PL EN


2018 | 18 | 47-57
Article title

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ARTETERAPII W EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Content
Title variants
EN
THE CAPABILITIES OF USES ART THERAPY IN HEALTH EDUCATION
Conference
Numer specjalny: Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Arteterapia należy do terapii humanistycznych, którą można zastosować w różnych grupach wiekowych w szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej. Arteterapia to sposób na odreagowanie napięcia emocjonalnego czy zmęczenia fizycznego. Jest ona pomocna w pracy z człowiekiem zdrowym, jak i chorym. Celem pracy było przedstawienie możliwości praktycznego wykorzystania wybranych metod arteterapii w edukacji zdrowotnej w świetle literatury przedmiotu. W pracy uwzględniono definicję zdrowia i jej holistyczny wymiar, metody arteterapeutyczne i propozycje ich wykorzystania w realizacji zadań edukacji zdrowotnej.
EN
Art therapy is part of humanities therapy and may be used for health education in various age groups. Art therapy constitutes a way to release emotional tension or fatigue. It is helpful for working with both ill and healthy people. The aim of the work was to present the possibilities of practical use of selected methods of art therapy in health education in light of the subject literature. The work includes the definition of health and its holistic dimension, art-therapy methods and proposals for their use in the implementation of health education tasks.
Year
Issue
18
Pages
47-57
Physical description
Contributors
author
 • VIII Ogród Jordanowski w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • Handford, O., Karolak W. (2009). Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. Łódź.
 • Havelka, M., Lucanin, J., Lucanin, D. (2009). Biopsychosocial model – the integrated approach to health and disease. Collegium Antropologicum, 33, 1.
 • Jaczewski, A., Komosińska, K. (2004). Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej. Płock.
 • Juczyński, Z., Ogińska- Bulik, N. (2003). Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Łódź.
 • Karolak, W., Kaczorowska, B. (2008). Arteterapia w medycynie i edukacji. Warszawa.
 • Konieczna, A. (2006). Biblioterapia w praktyce. Kraków.
 • Konieczna, E.J. (2003). Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków.
 • Kozłowska, E., Marzec, A., Kalinowski, P., Bojakowska, U. (2016). Koncepcja zdrowia i jego ochrony w świetle literatury przedmiotu. Journal of Education, Health and Sport, 6 (9).
 • Kuczyńska, A., Czuba, M. (2011). Terapia w służbie sztuki sztuka w służbie terapii. Wrocław.
 • Kulmatycki, L. (2009). Edukacja zdrowotna w szkole polskiej 2009 – uwagi krytyczne. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna, 2.
 • Łoza, B., Cmielnicka-Plaskota, A., Rudowski, T. (2013). Arteterapia. Warszawa.
 • Michałowska, D. (2008). Edukacja prozdrowotna – podejścia, modele, metody. Przegląd Terapeutyczny, 4.
 • Molicka, M. (2011). Biblioterapia i bajkoterapia. Poznań.
 • Molicka, M. (2016). Bajki terapeutyczne. Poznań.
 • Ostrzyżek, A., Marcinkowski, J. (2012). Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria i praktyka kliniczna. Problemy Higieny i Epidemiologii, 4 (93) .
 • Pijanowski, L. (1978). Gry i zabawy umysłowe. Warszawa.
 • Warmuz-Warmuzińska, E. (2013). Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Warszawa.
 • Witerska, K. (2011). Drama techniki strategie scenariusze. Warszawa.
 • Woynarowska, B. (2010). Edukacja zdrowotna. Warszawa.
 • Wikieł-Dudała, A. (2015). Scenariusz warsztatu arteterapeutycznego „Stawanie się − autoportret symboliczny” dotyczący kształtowania osobowości. Student Niepełnosprawny, 8 (15).
 • Teczka terapii zajęciowej (2018). Pobrano z lokalizacji: https://www.teczkaterapii.pl/opis.html.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16ec9126-9773-4a4d-b0d9-c2e9e7c62333
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.