PL EN


2016 | 8(2)/2016 | 407-417
Article title

TWORZENIE FIRMY ODDZIAŁU OSOBY PRAWNEJ W KONTEKŚCIE ZASADY JEDNOŚCI FIRMY – WNIOSKI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

Content
Title variants
EN
CREATING BUSINESS NAME OF LEGAL PERSON IN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF UNITY OF BUSINESS NAME – CONCLUSIONS DE LEGE LATA (AS TO THE CURRENT REGULATIONS) AND POSTULATES DE LEGE FERENDA (FOR THE FUTURE REGULATIONS)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca porusza zagadnienia dotyczące instytucji firmy oddziału osoby prawnej w świetle art. 436 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.)]. Omawia instytucję firmy oddziału osoby prawnej oraz występujące w doktrynie kontrowersje związane z tą instytucją, rozpatrując ją na gruncie zasady jedności firmy jako jednej z zasad prawa firmowego. Obok omówienia sposobu tworzenia firmy oddziału osoby prawnej praca – w podsumowaniu – zawiera wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski de lege lata w zakresie proponowanej wykładni obowiązujących przepisów dotyczących firmy oddziału osoby prawnej oraz postulaty de lege ferenda w powyższym zakresie.
EN
This article disusses the instutition of business name of branch of legal person under the article 436of Polish Civil Code. Firstly, this article discusses the institution of the business name of branch of legal person itself and the legal doctrine controversies as to the wording „business name of branch of legal person”adopted by the lawmaker. The issue is being discussed on the grounds of the principle of unity of business name as the fundamental principle of business name law. Further, this article discusses manner of formation of business name of branch of legal person, including main body issues of the name, mandatory additions and possibilities to include optional additions. The summary thereof includes de lege latapostulates as to the proposed interpretation of the provisions of business name law being in force and prrealting to business name of branch of legal person. The summary also includes the de lege ferenda postulates in the aforementioned scop
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • Allerhand M., Kodeks spółek handllowych z komentarzem, Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała 1995.
 • Chlebny J., Użycie firmy jako wprowadzające w błąd, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 8,
 • Dmowski S., Trzaskowski R. (aktualizacja), Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia [w:] Gudowski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Tom I, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2014, s. 209-227.
 • Dominowska J., Naruszenie renomy przedsiębiorcy przez nieuprawnione korzystanie z jego oznaczeń indywidualizujących, „Państwo i Prawo” 2013, nr 7, s. 68-81.
 • Gliniecki B., Kilka uwag o konstrukcji firmy przedsiębiorcy w projekcie nowego kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 8, s. 17-21.
 • Gniewek E., Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia [w:] Gniewek E. (red.), Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, wyd 6, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, s. 99-110.
 • Golat K., Golat R., Oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorców, Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1998.
 • Henclewski T., Matczak D., Funkcja promocyjna firmy a potrzeba liberalizacji prawa handlowego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 11, s. 47-51.
 • Jacyszyn J., Rudowicz J., Oddział spółki. Tworzenie i funkcjonowanie, Zakamycze 1999.
 • Klapczyńska M., Firma i jej ochrona, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Modrzejewska M., Użycie nazwiska osoby fizycznej w firmie przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 5, s. 4-14.
 • Naworski J.P., Problematyka skracania firmy spółek kapitałowych (I), „Przegląd Prawa Handlowego” 1996, nr 3, s. 15-21.
 • Naworski J.P., Problematyka skracania firmy spółek kapitałowych (II), „Przegląd Prawa Handlowego” 1996, nr 4, s. 15-20.
 • Sitko J., Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa – obrzeża prawa własności przemysłowej, „Przegląd Prawa Handlowego”, 2008/4, s. 18-26.
 • Sitko J., Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego”, 2003/5, s. 24-32.
 • Skubisz R., Prawo do firmy i jego ochrona, „Państwo i Prawo” 1993/1, s. 25-32.
 • Skubisz R., Zasady prawa firmowego, Rejent 1993, nr 1, s. 9-30.
 • Szwaja J., O przyszłym uregulowaniu firmy, „Państwo i Prawo”, 1994/12, s. 40-47.
 • Szwaja J., Mika I., Oznaczenia przedsiębiorcy (prawo firmowe) [w:] System Prawa Handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, Warszawa 2009, s. 771 i n.
 • Zaporowski P., Firma oddziału osoby prawnej, „Prawo Spółek” 2004, nr 9, s 35 i n.
 • Zaporowski P., Określenie formy prawnej przedsiębiorcy w firmie osoby prawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005/2, s. 47-51.
 • Zaporowski P., Pseudonim w firmie, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006/6, s. 46-52.
 • Zaporowski P., Mazurkiewicz J., Zaporowska M., Zaporowska Z., Polskie prawo firmowe. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2016.
 • Żelechowski Ł., Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia [w:] Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Przepisy wprowadzające. Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 458-515.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17438900-1093-4949-84f8-65a2f7126601
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.