PL EN


2019 | 3(152) | 61–79
Article title

Naczelność Najwyższej Izby Kontroli

Authors
Content
Title variants
EN
Primacy of the Supreme Audit Office
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Constitution provides that the Supreme Audit Office (NIK) is the primary state audit institution. The profoundness of its “primacy” still awaits to be discovered. Legal scholars have not yet examined the meaning and the possible consequences of this attribute thoroughly enough. In the article this gap is filled by arguing that “primacy” shall be understood as the constitutional mission of NIK to safeguard the lawfulness of auditing. In particular, it entitles NIK to intensify efforts to secure the coherent interpretation of law by all auditing institutions. More uniform understanding of legal provisions may contribute to the increase of the overall stability of law, as the pressure on the parliament to explain its ambiguous laws by numerous amendments would eventually ease.
Year
Issue
Pages
61–79
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Najwyższa Izba Kontroli,
References
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. M.P. z 2012 r. poz. 32, ze zm.).
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli państwowej prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (M.P. z 2000 r. nr 2 poz. 10).
 • Uchwała Kolegium NIK z 16 grudnia 2015 r., nr 72/2015 (niepubl.).
 • Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej NIK z 3 czerwca 2016 r. (KPK-KPO.443.087.2016) (niepubl.).
 • Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej NIK z 26 kwietnia 2016 r., KPK-KPO.443.060.2016 (niepubl.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. z 1980 r. nr 22, poz. 82 ze zm.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2011 r., sygn. akt III PK 41/10.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 listopada 2014 r., sygn. akt VI ACa 126/14.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 1998 r., sygn. akt K 21/98, OTK 1998/7/116.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r., sygn. akt 25/99, OTK ZU 2000/5/141.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03, OTK ZU 2004/5A/41.
 • Dziadoń J., Próba interpretacji kryteriów kontroli, „Kontrola Państwowa” 1995, nr 6.
 • Hauser R., Znaczenie instytucji kontrolnych dla praworządnego funkcjonowania państwa, „Kontrola Państwowa” 2010, nr 1 (wyd. specjalne).
 • Iserzon E., Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1968.
 • Jagielski J., Recenzja monografii Z. Dobrowolskiego pt. Kontrola wydatków publicznych w systemie demokracji amerykańskiej, „Kontrola Państwowa” 2007, nr 6.
 • Jarzęcka-Siwik E., Liszcz T., Niezgódka-Medkova M., Robaczyński W., Komentarz do ustawy o NIK, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
 • Jarzęcka-Siwik E., Proksa M., Przygotowanie i przeprowadzanie kontroli doraźnych przez NIK, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 5.
 • Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o NIK, Difin, Warszawa 2011.
 • Katner W., Sytuacja prawna podmiotów podlegających kontroli NIK, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 3 (wyd. specjalne).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 • Kosikowski C., Status prawny NIK w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i standardów Unii Europejskiej (aspekty prawnofinansowe), „Kontrola Państwowa” 2002, nr 2 (wyd. specjalne).
 • Kram A., Specjalne posiedzenie Kolegium NIK, poświęcone problemowi statusu prawnego NIK w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i standardów Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 2 (wyd. specjalne).
 • Kulicki J., Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
 • Lipowicz I., Pozycja ustrojowa NIK, „Kontrola Państwowa” 2010, nr 1 (wyd. specjalne).
 • Mazur J., Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem — między podległością a współdziałaniem, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 2.
 • Morawski L., The universalizability principle, justice and law — some remarks, „Archivum Iuridicum Cracoviense” 1989, t. XXII.
 • Morawski L., Precedens a wykładnia, „Państwo i Prawo” 1996, z. 10.
 • Murat L., Jednolitość orzecznictwa NIK, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 4.
 • Murat L., Nauka o kontroli — rzeczywistość czy postulat?, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 6.
 • Murat L., Stosunek kontrolnoprawny, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 3.
 • Odrowąż-Sypniewski W., Komisja śledcza jako forma kontroli sejmowej w świetle ustaleń Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 3.
 • Padrak R., Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz, Presscom, Wrocław 2012.
 • Pawłowicz K., Sądowa kontrola działań NIK wobec przedsiębiorców niepublicznych, „Państwo i Prawo” 2001, z. 12.
 • Pietraszewska-Macheta A., E. Fryźlewicz-Chrapisińska, I. Kowalska-Mańkowska, A. Sidorko, K. Urban, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.
 • Sarnecki P., Status prawny NIK w świetle Konstytucji, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 2 (wyd. specjalne).
 • Sekuła M., Obchody 95. rocznicy powołania NIK, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 2.
 • Sierpowska I., Funkcje kontroli państwowej. Studium prawnoporównawcze, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Sylwestrzak A., Problematyka NIK w pracach Zgromadzenia Narodowego nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., „Kontrola Państwowa” 2004, nr 6.
 • Sylwestrzak A., Status prawny NIK w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i standardów Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa” 2002, nr 2 (wyd. specjalne).
 • Szymanek J., O kontroli państwowej — teoretycznie, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 5.
 • Szyszka A., Udział NIK w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Kontrola Państwowa” 2010, nr 1 (wyd. specjalne).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-177e740e-2d10-493e-b8f6-27b1899631cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.