Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 150-173

Article title

Green economy indicators as a method of monitoring development in the economic, social and environmental dimensions

Authors

Content

Title variants

PL
Wskaźniki zielonej gospodarki jako sposób monitorowania rozwoju w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Kryzys gospodarczy z 2008 r. stał się punktem zwrotnym w międzynarodowych debatach, w których poruszono i omówiono kwestię konieczności transformacji obecnego modelu gospodarczego. Idea zielonej gospodarki, oparta na koncepcji zrównoważonego rozwoju, stała się centralnym punktem nowej strategii. Jeden z obszarów problematycznych związanych z rozwojem zielonej gospodarki to sposób jej monitorowania, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Celem artykułu jest porównanie wybranych zestawów wskaźników do mierzenia transformacji w stronę zielonej gospodarki. Metoda badawcza to krytyczna analiza wybranych badań opisujących sposoby mierzenia zielonej gospodarki. W artykule przedstawione zostały zarówno międzynarodowe zestawy wskaźników zaproponowane przez takie organizacje, jak OECD i UNEP, jak również wskaźniki złożone takie jak Global Green Economy Index oraz Green Economy Progress. Oprócz przeglądu zestawów międzynarodowych, w artykule wyróżniono rezultaty wysiłków polskich badaczy i instytucji badawczych, do których należy Indeks Zielonej Gospodarki skonstruowany przez Bożenę Ryszawską oraz Wskaźniki Zielonej Gospodarki zaproponowane przez GUS. Dokonano również analizy wybranych wskaźników i porównano je ze względu na wymiar ekonomiczny, społeczny, środowiskowy oraz polityczny, a także podjęto próbę syntetycznego sformułowania ich cech charakterystycznych. Badanie jest efektem przede wszystkim eksploracji zagranicznej literatury, uzupełnione o własne przemyślenia i wnioski. Dyskusje nad tematyką zielonej gospodarki toczą się wokół efektów, które niesie ze sobą jej konsekwentne wdrażanie. Stąd też rośnie konieczność prowadzenia badań nad tym, aby w sposób jak najbardziej zbliżony do stanu faktycznego móc określić progres zazieleniania się obecnych gospodarek wśród wszystkich państw.
PL
The economic crisis of 2008 became a turning point in international debates during which the issue related to the need to transform the current economic model was raised and discussed. The idea of the green economy, based on the concept of sustainable development, became the focal point of the new strategy. One of the issues related to the development of the green economy was how it could be monitored at both the local and international levels. The aim of the article is a comparative assessment of selected sets of indicators for measuring the transformations towards the green economy in terms of four dimensions: economic, social, environmental and political. The research method is a critical analysis of selected research describing how to measure the green economy. The article presents international sets of indicators proposed by such organizations as the OECD and UNEP, as well as composite indicators such as the Global Green Economy Index and the Green Economy Progress. The article also highlights the results of Polish researchers and research institutions, which include the Green Economy Index constructed by Bożena Ryszawska and the Green Economy Indicators proposed by Central Statistical Office in Poland. Selected indicators were also analysed and compared in the economic, social, environmental and political dimensions. An attempt was made to formulate their synthetic characteristics. This study is primarily the result of exploring foreign literature complemented with Author’s thoughts and conclusions. Discussions on the theme of the green economy are centred around the effects of implementing it. This is why there is a need to conduct research into how to determine progress in greening current economies across countries in a manner as close to the current situation as possible.

Contributors

author
 • Department of Statistics and Social Policy University of Agriculture in Krakow

References

 • Barbier, E. B. (2009). Rethinking the Economic Recovery: A Global Green New Deal. University of Wyoming: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511844607.
 • Central Statistical Office. (2017). Green economy indicators in Poland. Warsaw: CSO.
 • Cervera-Feri, J. L., Luz Ureña, M. (2017). Green production indicators. A guide for moving towards sustainable development. Santiago: United Nations.
 • Daly, H. E. (2007). Ecological Economics and Sustainable Development, Selected Essaysof Herman Daly. Library of Congress Cataloguing in Publication Data. Massachusetts: Edward Elgar Publishing. DOI: 10.4337/9781847206947.
 • Dual Citizen LLC. (2018). Performance Index. Retrieved from: https://dualcitizeninc. com/global-green-economy-index/economic-environmental-indicators.php?id=3 (2019.09.15).
 • European Environment Agency. (2013). Towards a green economy in Europe. EU environmental policy targets and objectives 2010–2050. EEA Report, No. 8.
 • Green Growth Knowledge Platform. (2016). Measuring Inclusive Green Growth at the Country Level. GGKP Research Committee & Measurement and Indicators. Working Paper (02).
 • OECD. (2017). Green Growth Indicators 2017. Paris: OECD Publishing. DOI:10.1787/9789264268586-en.
 • OECD. (2011). Towards Green Growth, OECD Green Growth Studies. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264111318-en.
 • PAGE. (2017a). The Green Economy Progress Measurement Framework. Methodology. Bangkok: United Nations ESCAP.
 • PAGE. (2017b). The Green Economy Progress Measurement Framework. Application. UNDP, UNIDO, UNITAR.
 • Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J. P. (2010). Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress. Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
 • Szyja, P. (2015). Pojęcie, tworzenie i pomiar zielonej gospodarki. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2(39), 21–38. DOI: 10.18778/1429-3730.39.02.
 • Szyja, P. (2016). The Role of the State in Creating Green Economy. Oeconomia Copernicana, 7(2), 207–222. DOI: 10.12775/OeC.2016.013.
 • The EU SWITH to Green Flagship Initiative, Inclusive Green Economy. Retrieved from: https://www.switchtogreen.eu/?p=147 (2019.08.26).
 • United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Green Growth and Green Economy. Retrieved from: https://www.unescap.org/our-work/environment-development/green-growth-green-economy/about (2019.08.3).
 • United Nations Conference On Trade And Development. (2011). About Green Economy. Retrieved from: https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Green-Economy.aspx (2019.08.3).
 • United Nations Environment Programme. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/126GER_synthesis_en.pdf (2019.08.3).
 • United Nations Environment Programme. (2012). Measuring Progress towards an Inclusive Green economy. Retrieved from: https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/references/measuring-progress-towards-an-inclusive-green-economy-unep-2012.pdf (2019.08.3).
 • United Nations Environment Programme. (2014). Using indicators for green economy policymaking. Retrieved from: http://www.asialeds.org/sites/default/files/resource/file/Indicators_for_green_policy_making_UNEP.pdf (2019.08.3).
 • United Nations Environment Programme. (2016). Our Planet. Retrieved from: http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/language/en-US/Default.aspx (2019.08.3).
 • World Bank. (2012). World Bank’s ‘green growth’ approach denounced (Bretton Woods Project). Retrieved from: https://whygreeneconomy.org/information/world-banks-green--growth-approach-denounced-bretton-woods-project/ (2019.08.3).
 • World Commission on Environment and Development. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Retrieved fromhttps://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (2019.08.1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-18221ca0-5e62-4c0e-9035-2f10be9fe2be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.