Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(17) | 12

Article title

Decision-making in crisis situations

Content

Title variants

PL
Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zdolność do podejmowania optymalnych decyzji w warunkach kryzysowych jest szczególną umiejętnością, którą powinni posiadać funkcjonariusze i pracownicy służb, straży i agencji, realizujący zadania w konfrontacji z sytuacjami, stanowiącymi zagrożenie dla społeczeństwa. Rozwój cywilizacyjny społeczeństw, w tym także procesy globalizacji sprawiają, że sytuacji kryzysowych może pojawiać się coraz więcej. Zatem istotnym problemem jest odpowiednie przygotowanie określonych osób do podejmowania racjonalnych działań w sytuacjach kryzysu. Należy również podkreślić, że działanie w omawianych warunkach związane jest z presją czasu, zaskoczeniem czy ryzykiem, a to może przyczynić się do pojawiania się u ludzi negatywnych stanów emocjonalnych. Należy zatem pamiętać, że osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w takich warunkach muszą posiąść umiejętności zachowania odpowiedniego poziomu zaangażowania i motywacji w sytuacjach niebezpiecznych i wymagających maksymalnego wysiłku psychofizycznego oraz posiadać znaczną odporność psychiczną.

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Darmetko Jan, Stres pola walki [Stress in the combat field], Zeszyty Naukowe WSOWL, no. 2 (148) 2008.
 • 2. Griffin Ricky, Podstawy zarządzania organizacjami [Management], PWN, Warsaw, 2000.
 • 3. Gumułka Witold, Rewerski Wojciech, Encyklopedia Zdrowia [The Encyclopedia of heath], vol. I, PWE, Warsaw, 2000.
 • 4. Hoffman Bruce, Oblicza Terroryzmu [Faces of terrorism], Bertelsmann Media, Warsaw, 2001.
 • 5. Koźmiński Andrzej, Piotrowski Włodzimierz, Zarządzanie. Teoria i praktyka [Management. Theory and practice], PWN, Warsaw, 1996.
 • 6. Kurkiewicz Andrzej, Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne [Crisis management in local administration. Legal and administrative principles], Municipium SA, Warsaw, 2008.
 • 7. Kurnal Jerzy, Zarys teorii organizacji i zarządzania [An outline of the theory of organization and management], PWN, Warsaw, 1969.
 • 8. Lewicka Maria, Myślenie i rozumowanie [Thinking and reasoning], [in:] Strelau Jan (ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. University handbook], vol. 2. Psychologia ogólna [General psychology], Gdańskie Wy-dawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2000.
 • 9. Nowak Eugeniusz, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych [Crisis management in case of non-military threats], AON, Warsaw, 2007.
 • 10. Peszko Adam, Podstawy zarządzania organizacjami [The basics of organization management], AGH, Cracow, 2002.
 • 11. Pilżys Jan, Zarządzanie kryzysowe [Crisis management], PPH ZAPOL, Szczecin, 2007.
 • 12. Prońko Jarosław, Przygotowanie organizacji do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych [Preparation of organizations for functioning in crisis situa-tions], [in:] Wiśniewski Bernard, Kaczmarczyk Barbara (eds.), Zarządzanie kry-zysowe. Uwarunkowania teoretyczne, prawne i organizacyjne [Crisis manage-ment. Theoretic, legal and organizational circumstances], vol. I, PWSZ, Legni-ca, 2012.
 • 13. Pszczołowski Tadeusz, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji [The concise encyclopedia of praxeology and theory of organization], Ossolineum, Warsaw, 1978.
 • 14. Rodniański Jarosław, Przed decyzją [Before the decision], Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warsaw, 1965.
 • 15. Selye Hans, Stress życia [The stress of life], Wydawnctwo Lekarskie PZWL, Warsaw, 1963.
 • 16. Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna, Krynojewski Franciszek, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej [Crisis management in public administra-tion], Difin, Warsaw, 2010.
 • 17. Słownik języka polskiego [Dictionary of the Polish language], vol. 2 and 3, PWN, Warsaw, 1981.
 • 18. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego [Dictionary of national security terms], AON, Warsaw, 2002.
 • 19. Stoner James, Freeman Edward, Gilbert Daniel, Kierowanie [Management], PWE, Warsaw, 2001.
 • 20. Supernat Jerzy, Techniki decyzyjne i organizatorskie [Techniques for decisions and organization], Kolonia Limited, Wroclaw, 2003.
 • 21. Terelak Jan, Człowiek i stres [The man and stress], Branta, Bydgoszcz-Warsaw, 2008.
 • 22. The Act on Crisis Management of April 26th, 2007 (the Journal of Law of 2011, no. 22, item 114).
 • 23. Tyszka Tadeusz, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna [Decisions. Psychological and economic perspective], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw, 2010.
 • 24. Wróblewski Ryszard, Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami [An outline of the theory of crisis and issues related to prevention and management of crises], AON, Warsaw, 1996.
 • 25. Zieleniewski Jan, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania [Organization of human teams. Introduction to theory of organization and management], PWN, Warsaw, 1976.
 • 26. Zieliński Krzysztof, Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowania w razie katastrof i klęsk żywiołowych [Safety of citi-zens during non-military crises and response to incidents and natural disa-sters], AON, Warsaw, 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7297

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-17aaa1ab-0e9d-4e04-a5e8-1af6a924927f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.