PL EN


2017 | 100 O świętowaniu | 222-235
Article title

Post-irony and Three Faces of Melodrama

Title variants
EN
Postironia i trzy twarze melodramatu
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jak we wstępie do artykułu odnotowuje Włodek, tytułowe „trzy twarze” oznaczają trzy momenty w istnieniu melodramatu – preironiczny, ironiczny i postironiczny. W tym właśnie kluczu autorka prezentuje wzbogaconą licznymi przykładami filmowymi refleksję teoretyczną nad zagadnieniem melodramatu filmowego w jego trzech okresach. Pierwszą część tekstu poświęca kwestiom interpretacji melodramatu, jego definicji oraz relacji z kinem klasycznym, a także zastosowaniu pojęć „postironia” i „Nowa Szczerość”. W części drugiej skupia się na wybranych filmach i strategiach aktualizowania melodramatu na ekranie, a także wyodrębnia jedną z kluczowych dla tego gatunku figur, jaką jest ladacznica o złotym sercu. Podkreśla ponadto, że rozszerzone rozumienie melodramatu okazuje się szczególnie zasadne, jeśli spojrzymy na niego diachroniczne – od pre- do postironii. W podsumowaniu zauważa, że każda z tych omówionych form melodramatyczności dowodzi, jak migotliwe i żywe jest nie tylko kino współczesne, ale i to starsze, nawet poprzedzające okres klasyczny. Każda z przywołanych formacji kinematograficznych (przedklasyczna i przedkodeksowa, postmodernistyczna i postironiczna) funkcjonuje – zgodnie ze spostrzeżeniami cytowanego przez Włodek Jima Collinsa – w metamitologicznym wymiarze zbudowanym z warstw popularnych mitologii, które współistnieją i są stale redefiniowane.
EN
As Włodek notes in the introduction to the article, the title “three faces” refer to the three moments in the existence of melodrama – pre-ironic, ironic and post-ironic. It is in this schema that the author presents a theoretical reflection, enriched with numerous film examples, on the issue of film melodrama in its three periods. The first part of the text is devoted to the interpretation of the melodrama, its definition and relation to the classic cinema, as well as the application of the concepts of “post-irony” and “New Sincerity”. In the second part, she focuses on selected films and strategies for updating the melodrama on cinema screen, and also identifies one of the key figures for this genre, which is a harlot with a heart of gold. She also emphasizes that the extended understanding of melodrama turns out to be particularly justified if we consider melodrama from a diachronic perspective – from preto post-irony. In summary, she notes that each of these discussed forms of melodrama shows how flickering and vivid is not only contemporary cinema, but also older films, even those before the classic period. Each of the evoked cinematographic formations (pre-classic and pre-codex, post-modernist and post-ironic) function – in accordance with the observations of Jim Collins quoted by Włodek – in a metamythological dimension built of layers of popular mythology that coexist and are constantly redefined.
Year
Pages
222-235
Physical description
Contributors
References
  • Collins, J. “Genericity in the Nineties: Eclectic Irony and the New Sincerity”. W: Film Theory Goes to the Movies, red. J. Collins, H. Radner, A. Preacher Collins. New York-London: Routledge, 1993.
  • Elsaesser, T. „Opowieści o wściekłości i wrzasku: uwagi o rodzinnym melodramacie”, tłum. S. Bobowski. Studia Filmoznawcze 29 (2008).
  • Horrigan, W. “Dying Without Death: Borzage’s „A Farewell to Arms””. W: The Classic American Novel and the Movies, red. G. Peary, R. Shatzkin. New York: Ungar Publishing, 1977.
  • Jameson, F. „Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne”, tłum. P. Czapliński. W: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1998.
  • Oleszczyk, M. American Hustle, ad 1921. http://www.dwutygodnik.com/artykul/5190-american-hustle-ad-1921.html
  • Schatz, T. Hollywood Genres. Formulas, Filmmmaking and the Studio System. New York: McGraw-Hill, 1981.
  • Stachówna, G. Niedole miłowania. Ideologa i perswazja w melodramatach filmowych. Kraków: Rabid, 2001.
  • Szczekała, B. „Płakałem na „Ukrytej prawdzie”, czyli współczesny serial a postironia”. W: Seriale w kontekście kulturowym. Gatunki, konwergencja recepcja, red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, P. Przytuła. Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej UWM, 2014.
  • Szponar, E. Obcy przedmiot pożądania. Figury prostytutki w kinie fabularnym. niepublikowana praca doktorska obroniona na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (2014)
  • Wood, M. America in the Movies. New York: Columbia University Press, 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1759e039-bcb0-427c-a309-6d213950a286
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.