important changes that had occurred at enterprises over that period.

Year

Issue

Pages

5-34

Physical description

References

 • D’Aveni R.A. (2010), Utowarowienie – cichy zabójca zysków, „HBRP”, nr 92, październik.
 • D’Aveni R.A. (2011), Nieustanne wymyślanie firmy na nowo, „HBRP”, nr 101/102, lipiec-sierpień, http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=4748&t=nieustanne--wymyslanie-fi rmy-na-nowo [dostęp: 12.05.2012].
 • Burke A., Thurik R., van Stel A. (2010), Strategia błękitnego oceanu kontra model pięciu sił, „HBRP”, nr 88, czerwiec; http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=3631&t=strategia-blekitnego-oceanu-kontra-model-pieciu-sil [dostęp:12.06.2012].
 • Chan Kim W., Mauborgne R. (2005), Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.
 • Chrzanowski A.R. (2003), Strategiczna rola zarządzania operacyjnego w firmach, PRET, Warszawa.
 • Chrzanowski A.R. (2004), Model rozwoju firm w transformacji polskiej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10, październik.
 • Chrzanowski A.R. (2009), Przeobrażenia polskich przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, PRET, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo po-kapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drucker P.F. (2008), Myśli przewodnie, MT Biznes, Warszawa.
 • Durlik I. (2002), Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warszawa.
 • Egeman M.E. (2000), Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem. Część 1, Poltext, Warszawa.
 • Gulati R., Oldroyd J.B. (2005), Jak skoncentrować działalność fi rmy na klientach, „HBRP”, nr 34, grudzień, http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=429&t=jakskoncentrowac-dzialalnosc-firmy-na-klientach [dostęp: 16.06.2012].
 • Kotzenbach J.R., Smith D.K. (2006), Dyscyplina zespołów, „HBRP”, luty.
 • Laszlo C. (2008), Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Likert R. (1961), NewPatterns of Management, McGraw, New York.
 • Normann R. (2012), Przeformułowanie w biznesie. Jak mapa zmienia krajobraz, GWP, Gdańsk.
 • Perez C. (2002), Technological Revolution and Financial Capital. The dynamics of Bubbles and Golden Ages, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
 • Perez C. (2004a), Finance and Technical Change: A log-term view, The Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Perez C. (2004b), Technological Revolutions. Paradigm Shift s and Socio-institutional Change, (w:) Reinert E.S., Globalization, Economic Development and Inequality: An Alternative Perspective, Edward Elgar Publishing Limited.
 • Perez C. (2010), Technological Revolutions and Techno-economic paradigms, “Cambridge Journal of Economics”, No. 34(1).
 • Peters T. (1994), The Tom Peters Seminar. Crazy Times Call for Crazy Organizations, Macmillan, London.
 • Porter M., Kramer M. (2011), Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, „HBRP”, maj.
 • Radjou N. (2007), Innovate or Die: IT Service Providers. New Innovation Imperative, SRII Symposium, May 30.
 • Reinert E.S. (2004), Globalization, Economic Development and Inequality: An Alternative Perspective, Edward Elgar Publishing Limited.
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000), Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa.
 • Treacy M., Wiersema F. (1995), The Discipline of Market Leaders: Choose Your Customers, Narrow Your Focus, Dominate Your Market, Addison-Wesley, Boston.
 • Waterman R.H., Peters T.J., Philips J.R. (1980), Structure is Not Organization, “Business Horizons”, No. 6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-16e7ca5d-62e6-4340-80d8-a0bc255506bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.