PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 249-267
Article title

Zasadność uznawania Republiki Cypryjskiej za raj podatkowy – wybrane zagadnienia

Authors
Content
Title variants
EN
The legitimacy of Cyprus as a tax haven – selected issues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie ma na celu przedstawienie argumentów mających pomóc w rozstrzygnięciu czy Republika Cypryjska powinna być uznawana za raj podatkowy. W celu przybliżenia tego zagadnienia autorka przytacza wybrane dotychczasowe definicje dotyczące oaz podatkowych oraz podejmuje próby rozstrzygnięcia zasadności uznawania Republiki Cypryjskiej za raj podatkowy. Niniejsze rozważania prowadzone są przede wszystkim w oparciu o najważniejsze publikacje wybitnych specjalistów z dziedziny międzynarodowego prawa podatkowego, wybrane akty prawne, monografie, witryny internetowe oraz opinie. Autorka wskazuje również przyczyny korzystania z rajów podatkowych, metody uchylania się oraz unikania podatków. Artykuł ma na celu przedstawienie zarówno danych aktualnych, jak i historycznych. Temat ten jest niewątpliwie aktualny, gdyż jak powszechnie wiadomo, już od wielu lat ludzie korzystają z różnych sposobów mających na celu obniżenie kosztów związanych z opłacaniem podatków w kraju macierzystym. Niniejsze opracowanie nie ma na celu wskazania drogi postępowania prowadzącej do uniknięcia opłacania podatków czy też zachęcania do tego typu praktyk. Ma za zadanie usystematyzowanie wybranych pojęć związanych z funkcjonowaniem rajów podatkowych oraz zwrócenie uwagi na Republikę Cypryjską i rozstrzygnięcie zasadności uznawania jej za raj podatkowy.
EN
The publication main goal is to present the arguments, which should settle whether Cyprus Republic shall be classified and considered as a tax heaven. Author, wanting to take a closer look at this matter, is quoting selected definitions that deal with tax heavens. She tries to determine whether Cyprus Republic should be classified as tax heaven or not. Those reflections are supported by key publications of notable specialists from international tax law, monograms, websites and opinions. Author also points out the reasons behind escapes to Tax heavens, the methods of abrogating and avoiding taxes. The publication presents the most current data as well as historical ones. The subject of that matter is quite valid, especially in the times when most of the people that run their business are looking for all sorts of ways to decrease the cost of taxes, that they’re dimmed to pay in their own countries. This publication is not meant to be treated as a guide of how to avoid the taxes, far from that, it is mostly aiming to systematize selected concepts connected with functioning of Tax heavens as well as drives an attention on Cyprus Republic and reasons behind settling it as Tax heaven.
Year
Pages
249-267
Physical description
References
 • Artemiuk J., Raje podatkowe w prawie międzynarodowym, Folia Iuridica Wratislaviensis , tom 2, nr 2, Wrocław 2013.
 • Bielska-Brodziak A., O specyfice wykładni prawa podatkowego, [w:] T. Pietrzykowski (red.), W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego, Sosnowiec 2007.
 • Chodorov F., O szkodliwości podatku dochodowego, Warszawa 2005.
 • Domarańczyk Z., Wyspa pięciu flag, Warszawa 1973.
 • Głuchowski J., Oazy podatkowe, Warszawa 1996.
 • Grubba P., Rola rajów podatkowych w gospodarce państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską na przykładzie Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej Niemiec, http://knpf.ug.edu.pl/?page_id=243.
 • Hamaekers H., Holmes K., Głuchowski J., Kardach T., Nykiel W., Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, Warszawa 2006.
 • Klyta W., Europejskie Prawo przedsiębiorstw przy szczególnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Rady Wspólnot z 8 października 2001 r. o spółce europejskiej – zagadnienia podstawowe [w:] G. Łaszczyca (red.), Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej, Sosnowiec 2003.
 • Kuchciak I., Istota i metody przeciwdziałania wykorzystaniu rajów podatkowych w polskich warunkach, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2007, 203.
 • Kumar L., Future of Cyprus as a tax Haven, Magazine 49, Foreign investments 2013.
 • Lipowski T., Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby ich wykorzystywania, Gdańsk 2002.
 • Lipowski T., Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Warszawa 2004.
 • Lutkowski K., Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, Warszawa 2007.
 • Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, Warszawa 2002.
 • Pasternak-Malicka M., Przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania w Unii Europejskiej, Humanities and Social Sciences vol. XVIII, 20, 1/2013.
 • Piotrowska A., Centra finansowe offshore a problem nieuczciwej konkurencji podatkowej, Acta Uniersitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLV nr 2, 2014.
 • Shaw M.N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000.
 • Szaleńcowa A., Cypr – praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała 2009.
 • Tkaczyk J., Zdyb M., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2006.
 • Wolański R. System podatkowy w Polsce, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-181de280-e4ae-4d6f-8dad-78ba1c3036f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.