Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1(25) | 139-157

Article title

CZAS WOLNY POLAKÓW W KONTEKŚCIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO

Content

Title variants

EN
FREE TIME OF POLISH PEOPLE IN THE CONTEXT OF TOURISTIC POTENTIAL

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł zogniskowany jest wokół analizy sposobów organizacji czasu wolnego w polskim społeczeństwie w odniesieniu do budżetu czasu, jakim dysponują Polacy (zarówno w ujęciu dziennym, jak i tygodniowym). Na podstawie dostępnych badań zweryfikowano dynamikę zmian spędzania czasu wolnego w latach 1976–2018 i jej wpływ na możliwą progresję potencjału poszczególnych specjalizacji turystyczno-rekreacyjnych.
EN
Following article is focused on the analysis of the way of free time organization in the polish society according to the budget of free time (in the daily and weekly range). Based on the available research there were verified the dynamic of the changes of the ways of spending free time in the range of 1976–2018 and its influence on possible progression of the potential of chosen touristic-recreational specializations.

Year

Volume

Pages

139-157

Physical description

Contributors

 • Collegium Humanum
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

References

 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Scholar, Warszawa 2002.
 • Bombol M., Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody et al., PWN, Warszawa 2007.
 • CBOS, Aktywności i doświadczenia Polaków w 2017 roku, komunikat z badań nr 17/2018, 2018.
 • CBOS, Aktywności i doświadczenia Polaków w 2018 roku, komunikat z badań nr 20/2019, 2019.
 • CBOS, „Czas świąteczny” czy „Czas codzienny” – o tradycjach wielkopostnych i wielkanocnych oraz świętowaniu w niedziele, komunikat z badań nr 42/2010, 2010.
 • CBOS, Rodzina – jej znaczenie i rozumienie, komunikat z badań nr 22/2019, 2019.
 • CBOS, Więzi społeczne, komunikat z badań nr 151/2017, 2017.
 • Franciszek (papież), Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich, Wydawnictwo M, Kraków 2013.
 • GUS, Budżet czasu ludności 2013. Część I, Warszawa 2015.
 • GUS, Budżet czasu ludności 2013. Część II, Warszawa 2016.
 • Höffner J., Chrześcijańska nauka społeczna, red. L. Roos, tłum. I. Bokwa, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1999.
 • Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1972.
 • Klose A., Odpowiedzialność społeczna dzisiaj, tłum. Z. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1999.
 • Kolny B., Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polaków, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 2 (361).
 • Mariański J., Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 • Mariański J., Kościół katolicki a społeczna gospodarka rynkowa, „Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne” 2000, t. 7, nr 2.
 • Order Ethics: An Ethical Framework for the Social Market Economy, ed. C. Luetge, N. Mukerji, Springer, New York 2016.
 • Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, red. A. Szpociński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Sadowski R. F., Inspiracje koncepcji ekologii integralnej papieża Franciszka, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2016, t. 37, nr 4.
 • 1,3 mln Polaków pracuje w niedzielę i święta, https://www.wgospodarce.pl/informacje/40948-13-mlnpolakow-pracuje-w-niedziele-i-swieta [12.09.2019].
 • 6 marca 2018 – Życie kulturalne i sposoby spędzania czasu wolnego Polaków, http://www.radiopik.pl/139,353,6-marca-2018-zycie-kulturalne-i-sposoby-spedzani [24.09.2019].
 • CBOS: Polacy najchętniej spędzają czas wolny z najbliższą rodziną, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1085805,polacy-najchetniej-z-rodzina.html [24.09.2019].
 • GUS: prawie jedna piąta Polaków nie ma w dni powszednie czasu wolnego, https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/302129968-GUS-prawie-jedna-piata-Polakow-nie-ma-w-dni-powszednieczasu-wolnego.html [24.09.2019].
 • Konferencja Episkopatu Polski wspiera projekt ustawy NSZZ „Solidarność” w sprawie ograniczeniahandlu w niedzielę, https://episkopat.pl/konferencja-episkopatu-polski-wspiera-projekt-ustawynszz-solidarnosc-w-sprawie-ograniczenia-handlu-w-niedziele/ [12.09.2019].
 • Polacy pracoholicy – ponad 80% z nas zostaje w pracy po godzinach, https://www.payback.net/pl/baza-wiedzy/komunikaty-prasowe/raport/polacy-pracoholicy-ponad-80-z-nas-zostaje-w-pracypo-godzinach/, [12.09.2019].
 • Prof. Marody: Polacy coraz bardziej cenią przyjaciół i czas wolny, https://businessjournal.pl/profmarody-polacy-coraz-bardziej-cenia-przyjaciol-i-czas-wolny/ [24.09.2019].
 • Religijność Polaków w liczbach – najnowsze dane ISKK, https://ekai.pl/religijnosc-polakow-w-liczbachnajnowsze-dane-iskk/ [24.09.2019].
 • Życie kulturalne i sposoby spędzania czasu wolnego Polaków (sondaż), http://ciekaweliczby.pl/zyciekulturalne-sposoby-spedzania-czasu-wolnego-polakow/ [24.09.2019].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-17644342-458a-4593-b97f-da1c7f8df67c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.