PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 306-322
Article title

Kybernetická obrana: strategická úloha severoatlantickej aliancie a jej národné implikácie

Content
Title variants
EN
Cyber defence: strategic role of nato and its national implications
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Informačná technika sa rozvíja mimoriadne významným spôsobom. Stala sa na jednej strane strategickým prostriedkom priemyslu, administratívy, bankového sektoru, ale napríklad aj ozbrojených síl. V posledných rokoch sa ukazuje, že hoci digitálny svet prináša obrovské výhody, je aj zraniteľný. Incidenty v rámci kybernetickej bezpečnosti , či už úmyselné, alebo náhodné, narastajú alarmujúcim tempom a mohli by narušiť poskytovanie základných služieb, ktoré považujeme za samozrejmé, ako je zásobovanie vodou, zdravotná starostlivosť, dodávka elektrickej energie alebo mobilné služby. Hrozby môžu mať rôzny pôvod – vrátane zločineckých, politicky motivovaných, teroristických alebo štátom podporovaných útokov, ako aj prírodných katastrof a neúmyselných chýb. Rozvoj informačných a komunikačných technológií má teda aj svoju tienistú stránku. Kybernetický priestor, tak ako svet fyzický, ponúkol možnosť realizácie sa negatívnej stránke človeka, ktorá má za následok vznik nových bezpečnostných hrozieb.
EN
Information technology is developing extremely significant. It has become the one of the strategic means of industry, administration, banking sector, but also the armed forces. In recent years, it appears that although the digital world brings enormous benefits, is also vulnerable. Incidents within the cyber security, whether intentional or accidental, are increasing at an alarming rate and could disrupt the delivery of basic services that we take for granted, such as water supply, health care, power supply and mobile services. The threats may have different sources - including criminal and politically motivated terrorist or state-supported attacks as well as natural disasters and unintentional errors. The development of ICT has therefore without its drawbacks. Cyberspace as a physical world, offered the possibility of carrying out the negative side of man, which has resulted in the emergence of new security threats.
Contributors
author
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
author
 • Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
References
 • CLARKE, R.A., KNAKE, K.K.: Cyber war – The next threat to national security and what to do about it. New York, NY: Harper Collins Publishers. 2010. 261 s. ISBN 978-0-06-196223-3
 • CZOSSECK, C., PODINS, K.: Conference on Cyber Conflict. NATO CCD COE. Tallinn. ISBN: 978-9949-9040-1-3
 • BUČKA, P., GONOS, M.: Bezpečnosť priemyselných sietí v prostredí moderných kybernetických hrozieb. In: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis [elektronický zdroj]: Sectio A: Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne. - ISSN 2300-1739. - č. 1 (2013), online, s. 101-127. Plný text: http://zn.wsbip.edu.pl/wydania/zeszyt2/sekcjaA/zeszyt_a.pdf
 • DENNING, D.: Cyberterror.http://www.cs.georgetown.edu/denning/infosec /cyberterror.html
 • GREGA, M., BUČKA, P.: Blended simulation - not only as an effective military training commanders and staffs in ICM operations. In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012. - Brno: Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-80-7231-909-1. S. 1-11.
 • IVANČÍK, R.: Kybernetická bezpečnosť – neoddeliteľná súčasť národnej a medzinárodnej bezpečnosti. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika. 2012. s. 173-182. ISBN 978-80-8040-450-5.
 • IVANČÍK, R. – KAZANSKÝ, R.: Kybernetická bezpečnosť. In Bezpečnostné fórum 2015, zborník vedeckých prác z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, s. 78-85. ISBN 978-80-557-0849-2.
 • MAZANEC, B. M.: The Art of (Cyber) War, The Journal of International Security Affairs, Spring 2009 – Number 16.
 • Národný bezpečnostný úrad: 10 rokov Národného bezpečnostného úradu, Bratislava: Tlačiareň Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 2011. 92 s.
 • PITÁKOVÁ, J.: Kybernetická bezpečnosť: Teoretická analýza a jej praktické uplatnenie vo vybraných štátoch, Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra politologie, 2010. 118 s. UČO: 385003
 • STRNÁD, O.: Bezpečnosť a manažment informačných systémov. Bratislava: STU. 2009. 344 s. ISBN 978-80-22730-40-2.
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: Ochrana Kritickej infraštruktúry. www.minv.sk?ochrana-kritickej-infrastruktury
 • NATO Center of Excellence for Cyber Defence: http://www.ccdcoe.org/
 • NATO Review: Nové hrozby – kybernetické dimenzie. 2011. http://www.nato.int/docu/review/2011/11-september/Cyber-Threads/SK/index.htm
 • Prague Summit Declaration: http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm
 • Európska komisia: Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ, Brusel, 7.2.2013
 • Ministerstvo financií SR: Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike. http://www.informatizacia.sk/narodna-strategia-pre-ib/6783s.
 • Ministerstvo financií SR: Národný systém vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti v SR. http://www.informatizacia.sk/informacna-bezpecnost/2999s.
 • Ministerstvo financií SR: Návrh organizačného, personálneho, materiálno-technického a finančného zabezpečenia na vytvorenie špecializovanej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) v Slovenskej republike. (cit.2012-04-23).
 • Ministerstvo obrany SR: 2005. Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky. http://www.mod.gov.sk/materialy-a-dokumenty/.
 • NATO: Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, NATO Public Diplomacy Division: Brussels, 2010. 36 s.
 • Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 479 z 1. júla 2009 k návrhu organizačného, personálneho, materiálno-technického a finančného zabezpečenia na vytvorenie špecializovanej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) v SR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17c98e14-f5c1-44a1-8d80-dd20336f8d5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.