Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(21) | 109-116

Article title

Chabolismo, czyli o biednym obliczu osadnictwa Cyganów i Romów w wielokulturowej Hiszpanii

Authors

Content

Title variants

EN
Chabolismo: Poverty Housing of the Gypsy and Romani People in Multicultural Spain

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problemu osadnictwa ludności cygańskiej i romskiej w Hiszpanii. Pierwszym celem jest analiza specyficznego, hiszpańskiego sposobu użycia terminów „Cygan” i „Rom”, który jest odmienny od polskiego uzusu językowego, a następnie ich adaptacja na użytek bardziej abstrakcyjnych, stosowanych w socjologii kategorii: bliższego obcego vs dalszego obcego. Rozróżnienie, o którym mowa, nie ma jedynie charakteru lingwistycznego. Znajduje ono przełożenie na zróżnicowanie etniczne i kulturowe, jak również problematykę integracji tychże mniejszości w społeczeństwie hiszpańskim. Drugim celem jest ukazanie specyficznego rysu obozowisk, zwanych chabolas w odniesieniu do dwóch zjawisk: nomadyzmu ludności romskiej oraz imigracji, która przyczynia się do tego, że problem staje się odbiciem wielokulturowego charakteru dzisiejszej Hiszpanii. Trzecim jest prezentacja działań organu odpowiedzialnego za politykę społeczną dotyczącą tej ludności, z akcentem na problem mieszkalnictwa, a także wskazanie rozbieżności między celami tej polityki a partykularyzmem roszczeń.
EN
This article is dedicated to the problem of poverty housing of the Gypsy and Romani people in Spain. The frst objective is to analyse the Spanish language usage with respect to the Gypsy and Romani, which is different from the Polish narration regarding these ethnicities, and to adapt them for more abstract, sociological categories of close stranger vs. distant stranger. The distinction is not only linguistic in nature: it translates into ethnic and cultural diversity, as well as to their integration in the Spanish society. The second objective is to present the specifcity of the settlements, known as chabolas, in the context of two phenomena: the Romani nomadism and immigration, whereby they become a reflection of the multicultural character of contemporary Spain. The third objective is to present the activities of the body responsible for social policy regarding those ethnicities, with a focus on the issue of housing, and to indicate the discrepancies between the aims of the policy and the particularity of their claims.

Year

Issue

Pages

109-116

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Biernacka, M. (2011). Imigracyjny charakter społeczeństwa hiszpańskiego. Studia Socjologiczne, 202 (3), 161–191.
 • Corraliza, J.A., Aragonés Tapia, J.I. (1992). Satisfacción residential en ámbitos de infravivienda. Psicothema, 4 (2), 329–341.
 • FSG. (2007). Mapa sobre vivienda y comunidad gitana. Pobrano z: http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda/ (27.10.2016).
 • FSG. (2016). Programa Gitanos Inmigrantes Procedentes del Este. Fundación Secretariado Gitano. Pobrano z: https://www.gitanos.org/andalucia/programas/85375.html.es (29.10.2016).
 • Gago-Cortés, C., Novo-Corti, I. (2015). Políticas inclusivas de vivienda a través de la actuación municipal en la erradicación del chabolismo: El realojo del poblado de Culleredo (Galicia, España). Gestión y política pública, 24 (1), 131–167.
 • Gutiérrez Álvarez, E. (2011). Avilés, por una convivencia intercultural: Proceso y resultados del Plan de Erradicación del chabolismo e integración social de los gitanos en Avilés 1989–2011. Habitat y sociedad, 3, 133–150.
 • Jałowiecki, B., Łukowski, W. (red.). (2007). Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Scholar.
 • Lago Ávila, M.J. (2014). El otro Madrid: el chabolismo que no cesa. Actuación autonómica en políticas de realojamiento e integración social 1997-2010. Estudios geográfcos, 75 (276), 219–260.
 • Lago Ávila, M.J. (1999). Marginalidad residential y exclusión social: El problema del Chabolismo gitano. W: J.F. Tezanos Tortajada (ed.), Tendencias en desigualdad y exclusión social: Tercer Foro sobre Tendencias Sociales (683–712). Madrid: Fundación Sistema.
 • Sugranyes, A. (2011). Chabolismo indignante: el hábitat de los que sobran. Habitat y sociedad, 3, 27–49.
 • Torres Gutiérrez, F.J. (2011). El territorio del los desheredados: Asentamientos chabolistas y experiencias recientes de erradicación en Sevilla. Habitat y sociedad, 3, 67–90.
 • Urdiales Viedma, M.E. (2003). Las cuevas-vivienda en Andalucía: de infravivienda a vivienda de futuro. Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 7 (146), b.n.s.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-183e6611-f5ae-49d8-9b2d-8dc4c62900f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.