PL EN


2018 | 4 | 179-197
Article title

Pokusy o príchod Československej strany lidovej na Slovensko do roku 1925 a postoje Slovenskej ľudovej strany pohľadom dobovej tlače

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Attempts at Introducing the Czechoslovak People‘s Party in Slovakia up until 1925 and Attitudes of the Slovak People‘s Party in the View of Contemporary Press
Languages of publication
SK
Abstracts
EN
The contribution deals with the efforts of introducing the Czechoslovak People‘s Party (CPP) to Slovakia in the period after its close co­‑operation with Hlinka‘s Slovak People‘s Party (SPP), after 26 November 1921. Since that time, CPP has lost significant influence on the formation of Catholic politics in Slovakia and SPP is aware that this could lead to serious competition in its candidacy. For this reason, SPP regarded any stronger internal disagreement as CPP‘s potential arrival in Slovakia. Those were the activities of Jozef Vrabec, Martin Mičura and the Association of Christian Farm Workers and Smallholders, among whom the most prominent figures were Jan Teodor Hanák, and up until 1924 the priest – Ján Vanák. The study deals with the above­‑mentioned attempts, until the moment of the creation of the CPP in Slovakia in 1925, while its aim is to point out to what extent were those efforts were connected with CPP, through an analysis of the periodical press and the available archival sources. It also examines the impact of those events on the perception of CPP and main representatives of the Slovak People‘s Party.
Discipline
Year
Volume
4
Pages
179-197
Physical description
Contributors
 • Katedra histórie Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1/B 034 01 Ružomberok
References
 • Alena BARTLOVÁ, "Hlinkova slovenská ľudová strana," in Jiří MALÍŘ - Pavel MAREK et al., Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 1. díl: Období 1861-1938, Brno: Nakladatelství Doplněk, 2005, s. 833-860.
 • Alena BARTLOVÁ, "Vzájomné vzťahy medzi ČSL a HSĽS v rokoch 1918-1938," in Jan Šrámek, kněz - státník - politik, ed. Pavel Marek, Olomouc: Katedry politologie a historie Univerzity Palackého v Olomouci v nakladatelství Moneta - FM, 2004, s. 143-156.
 • Jozef HAMAJ, Naša Ľudová strana: Príručná knižka pre pracovníkov a vodcov ľudu, Ružomberok: Ústredná kancelária ľudovej strany v Ružomberku, 1921, s. 24.
 • Martin HOLÁK, "Politický katolicizmus na Slovensku v rokoch 1918 - 1938," in Národ - cirkev - štát, ed. Tatiana Ivantyšynová, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy; Centrum pre európsku politiku; Historický ústav SAV, 2007, s. 164-181.
 • Anton HRUBOŇ, "Budovanie kultu Jozefa Tisa," Kultúrne dejiny, č. 2 [8] (2017): 215.
 • Milan KATUNINEC, Kresťanské robotnícke a odborové hnutie na Slovensku, Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006, s. 239.
 • Milan KATUNINEC, "Slovenské kresťanské odborové hnutie v sociálnom dialógu a konfrontácii," Forum Historiae: Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, č. 2 [9] (2015): 69-89, http://forumhistoriae.sk/documents/10180/1273455/5_katuninec.pdf [cit. 1. 2. 2018].
 • Mária KIPSOVÁ et al., Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z rokov 1919 - 1938, Martin: Matica slovenská, 1968, s. 1074.
 • Juraj KRAMER, Slovenské autonomistické hnutie v rokoch 1918-1929, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1962, s. 484.
 • Róbert LETZ, "Hlinkova slovenská ľudová strana (Pokus o syntetický prehľad)," in Slovenská ľudová strana v dejinách 1905-1945, eds. Róbert Letz - Peter Mulík - Alena Bartlová, Martin: Matica slovenská, 2006, s. 12-107.
 • Politické strany na Slovensku 1860 - 1989, ed. Ľubomír Lipták, Bratislava: Archa, 1992, s. 312.
 • Pavel MAREK, "Politické strany maďarské menšiny," in Jiří MALÍŘ - Pavel MAREK et al., Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 1. díl: Období 1861-1938, Brno: Nakladatelství Doplněk, 2005, s. 925-942.
 • Michal MARŤÁK, "Andrej Hlinka a Martin Mičura - k začiatkom ich politického i osobného vzťahu," in Národe môj: Pamätnica 150. výročia narodenia Andreja Hlinku, eds. Róbert Letz - Pavol Stano, Bratislava: PostScriptum, 2015, s. 141-150.
 • Michal MARŤÁK, "Katolícky kňaz a politik Pavol Žiška. Príspevok k životu a dielu," in Pavel MAREK et al., Jan Šrámek a jeho doba, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, s. 381-393.
 • Michal MARŤÁK - Lukáš MARŤÁK, "Katolícke noviny 1919-1920 - Tlačový orgán agrárnej strany," Otázky žurnalistiky: časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie, č. 1-2 [55] (2012): 46-55.
 • Pamätnica Dr. Martina Mičuru: Z príležitosti 50. narodenín vodcu československej strany ľudovej na Slovensku sostavil a vydal okruh jeho ctiteľov, Bratislava: Linografia, 1933, s. 127.
 • Július PAŠTEKA et al., Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava: Lúč, 2000, s. 1550.
 • Michal PEHR, "Andrej Hlinka a Jan Šrámek - dvě osobnosti politického katolicizmu první ČSR," in Róbert LETZ - Peter MULÍK et al., Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku, Martin: Matica slovenská, 2009, s. 216-224.
 • Michal PEHR, "Československá strana lidová na Slovensku (1925-1938) a Hlinkova slovenská ľudová strana," in Slovenská ľudová strana v dejinách 1905-1945, eds. Róbert Letz - Peter Mulík - Alena Bartlová, Martin: Matica slovenská, 2006, s. 233-242.
 • Michal PEHR, "Msgre. Jan Šrámek a Msgre. Andrej Hlinka," in Česko-slovenská historická ročenka 2014 - 2015, ed. Vladimír Goněc, Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016, s. 199-211.
 • Michal PEHR et al., Cestami křesťanské politiky: Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. Praha: Akropolis, 2007, s. 376.
 • Ján PLEVA - Miloš TICHÝ, Kresťanské odbory na Slovensku, Bratislava: Práca, vydavateľstvo ROH, 1967, s. 208.
 • František SEKANINA, Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha: Umělecké nakladatelství Josef Zeibrdlich, 1927, s. 1202.
 • Karol SIDOR - František VNUK, Andrej Hlinka 1864 - 1938, Bratislava: Lúč, 2008, s. 964.
 • Slovenský biografický slovník: Zväzok T - Ž, Martin: Matica slovenská, 1994, s. 659.
 • Marek ŠMÍD, Apoštolský nuncius v Praze: Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, s. 543.
 • Miloš TRAPL, "Český politický katolicismus v letech 1918 - 1938," in Petr FIALA - Jiří FORAL - Karel KONEČNÝ - Pavel MAREK - Michal PEHR - Miloš TRAPL, Český politický katolicismus 1848-2005, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 171-324.
 • Miloš TRAPL, Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech 1918-1938, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, s. 174.
 • Miloš TRAPL - Karel KONEČNÝ - Pavel MAREK, Politik dobré vůle: Život a dílo msgre Jana Šrámka, Praha: Vyšehrad, 2013, s. 464.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-177e2fd0-41f7-42fe-8e17-614c4ce2b263
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.