PL EN


2015 | 2 | 143-152
Article title

„AUTOBIOGRAFIE MATEK” – WPROWADZENIE DO PROJEKTU BADAWCZEGO

Content
Title variants
EN
Autobiographies of mothers – introduction to the research project
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zamierzeniem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie założeń teoretycznych i metodologicznych projektu badawczego pt. „Autobiografie matek”. Jego cele koncentrują się na poznaniu wybranych, spisanych przez badane kobiety autobiografii. Równie ważne są także cele o charakterze społecznym, tj. uwrażliwienie na losy (edukacyjne i zawodowe) matek oraz pobudzenie autorefleksji badanych kobiet nad własnym życiem. Zastosowanym podejściem badawczym jest podejście autobiograficzne z wykorzystaniem materiałów wizualnych, w którym badacz występuje w podwójnej roli – podmiotu poznającego oraz poznawanego. Prócz zaprezentowania teoretycznych i metodologicznych założeń projektu, autorka podejmuje próbę krytycznej analizy kolejnych etapów projektu.
EN
The aim of this text is to present the theoretical and methodological assumptions of the research project entitled „Autobiographies of women as mothers”. Its goal is focused on researching personal autobiographies written by selected women. The social goals are equally important: they include demonstrating the importance of educational and professional experiences of women as mothers and provoking self-reflection concerning life in the researched women. The auto/ biographical approach has been chosen as the research approach and it includes the usage of visual material, in which the researcher plays a double role – of the investigating as well as the investigated subject. Apart from presenting theoretical and methodological foundations of the project, the author attempts to perform critical analysis of the consecutive stages of the project.
Year
Issue
2
Pages
143-152
Physical description
Contributors
References
 • Bron A., 2010, Biograficzność w badaniach andragogicznych, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 10, s. 37-54.
 • Czermińska M., 2009, O autobiografii i autobiograficzności, [w:] Czermińska M. (red.), Autobiografia, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk, s. 5-17. Świtalski W. (red.), 2011, Uczenie się w (własnej) biografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Demetrio D., 2000, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, przekł. Anna Skolimowska, Impuls, Kraków.
 • Frankfort-Nachmias Ch., 2001, Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, przekł. Elżbieta Hornowska, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Giza-Poleszczuk A., 1991, Autobiografia: między symbolem a rzeczywistością, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, tom XXXIV, s. 95-113.
 • Hammersley M., Atkinson P., 2000, Metody badań terenowych, przeł. Sławomir Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Jakubowska-Malicka L., 2011, Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu w kontekście tendencji globalizacyjnych, Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica.
 • Kafar M. (red.), 2011, Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Konecki K., 2005, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, tom 1, nr 1 – grudzień, s. 42-63.
 • Miller N., 2003, Auto/biografia w badaniach nad edukacją i uczeniem się całożyciowym, „Teraźniejszość Człowiek Edukacja”, nr 1(21), s. 121-140.
 • Pryszmont-Ciesielska M., 2009, Podejście auto/biograficzne w badaniach nad edukacją – propozycja metodologiczna, „Teraźniejszość Człowiek Edukacja”, nr 2, s. 37-49.
 • Skibińska E., 2006, Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, Radom.
 • Sztompka P., 2012, Wyobraźnia wizualna i socjologia, [w:] Bogunia-Borowska M., Sztompska P. (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictw[[o „Znak”, Kraków, s. 11-41.
 • Tokarska U. (2011), Kształcenie kompetencji biograficznej jako forma profilaktyki problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka, [w:] Piorunek M. (red.), Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 57-80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17d6a117-2579-489e-984d-51318d49c757
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.