PL EN


2015 | 36 | 35-47
Article title

Socjalizująca rola szkoły a wychowanie w rodzinie

Content
Title variants
EN
Socializing role of school and education in the family
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Education bond with the family was, and is a part of Christian doctrine from the beginning; it has always been an integral part of the task of parents in relation to children and society: it is the right and obligation resulting from the special relationship linking children with their parents. But the point is, that in modern societies, the family loses certain dimensions of socialization to other specialized entities. The school is one of them. This does not mean that the family is deprived of the educational function. The school plays in relation to the family subsidiary function. Relations families and schools in the educational process can take various forms: a model of far-reaching cooperation, antagonistic model and insidious antagonistic model. It is surprising, but undeniable fact, that the family, which constitutes fundamental human environment is under attack of multiple forces. Some see in it a reactionary bastion, a bastion of inequality, environment which enslaves others, or historically formed structure. Nowadays family is attacked. But can the family defend itself? Defending the family becomes defending human.
PL
Odpowiedzialność rodziny za wychowanie była i jest częścią doktryny chrześcijańskiej od samego początku; wychowanie zawsze było integralną częścią zadania rodziców w stosunku do dzieci i społeczeństwa: jest to prawo i obowiązek wynikający ze szczególnej relacji łączącej dzieci z rodzicami. Jednak dzieje się tak, że we współczesnych społeczeństwach, rodzina traci niektóre wymiary socjalizacji na rzecz innych wyspecjalizowanych jednostek. Szkoła jest jednym z nich. To nie znaczy, że rodzina jest pozbawiona funkcji edukacyjnej. Szkoła odgrywa rolę zależną w stosunku do rodziny. Relacja rodziny i szkoły w procesie edukacji może przybierać różne formy: wchodzi w grę model daleko idącej współpracy, model antagonistyczny i model antagonistyczny w sposób ukryty. To zaskakujące, ale niezaprzeczalny fakt, że rodzina stanowi zasadnicze środowisko ludzkie jest atakowany z wielu stron. Niektórzy widzą w niej bastion reakcyjny, bastion nierówności, środowisko, które zniewala innych, czy historycznie uformowaną strukturę. Obecnie rodzina jest atakowana. Ale czy rodzina może się bronić? Obrona rodziny staje się obroną człowieka.
Year
Volume
36
Pages
35-47
Physical description
Contributors
References
 • Adamski F., Rodzina między sacrum a profanum, Poznań 1987, s. 56, 59.
 • Benedykt XVI, Szanujmy Boży plan wobec człowieka. Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI wygłoszone podczas przedświątecznego spotkania z przedstawicielami Kurii Rzymskiej, 21 grudnia 2012 r.
 • Dyczewski L., Rodzina polska i kierunki jej przemian, Warszawa 1981, s. 22.
 • Engels F., Sytuacja w Anglii, w: Dzieła, Warszawa 1949, t. I, s. 806.
 • Kowalski S., Rola rodziny w jednolitym systemie, „Studia Socjologiczne” 1972, nr 1, s. 97.
 • Kozakiewicz M., O światopoglądzie w wychowaniu, Warszawa 1965, s. 29, 95, 101, 191.
 • Krętosz J., Rodzina i młodzież w programie partii komunistycznych, „Chrześcijanin w Świecie” 1994, nr 1, s. 38.
 • Murawski R., Początki szkół chrześcijańskich, w: red. K. Kantowski, W. Lechów Ku doświadczeniu wiary, Szczecin 2012, s. 362.
 • Owrucki L., „Nowy człowiek” albo dwieście lat jednej iluzji, „Więź” 1990, nr 7-8, s. 78, 79.
 • Swastek J., Laicyzacja życia publicznego jako program oświaty i kultury w PRL, „Więź” 1994, nr 1, s. 26
 • Tyszka Z., Rodzina w ustroju kapitalistycznym i socjalistycznym w: Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komorowska, J. Szczepański, Warszawa 1975, s. 377.
 • Volg L., Niemiecki episkopat i Trzecia Rzesza, w: Kościół, katolicy i narodowy socjalizm, red.,K. Gotto, K. Pepgen, Warszawa 1983, s. 64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18227588-a5c0-4a50-9243-6cbfe639da36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.