PL EN


2016 | 3 | 49-60
Article title

Rynek mocy. Kolejny etap tworzenia zliberalizowanego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The Next Step in Development of European Power Market – Capacity Market
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W Europie rośnie ostatnio ryzyko wystąpienia deficytu mocy, koniecznych do zaspokojenia w każdym czasie popytu na energię elektryczną. Brak mocy może powodować przerwy w dostawach energii elektrycznej lub ograniczać poziom zasilania. Przyczyną tego ryzyka jest głównie niedopasowanie elastyczności bloków produkcyjnych w elektrowniach konwencjonal-nych do nowych wymogów, które pojawiły się w rezultacie gwałtownego wzrostu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), w szczególności w elektrowniach wiatrowych i słonecznych, których produkcja zależy od warunków pogodowych. Analiza polskiego sektora wytwórczego zarówno pod kątem wieku, stanu technicznego urządzeń, jak i funkcjonującego „energy mix” wykazała, że segment ten jest szczególnie zagrożony i wymaga utworzenia oraz wdrożenia instrumentów interwencyjnych i pomocowych. Jednym z proponowanych rozwiązań jest utworzenie w miejsce obecnego rynku jednotowarowego, właściwego wyłącznie dla energii elektrycznej, rynku dwutowarowego, uzupełnionego o komponent mocy. Rozwiązanie takie może być także odpowiedzią na kolejne wyzwanie, jakim jest konieczność zastąpienia niektórych kon-wencjonalnych źródeł wytwórczych nowymi, spełniającymi zaostrzone wymogi środowiskowe. Prawidłowo zaprojektowany rynek mocy może być odpowiedzią na powyższą potrzebę. Należy jednak brać pod uwagę powiązania rynku polskiego liniami transgranicznymi z ościennymi ryn-kami energii elektrycznej. Ponadto, rynek mocy jest swoistą formą protekcjonizmu rynkowego, gdyż potencjalnie może wpływać na przepływy transgraniczne. Z tego powodu Unia Europejska traktuje rynek mocy jako rozwiązanie tymczasowe. Pojawia się także ryzyko regulacyjne, w przypadku jeżeli konieczne będzie dopasowanie regulacji rynku energii elektrycznej do nowe-go systemu wsparcia. Regulacje takie będą miały skutki długoterminowe. Poprzedzi je z pewnością rozciągnięty w czasie proces oceny tych skutków zarówno dla rynku lokalnego, jak i handlu energią w Europie.
EN
The threat of the deficit of necessary power capacity starts to be a visible risk for European power industry. The shortage of power capacity can result in blackout. The development of re-newable energy sources (RES) contributes to the decrease of the power prices in the European Union, which may adversely affect the overall profitability of power production and the outlook for new investments. That is why power companies have started to limit the replacement of con-ventional power plants, based on fossil fuels, with new ones and develop RES as new power capacities. The analysis of Polish power sector allows arriving at a conclusion that the new im-pulse for developing new, stable power sources is crucial. The introduction of the capacity market might be a solution to the problem and a way to meet the present challenges. Another important issue is to consider the European perspective of the fun-ctioning of power market: commercial power flows within the region and the potential form of the state aid in the capacity market mechanism. Hence, European Commission considers the capacity market as a temporary solution. The regulatory risk could create next challenges, and the establishment of new support instrument may prove to be necessary. Such a solution will have a long-term impact, which, in turn, creates the need to assess its consequences for both regional and European power trade.
Year
Issue
3
Pages
49-60
Physical description
Dates
published
2016-05-2016-06
Contributors
References
  • Baker P., Bayer E., Rączka J., Rynek mocy w Wielkiej Brytanii – doświadczenia ważne dla Polski, Forum Analiz Energetycznych, 2015, http://www.fae.org.pl/files/file_add/file_add-28.pdf.
  • Cramont P., Ockenfels A., Economics and design of capacity markets for the power sector, University of Maryland, May 2011.
  • Czuryszkiewicz K., Drynkorn H., Koncepcje rynku mocy w Polsce, http://www.codozasady.pl/koncepcje-rynku-mocy-w-polsce.
  • Gallus A., Wyzwania przedsiębiorstw związane z konkluzjami BAT, „Nowa energia”, 2015, nr 5-6.
  • Michalski D., Krysta B., Lelątko P., Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa 2004.
  • Mucha-Kuś K., Sołtysik M., Zamasz K., Capacity market – ‘demand for coopetition’?, (w:) K. Zamasz (red.), Capacity market in contemporary economic policy, Difin, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-170b1641-4e98-4386-9126-c3bb4431a14d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.