Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 19-36

Article title

Беларуская дэлегацыя ў Петраградзе: першая спроба «арганізаваць Беларусь» (красавік 1917 года)

Content

Title variants

PL
Delegacja białoruska w Piotrogrodzie: pierwsza próba „zorganizować Białoruś” (kwiecień 1917 roku)
EN
Belarusian delegation to the Petrograd: The first attempt to “organize Belarus” (April, 1917)

Languages of publication

BE

Abstracts

PL
Rewolucja rosyjska i upadek dynastii Romanowów przyczyniły się do ożywienia ruchów narodowych w byłym imperium. 25–27 marca 1917 roku w Mińsku odbył się Kongres Białoruskich Partii i Organizacji, na którym powołano Białoruski Komitet Narodowy pod przewodnictwem Romana Skirmunta (1868–1939). Jego głównym zadaniem było zorganizowanie białoruskiego ruchu narodowego i uzyskanie autonomii Białorusi w ramach federacyjnej i demokratycznej Rosji. Wszakże wizyta delegacji białoruskiej w Piotrogrodzie w kwietniu 1917 roku i negocjacje z Rządem Tymczasowym zakończyły się niepowodzeniem. Rząd Tymczasowy nadal uważał Białoruś za „Kraj Północno-Zachodni” Rosji. Jedynym sposobem, by zmienić sytuację Białorusinów, był masowy ruch narodowy i utworzenie własnych sił zbrojnych. Jednak wiosną 1917 roku Białorusini nie posiadali ani jednego, ani drugiego.
EN
The Russian Revolution and the fall of the Romanov dynasty contributed to the revitalization of the national movements in the former empire. In the March 25-27, 1917 in Minsk the Belarusian Congress of Parties and Organizations on which the Belarusian National Committee, headed by Roman Skirmunt (1868–1939) was created. Its main task was to organize the mass of the Belarusian national movement and to achieve the autonomy of the Belarus within the framework of a federal and democratic Russia. However, the visit of the Belarusian delegation to Petrograd in April, 1917 and the negotiations with the Provisional Government was failed. The interim government is still regarded Belarus as the “North-West territory” of the Russia. The only argument that could change its position, was massive national movement in Belarus and the creation of its own military forces. However, in the spring of 1917 Belarusians had no such an argument.

Contributors

 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

References

 • Ab biełaruskaj mowi u kaścieli, „Homan” 1918, nr 39.
 • Skirmunt R., Rysy odrębności Polesia [w:] Polesie ilustrowane, red. O. Nelarda, Brześć 1923.
 • Slawucič W., Biełarusy i litoŭcy ŭ 1917 hodzie, „Krynica” 1925, 18 studzienia.
 • «Вольная Беларусь» 1917, № 8, 21 ліпеня.
 • Гадлеўскі В., Беларускае літвафільства, «Беларускі фронт» 1938, № 7 (паводле: «Спадчына» 1993, № 2).
 • Гадлеўскі В., Зь беларускага палітычнага жыцьця ў Менску, «Спадчына» 1997, № 5.
 • З жыцьця і дзейнасьці кс. В. Гадлеўскага. Аўтабіяграфічны нарыс, «Беларуская крыніца» 1928, 12, 16 лютага.
 • Ліс А., Gloria victis! Збор твораў, Мінск 2010.
 • Ліс А., Аркадзь Смоліч [у:] Ліс А., Выбранае, Мінск 2014.
 • «Могилевский вестник» 1917, № 89, 20 апреля.
 • «Новое варшавское утро» 1917, № 2189, 29 марта; № 2199, 11 апреля; № 3009, 23 апреля.
 • «Речь» 1917, № 74, 29 марта; № 84, 12 апреля; № 85, 13 апреля.
 • Пратакол з’езду беларускіх нацыанальных арганізацый у Мінску 25–27 марца 1917 г., «Спадчына» 1990, № 4.
 • Рудовіч С., Час выбару. Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 г., Мінск 2001.
 • «Русская воля» 1917, № 58, 12 апреля.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-17f5f48b-781e-4bfc-983e-8fe923148267
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.