Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | IV | 137-152

Article title

Aspekty prawno-karne błędu w sztuce medycznej przy eksperymencie medycznym

Authors

Title variants

EN
Criminal law aspects in the medical malpractice by medical experiment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesna medycyna stoi przed koniecznością ciągłego podejmowania ryzyka zastosowania nowatorskich metod diagnostycznych, leczniczych lub nowych produktów leczniczych. Może się to odbywać dzięki instrumentom służącym rozwojowi medycyny jakimi są eksperymenty medyczne. O eksperymencie medycznym wspomina kodeks karny w art. 27, który uchyla odpowiedzialność karną za zachowania nowatorskie w medycynie wiążące się często z narażeniem życia i zdrowia pacjenta. Ustawodawca posłużył się zabiegiem legislacyjnym polegającym na tym, że art. 27 § 3 k.k. odsyła do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która jedynie modyfikuje, uszczegóławia i „zagęszcza” zasady i warunki eksperymentu medycznego określonego w art. 27 § 1 i § 2 k.k. Zaostrzone wymogi przy eksperymentach medycznych zarówno leczniczych, jak i badawczych w porównaniu z czynnościami leczniczymi standardowymi mają zminimalizować, czy wręcz wyeliminować możliwość błędu w sztuce medycznej a więc uchronić przed naruszeniem reguł wiedzy i praktyki lekarskiej obowiązujących podczas wykonywania czynności medycznych. To co przy standardowych świadczeniach medycznych jest oczywiste, przy postępowaniu w granicach medycznego ryzyka nowatorstwa nasuwa uzasadnioną wątpliwość. Autor odpowiada na pytanie, czy przy eksperymencie medycznym można mówić o błędzie w sztuce medycznej, a jeśli można mówić o błędzie, to jak rozumieć jego znaczenie.
EN
Modern medicine is facing a continuous risk-taking use of innovative methods of diagnosis, treatment or new medical products. This can be done by serving the development of medical instruments which are medical experiments. Art. 27 Penal Code says about medical experiment and repeals criminal liability for behavior innovative binding in medicine often risking their lives and health of the patient. The legislator used a legislative procedure based on art. 27 § 3 Penal Code that refers to the Act on professions doctor and dentist, which only modifies rules, terms and conditions a medical experiment referred to art. 27 § 1 and § 2 Penal Code. Special requirements by the medical experiments in comparison with standard therapeutic activities minimize or even eliminate the possibility of medical malpractice and prevent a breach of the rules of medical knowledge and practice during the experimental procedures. This is what the standard medical benefits are obvious, within the medical risks of innovation raises a reasonable doubt. The author answers of the question if we can talk about medical malpractice by medical experiment and how to understand its meaning.

Year

Volume

IV

Pages

137-152

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • „Gazeta Lekarska” 1990, lipiec.
 • Art. 21 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Art. 21–29 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) dalej w skrócie: ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Art. 23 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Art. 25 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Art. 25 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Art. 25 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Art. 25 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Art. 25 ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Art. 25 ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Art. 25 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Art. 26 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Art. 26 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Art. 42 KEL.
 • Art. 56 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej (uchwała VII Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy w Toruniu z 20.09.2003 r.
 • Art. 57 ust. 1 i ust. 2 KEL.
 • Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1998.
 • Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1997.
 • Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
 • Dz. U. z 14 maja 1969 r., Nr 13, poz. 94 ze zm.
 • Dz. U. z 1999 r., Nr 47, poz. 480.
 • Filar M., Lekarskie prawo karne, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Grześkowiak A., Wiak K., Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • http://www.mz.gov.pl/badania kliniczne [19.10.2013 r.].
 • http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-bioetyki/zasady-prawidlowego-prowadzenia-badan-klinicznych [19.10.2013 r.].
 • Iwańska B., Warunki prawne dopuszczalności przeprowadzania eksperymentów medycznych, „Państwo i Prawo” 2000, nr 2.
 • Liszewska, Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Zakamycze, Kraków 1998.
 • Marek A., Komentarz do k.k. Część ogólna, Warszawa 1999.
 • Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 1998.
 • Radzicki J., Ryzyko zabiegów lekarskich w prawie karnym, Warszawa 1967.
 • Raszeja S., Ocena etyczna eksperymentu medycznego, „Gazeta Lekarska” 1999, nr 2.
 • Sawicki J., Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, Warszawa 1965.
 • Sośniak M., Uwarunkowania prawne dopuszczalności eksperymentów medycznych na ludziach, „Państwo i Prawo” 1985, nr 5.
 • Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 1982.
 • Żelichowski M., Eksperyment medyczny, „Rzeczpospolita” 1998, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-184c2c7c-82a1-43e9-bda4-5ce25b92752c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.