PL EN


2018 | 8(2) | 147-159
Article title

THE FORMS OF INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS

Content
Title variants
PL
FORMY MIĘDZYNARODOWEGO TRANSFERU TECHNOLOGII PRZEZ KORPORACJE TRANSNARODOWE
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The resources and skills of TNC make them play the essential role in carrying out R&D work, whose effect is the production of new, often technologically advanced solutions. Striving for maintaining competitive advantages over others on foreign markets imposes the necessity to transfer the technology worked on in parent companies to TNC foreign branches and local offices. The extensive range of TNC activity through a network of units localised in various regions of the world determines the fact that they are leaders in the process of implementing and distributing innovative solutions in the world. The main aim of the paper was to identify the influence of world-largest transnational corpo-rations on entities with respect to the diffusion of technology.
PL
Posiadane zasoby i umiejętności KTN powodują, że odgrywają one fundamentalną rolę w prowadzeniu prac B+R, których efektem jest powstawanie nowych, często zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Dążenie do utrzymania przewag konkurencyjnych na rynkach zagranicznych wymusza z kolei konieczność transferowania technologii wypra-cowanych w przedsiębiorstwach macierzystych do zagranicznych filii i oddziałów KTN. Szeroki zasięg działalności KTN poprzez sieć jednostek zlokalizowanych w różnych regionach świata decyduje o tym, że są one liderami w procesie wdrażania i rozprzestrzeniania rozwiązań innowacyjnych na świecie. Głównym celem artykułu jest określenie wpływu największych światowych korporacji transnarodowych na podmioty w zakresie rozpowszechniania technologii.
Contributors
 • The Jacob of Paradies University in Gorzow Wielkopolski
author
 • The Jacob of Paradies University in Gorzow Wielkopolski
 • The Jacob of Paradies University in Gorzow Wielkopolski
References
 • 1. Antczak R., (2005). Znaczenie wartości niematerialnych w aspekcie wyzwań dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, CASE Warsaw.
 • 2. Ciecierski M., (2009). Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębior-stwie. Difin, Warszawa.
 • 4. Jakubiak M., Transfer wiedzy i innowacji do Polski. Rola bezpośrednich inwe-stycji zagranicznych i wymiany handlowej http://www.case.com.pl/uploadpubli-kacja_plik/bre62_3.pdf.
 • 5. Jasiński A. H, (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie, Difin, Warszawa 2006.Kraciuk J, Korporacje transnarodowe a zjawisko luki technologicznej w krajach rozwijających się, w: Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organi-zacja Gospodarki Żywnościowej, nr 61, Warsaw.
 • 6. Kochel A., (2012). Formy międzynarodowego transferu technologii przez kor-poracje transnarodowe in: Wyzwania Gospodarki Globalnej ,Prace i Materiały IHZ 2012, No. 31.
 • 7. Kola-Bezka M., Kuzel M., Sobczak I., (2009). BIZ w województwie kujawsko-pomorskim, WSG, Bydgoszcz.
 • 8. Kuzel M., (2005). Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych a pro-ces dyfuzji wiedzy i umiejętności, in (W. Karaszewski Edit.) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Toruń.
 • 9. Lech M., (2010). Zdolność oddziaływania korporacji transnarodowych na współczesne stosunki międzynarodowe w dobie procesu globalizacji In: Men-kens J., Gardocka T. (Edit), Korporacje transnarodowe Academika, Warszawa.
 • 10. Macias J., (2010). Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodo-wych – globalna standaryzacja i lokalna, Przegląd Organizacji, No. 9/2010.
 • 11. Marzec P., (2007). Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji gospo-darki światowej, in: T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec (Edit), Polska, Europa, Świat. Korporacje transnarodowe Polihymnia, Lublin-Tomaszów Lubelski.
 • 12. Misala J., (2003). Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • 13. Pomykalski A., (2001). Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź.
 • 14. Smętkowski M., (2000). Przedsiębiorstwo zagraniczne w otoczeniu lokalnym w Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.
 • 15. Sokołowicz M.E., (2011). Region w gospodarce globalnej – bezpośrednie inwe-stycje zagraniczne, a rozwój regionu, In A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz (Edit), Region w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 • 16. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., (2000). Zarządzanie firmą innowa-cyjną, Difin Warsaw.
 • 17. Sporek T., (2010). Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, WAE, Katowice.
 • 18. Szatkowski K., (2001). Istota i rodzaje innowacji in: Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi Brzeziński M. (Edit), Difin, Warszaw. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and Internationalization of R&D, UNCTAD, UN New York-Geneva 2005.
 • 19. Transfer of Technology, UNCTAD 2001, New York – Geneva 2001.
 • 20. Umiński S., (2002). Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla transferu technologii do Polski Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk.
 • 21. Zaorska E., (2007). Korporacje transnarodowe, przemiany oddziaływania, wy-zwania PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-2146
e-ISSN
2451-1064
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-174df92b-bbca-427b-b4f9-325f7740bbc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.