Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 86-95

Article title

Podatkowe aspekty ekonomii współdzielenia w Polsce

Content

Title variants

EN
Tax aspects of sharing economy in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Gospodarka współdzielenia (sharing economy) stanowi obszar słabo rozpoznany w kontekście opodatkowania mimo dynamicznego rozwoju tego zjawiska. Kompleksowość i zróżnicowanie typów działalności kwalifikowanych jako usługi współdzielenia przekładają się na zakres regulacji podatkowych dotyczących tego typu transakcji. Celem artykułu było wskazanie i charakterystyka problemów związanych z opodatkowaniem usług typu sharing economy na bazie literatury przedmiotu oraz przepisów prawa podatkowego. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych zjawisko ekonomii współdzielenia nie wymaga opracowania zupełnie nowych regulacji podatkowych. Problemem pozostaje praktyczne zastosowanie przepisów podatkowych, które w sposób niejednoznaczny rozgraniczają niezarobkowe usługi współdzielenia i działania nakierowane na osiąganie zysku. Przepisy podatkowe powinny być więc systematycznie dostosowywane do wymagań rozwijającej się gospodarki.
EN
Sharing economy is a poorly recognized area in the context of taxation, despite the dynamic development of this phenomena. Complexity and diversification of types of activities classified as sharing services are related to the scope of tax regulations regarding this type of transaction. The aim of the paper is to indicate and characterize problems related to the taxation of sharing economy services based on the literature and tax regulations. According to tax authorities, the phenomenon of sharing economy does not require the development of completely new tax regulations. The problem remains the practical application of tax regulations that ambiguously differenciate nonprofit sharing services and activities aimed at achieving profit. Tax regulations should therefore be systematically adjusted to the requirements of the developing economy.

References

 • Bonciu F., Balgăr A., 2016, Sharing economy as a contributor to sustainable growth. An EU perspective, Romanian Journal of European Affairs, vol. 16, no. 2, June, s. 36-45.
 • Cohen B., Kietzmann J., 2014, Ride on! Mobility business models for the sharing economy, Organization and Environment, no. 27(3), s. 279-296.
 • Czernek K., Wojcik D., 2017, Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego, Handel Wewnętrzny, 3(368), s. 66-76, t. I, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 66-76.
 • Leszczyńska M., Łopaciński K., 2017, Współdzielenie i kokreacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii, Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics 2(44), s. 72-81.
 • Mastalski R., 2005, Prawo podatkowe a gospodarka, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXVII, z. 3, Poznań, s. 5-17.
 • Miazek K., 2017, Wspólne przejazdy (car-pooling) a podatki, https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/762994,Wspolne-przejazdy-carpooling-apodatki.html (09.07.2018).
 • Odpowiedź na interpelację poselską nr 30854 w sprawie ekonomii współdzielenia, odpowiadający: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów J. Neneman, Warszawa, 26.02.2015.
 • Odpowiedź na interpelację poselską nr 32705 w sprawie ekonomii współdzielenia, odpowiadający: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów J. Neneman, Warszawa, 26.02.2015.
 • Pieńkowska D., 2004, Ekonomia społeczna – podstawowe informacje, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/83813.html (09.07.2018).
 • Poszwa M. (red.), 2005, Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • PwC, 2016, (Współ)dziel i rządź! Prawno-podatkowe aspekty ekonomii współdzielenia w Polsce, https:// www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-raport-2‑pwc.pdf.
 • Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011 r.
 • Selloni D., 2017, CoDesign for Public-Interest Services, Research for Development, Springer International Publishing.
 • Turek A., 2015, Opodatkować dzielenie się. Nowy rodzaj ekonomii powoduje kontrowersje, http://innpoland.pl/115743,opodatkowac-dzielenie-sie-nowy-rodzaj-ekonomii-powoduje-kontrowersje (08.07.2018).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU, nr 54, poz. 535 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU, nr 144, poz. 930 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU, nr 80, poz. 350 ze zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-17f6a62a-08a3-447e-822b-a70d7c306b2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.