PL EN


2017 | 3 (368) Tom I | 330-340
Article title

Strategie zakupowe przedsiębiorstw w warunkach niestabilności

Authors
Content
Title variants
EN
Purchasing Strategies in Turbulent Times
RU
Закупочные стратегии предприятий в условиях нестабильности
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu bazującego na wynikach badań jest określenie strategii i dźwigni zakupowych przedsiębiorstw rozwijanych w warunkach niestabilnego otoczenia XXI wieku. Wybór tematu uzasadnia wzrost strategicznego znaczenia zarządzania zakupami w tworzeniu wartości i osiąganiu rentowności współczesnych przedsiębiorstw przez m.in. oddziaływanie na ich główne determinanty, jakimi są: wzrost przychodów, redukcja kosztów oraz efektywne zarządzanie aktywami. Cele zarządzania zakupami w biznesie w coraz większym stopniu koncentrują się na zarządzaniu wartością dla właścicieli i innych interesariuszy przedsiębiorstw i sieci dostaw, a jej tworzenie coraz częściej jest konfrontowane z nowymi wyzwaniami. Wobec dynamicznych zmian w niestabilnym otoczeniu następuje weryfikacja i zachodzą zmiany w dotychczasowych strategiach i dźwigniach zakupowych. W artykule przedstawiono wnioski z kwerendy źródeł literatury oraz wyników badań empirycznych o charakterze jakościowym przeprowadzonych w 2016 roku.
EN
The main purpose of this research article is to outline purchasing strategies and leverages, which are developed by companies in turbulent environment of the 21st century. This subject was chosen because the strategic role of purchasing for the value creation and profitability of today’s companies is rising, especially through influence on such key determinants as revenue increase, cost reduction and effective assets management. The aims of purchasing are more and more concentrated on value management for owners and other stakeholders of companies and supply chains, but its creation is more and more often facing new challenges. Faced with dynamic changes in turbulent environment, the purchasing strategies and leverages were verified and changed. The author presented the results of literature review and qualitative empirical research conducted in 2016.
RU
Основная цель статьи, основанной на результатах изучения – определить закупочные стратегии и рычаги предприятий, развиваемые в условиях нестабильной среды XXI в. Выбор темы обоснован ростом стратегического значения управления закупками в создании ценностей и в достижении рентабельности современных предприятий путем, в частности, воздействия на их основные детерминанты, какими являются рост поступлений, снижение издержек и эффективное управление активами. Цели управления закупками в бизнесе во все большей степени сосредоточиваются на управлении ценностью для владельцев и других стейкхолдеров предприятий и сетей поставок, а ее создание все чаще сталкивается с новыми вызовами. Перед лицом дина- мичных изменений в нестабильной среде наступает верификация и происходят изменения в прежних закупочных стратегиях и рычагах. В статье представили выводы из обзора источников литературы и результатов эмпирических исследований качественного характера, проведенных в 2016 г.
Year
Pages
330-340
Physical description
Contributors
References
 • Building Resilience in Supply Chains. An Initiative of the Risk Response Network in Collaboration with Accenture (2013), World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_RRN_MO_BuildingResilienceSupplyChains_Report_2013.pdf [dostęp: 30.01.2017].
 • Chopra S., Sodhi M.S. (2014), Reducing the Risk of Supply Chain Disruptions, “MITSloan Management Review”, Spring.
 • Christopher M., Ryals L. (1999), Supply Chain Strategy: Its Impact on Shareholder Value, “The International Journal of Logistics Management”, Vol. 10, No. 1.
 • Fiksel J., Polyviou M., Croxton K.L., Pettit T.J. (2015), From Risk to Resilience: Learning to Deal With Disruption, “MITSloan Management Review”, Winter.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Hesping F.H., Schiele H., (2015), Purchasing strategy development: A multi-level review, “Journal of Purchasing & Supply Management”, No. 21.
 • Houston P., Turner M.D., Miller J., Thelen B. (2012), Supply management at a crossroads. Lessons for success in turbulent times, PwC.
 • Ivanov D., Sokolov B. (2010), Adaptive Supply Chain Management, Springer, London.
 • Manners-Bell J. (2014), Supply Chain Risk. Undestaning Emerging Threats to Global Supply Chains, Kogan Page, London.
 • Ocicka B. (2013), Zarządzanie relacjami z dostawcami jako źródło wartości w łańcuchach dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 1.
 • Romanowska M. (2016), Kryzys w przedsiębiorstwie, (w:) Romanowska M., Mierzejewska W. (red.), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Rutkowski K. (2015), Rekonfiguracja międzynarodowych łańcuchów dostaw jako narzędzie zapobiegania zagrożeniom kryzysowym – szansa dla Polski, (w:) Witkowski J., Skowrońska A. (red.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, nr 382.
 • Rutkowski K. (2013), Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4.
 • Rzeżacz A. (2016), Miejsce i rola dźwigni zakupowych w zarządzaniu zakupami przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3.
 • Sheffi Y. (2015), Preparing for Disruptions Through Early Detection, „MITSloan Management Review”, Fall.
 • Szymański W., Niestabilność gospodarcza a szanse przedsiębiorstw, (w:) Sobiecki R., Pietrewicz J.W. (red.), Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Weele A.J. van (2014), Purchasing and Supply Chain Management. Analysis, Strategy, Planning and Practice, Cengage Learning, Andover.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1742c6e5-cd73-426b-8af9-7abc048976b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.