PL EN


2018 | 98(154) | 107-121
Article title

Koszty oraz uwarunkowania implementacji XBRL jako standardu raportowania finansowego na rynkach kapitałowych

Content
Title variants
EN
Costs and determinants of XBRL implementation as a standard for financial reporting on capital markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja kosztów oraz uwarunkowań implementacji XBRL jako standardu raportowania finansowego na rynkach kapitałowych. Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu wyników badań empirycznych, a także stanowisk, raportów, dokumentów konsultacyjnych nadzorców wybranych rynków kapitałowych dotyczących standardu XBRL oraz przeprowadzono analizę treści zebranych źródeł podporządkowaną celowi badania. Wykorzystanie standardu XBRL jako narzędzia wspomagającego raportowanie finansowe może potencjalnie nieść ze sobą szereg korzyści, takich jak m.in. przyspieszenie procesu raportowania i usprawnienie przepływu informacji, zwiększenie rzetelności i jakości przesyłanych danych, łatwiejsza, szybsza, bardziej elastyczna, wszechstronna i dokładna analiza danych, zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych. Wdrożenie standardu wiążę się też z określonymi kosztami, które muszą być poniesione przez poszczególnych uczestników wymiany informacji. Jak pokazują analizy i badania, zarówno możliwość realizacji i skala potencjalnych korzyści, jak i koszty związane z wykorzystaniem XBRL mogą być uzależnione od takich czynników jak m.in. wielkość przedsiębiorstwa, branża, w której działa przedsiębiorstwo, tryb wdrażania standardu, zasady wdrażania i stosowania standardu przewidziane przez nadzorców rynków kapitałowych, scenariusz implementacji XBRL przyjęty przez przedsiębiorstwo, poziom rozwoju infrastruktury technologicznej oraz bazy edukacyjno-szkoleniowej.
EN
The purpose of this article is to identify the costs and determinants of implementing XBRL as a standard for financial reporting on capital markets. The results of empirical research as well as statements, reports, consultation papers of supervisors of selected capital markets regarding XBRL were reviewed and the content of the collected sources was analyzed. The use of the XBRL standard as a tool supporting financial reporting can potentially bring a number of benefits, such as speeding up the reporting process and improving the flow of information, increasing the reliability and quality of data transferred, making data analysis easier, faster, more flexible, comprehensive and accurate, and increasing the comparability of financial statements. Implementation of the standard is also associated with specific costs that must be incurred by participants of information exchange. As the analyses and research show, the scale of potential benefits, as well as costs related to the use of XBRL may depend on such factors as the size of the enterprise, the industry in which the enterprise operates, the standard implementation mode, rules for implementation and application of the standard provided by capital market supervisors, the XBRL implementation scenario adopted by the enterprise, the level of development of technological infrastructure, and the education and training base.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17ccca62-f2a1-4091-b614-6aadfcde353e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.