Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 (343) | 34-44

Article title

Rekomendacje na bazie product seeding

Authors

Content

Title variants

EN
Recommendations Based on Product Seeding
RU
Рекомендации на базе размещения продукта

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Proces marketingowej komunikacji z klientem przechodzi transformację. W dzisiejszych czasach nie wystarcza już reklama w telewizji i stos ulotek, by firma mogła mówić o efektywnym dialogu z klientem. Dialog pojawia się dopiero wtedy, gdy nie tylko firma, ale i klient ma głos. Dostępność nowych technologii sprawia, że ten głos częściej niż dotychczas ma postać słów pisanych na portalach społecznościowych, forach internetowych czy na ekranach nowoczesnych smartfonów. Dzięki powszechnej komunikacji wielu osób i przetwarzaniu informacji na różne sposoby firma i jej produkt mogą stać się z dnia na dzień numerem jeden na liście najbardziej pożądanych. I to właśnie jest marketing szeptany, czyli nowoczesna technika komunikacji marketingowej. Celem rozważań jest poznanie jednego z narzędzi marketingu szeptanego – product seeding, który odpowiada na potrzeby konsumenta stroniącego od nowych technologii, ale jednocześnie umożliwiającego mu włączenie się w ideę marketingu szeptanego. Przeprowadzone przez autorkę artykułu badania ankietowe definiują, czy i w jakim stopniu rekomendacje oparte na product seeding są skutecznym narzędziem tego typu komunikacji marketingowej firmy z klientem.
EN
The process of marketing communication with the customer undergoes the transformation. Nowadays, advertising on TV and a pile of leaflets are not sufficient for the company to speak of any affective dialogue with the customer. Dialogue occurs only when not only the company but also the customer has their voice. Accessibility of new technologies causes that this voice more often than hitherto has the form of words written on social portals, Internet forums or on displays of modern smartphones. Owing to the universal communication between many people and information processing in various ways, the company and its product may have become from one day to another the number one in the list of those most desired. And this is the word of mouth marketing, or a modern technique of marketing communication. The objective of deliberations is to get known one of the word of mouth marketing – product seeding, which replies to the needs of the consumer shunning from new technologies, but, at the same time, enables them being included into the idea of word of mouth marketing. The surveys carried out by the author of the article define whether and to what degree the recommendations based on product seeding are an efficient tool of this type of marketing communication with the customer.
RU
Процесс маркетинговой коммуникации с клиентом проходит трансформацию. Сегодня недостаточны уже реклама по телевидению и ярус листовок, чтобы фирма могла говорить об эффективном диалоге с клиентом. Диалог появляется лишь тогда, когда слово имеет не только фирма, но и клиент. Доступ- ность новых технологий приводит к тому, что возможность высказываться чаще, нежели до сих пор, имеет форму слов, которые пишут на социальных порталах, интернет-форумах или же на экранах современных смартфонов. Благодаря всеобщей коммуникации многих людей и обработке информации различными способами фирма и ее продукт могут стать изо дня в день номером один в списке наиболее желательных. Цель рассуждений – ознакомиться с одним из инструментов сарафанного радио – с размещением продукта (продакт плейсмент или продакт сидинг), который отвечает на потребности потребителя, избегающего новых технологий, но заодно предоставляет ему возможность включиться в идею «маркетинга из уст в уста». Проведенные автором статьи опросы определяют, являются ли и в какой степени рекомен- дации, основанные на размещении продукта, эффективным инструментом такого рода маркетинговой коммуникации фирмы с клиентом.

Year

Issue

Pages

34-44

Physical description

Dates

published
2013-03-2013-04

Contributors

 • Automatika Sp. z o.o.
 • GRUPA AZOTY
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Dwornik B. (2010), Szeptanie jest w cenie, Raport Marketing szeptany 2010, http://interaktywnie.com [dostęp: 14.04.2012].
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2008), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 • Gladwell M. (2000), The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference, Little Brown, New York City.
 • Grzegorczyk A. (2010), Reklama, PWE, Warszawa.
 • Hatalska N. (2008), Blog 2008, Marketing szeptany, czyli nie wszystko można kontrolować, http://hatalska.com [dostęp: 11.06.2012].
 • Hughes M. (2006), Buzzmarketing, MT Biznes, Warszawa.
 • Jantsch J. (2011), Siła pozytywnych opinii. Jak efektywnie wykorzystać najlepszy kanał informacyjny do reklamy Twojej firmy, MT Biznes, Warszawa.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Pilarczyk B. (2011), Innowacje w komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe” Vol. 9, PTE, Kraków.
 • Rosen E. (2008), Fama – autonomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, Poznań.
 • Sagan A. (2003), Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej, WAE, Kraków.
 • Sernovitz A. (2011), Word of Mouth Marketing. How Smart Companies Get People Talking, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Siejak M. (2011), Kto mówi w imieniu marki, „Marketing w Praktyce”, nr 9.
 • Śliwińska K., Pacut M. (2011), Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Wiktor J. (2001), Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-171155f5-b24e-476b-9d95-fca97823765e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.