PL EN


2016 | 18/2 | 5-16
Article title

Formy wschodniosłowiańskie imion męskich używane w dobrach ofiarowanych zakonowi kamedułów wigierskich w 1668 roku

Authors
Content
Title variants
EN
EAST SLAVIC FORMS OF MALE NAMES IN THE DEMESNES DONATED TO THE CAMALDOLESE LOCATED IN WIGRY IN 1668
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article discusses East Slavic male names that were found in a document dated 1668. These names were recorded both in their primary forms and as derivatives. The majority of registered derivatives were created by means of the suffixes: -uk and -ko. Iwan was the most popular name of the East Slavs, but names such as Wasiel, Wasil, Wasko, Danilo, Danielo, Fiedor, Chwidor, Chwiedor, Denis, Danis and Siemion were also frequently used.
Year
Issue
Pages
5-16
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Abramowicz Zofia, Citko Lidia, Dacewicz Leonarda. 1997-1998. Słownik historycznych nazw osobowych białostocczyzny (XV-XVII w.). T. I-II. Białystok: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Bednarczuk Leszek. 1992. Stosunki etnolingwistyczne na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zarys problematyki. W: Dzieje Lubelszczyzny. T. 6. Między wschodem a zachodem, cz. 4: Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim. Red. Bartmiński J., M. Łesiów M. Lublin: LTN: 55-74
 • Berlińska Anna. 1995. Elementy wschodniosłowiańskie w antroponimii Tykocina (od XVI do XIX wieku). W: Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Red. Kondratiuk M. Białystok: Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Zakład Filologii Wschodniosłowiańskich: 269-278.
 • Bibliografia onomastyki Białostocczyzny: (1960-1996). 1996. Oprac. Dacewicz L. Białystok: Studio KOM.
 • Biolik Maria. 2008. Imiona poddanych Klasztoru Wigierskiego z 1745 roku. „Prace Językoznawcze” 10: 5-24.
 • Biolik Maria. 2009a. Funkcja identyfikacyjna nazw własnych w dobrach kamedułów wigierskich na Suwalszczyźnie w XVII wieku. W: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. T. XIII. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia. Łomża: Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział TKJ w Łomży: 71-79.
 • Biolik Maria. 2009b. Imiona męskie używane w dobrach kamedułów wigierskich na Suwalszczyźnie w XVII wieku. „Onomastyka” 53: 65-81.
 • Biryła M.W. 1966–1982. Biełaruskaja antroponimia. T. I-III. Mińsk.
 • Bubak Józef. 1993. Księga naszych imion. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Dacewicz Leonarda. 2006. Rola sufiksu -uk w kulturze nazewniczej Podlasia. W: Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN: 157-162.
 • Dejna Karol. 1973. Dialekty polskie. Wrocław: Ossolineum.
 • Rembiszewska Dorota, Krystyna. 2015. Pograniczny charakter antroponimów mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. W: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. Red. Czyżewski F., Olejnik M., Pihan-Kijasowa A. Lublin-Włodawa: Polihymnia: 265-271.
 • Falk Knut Olof. 1941. Wody wigierskie i huciańskie. Studium toponomastyczne II. Źródła rękopiśmienne. Uppsala.
 • Gołąbek Anna. 1976. Uwagi o przyrostkach deminutywnych w gwarach suwalskich. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze” 4: 47-49.
 • Jemielity Witold. 1988. Zespół pokamedulski w Wigrach. Łomża: Kuria Diecezjalna.
 • Kojder Marcin. 2015. Nazwiska patronimiczne z formantami z podstawowym -k- w inskrypcjach nagrobnych na cmentarzu w Chełmie. W: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. Red. Czyżewski F., Olejnik M., Pihan-Kijasowa A. Lublin-Włodawa: Polihymnia: 191-199.
 • Lindert Bronisława. 1976. Formanty tworzące deminutywa czy hipokorystyka od imion używanych w XV wieku na terenie ziemi hrubieszowskiej. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze” 4: 83-90.
 • Malec Maria. 1994. Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce. Kraków: Instytut Języka Polskiego.
 • Malec Maria. 2001. Imię w polskiej antroponimii i kulturze. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rymut Kazimierz. 2001. Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny. T. II: L-Ż, Kraków: Exlibris.
 • Szulowska Wanda. 1992. Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Tichoniuk Bazyli. 1988. Antroponimia południowej Białostocczyzny w XVI wieku. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich.
 • Tichoniuk Bazyli. 2000. Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.
 • Wiśniewski Jan. 1965. Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do połowy XVIII wieku. W: Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Red. Antoniewicz J. Białystok: PWN: 51-138.
 • Wolnicz-Pawłowska Ewa, Szulowska Wanda. 1998. Antroponimia polska na kresach południowo-wschodnich XV-XIX wiek. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Złotkowski Piotr. 2015. XVI- i XVII-wieczne antroponimy przedstawicieli warstwy szlacheckiej ziemi bielskiej z formantem -uk, -(cz)uk. W: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. Red. Czyżewski F., Olejnik M., Pihan-Kijasowa A. Lublin--Włodawa: Polihymnia: 315-327.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17941764-3647-4c9a-abb7-c9380a26ee1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.