PL EN


2009 | 1(7) | 33-44
Article title

Nieruchomości gminne w gminnych programach rozwoju w strefie zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Content
Title variants
EN
Communally-owned Real Estate in the Development Programmes for the Outer Zone of the Szczecin Metropolitan Area
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każdy obszar metropolitalny dzieli się na centrum, czyli miasto główne, oraz strefę zewnętrzną, składającą się z gmin bezpośrednio przyległych do miasta głównego lub funkcjonalnie z nim powiązanych. Celem artykułu jest określenie, jakie miejsce gospodarowanie nieruchomościami gminnymi zajmuje w strategiach i planach rozwoju i innych dokumentach właściwych dla gmin położonych w strefie zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Badaniom zostały poddane gminy wiejskie, wiejsko-miejskie oraz gminy, które nie przynależą do SOM, ale wchodzą w skład województwa zachodniopomorskiego.
EN
Each metropolitan area is divided into the centre, i.e. the main city and an outer zone consisting of gminas (local authority areas) directly adjacent to the main urban area or in various other ways linked functionally with it. The realization of metropolitan functions in the outer zone of the metropolitan area affects the development potential of the area significantly. One area for cooperation within a metropolitan area may be the management of holdings, particularly those owned by individual gminas. Development programmes should formulate precisely a view concerning the management of holdings. The article in particular analyses those parts of development programmers relating to communally-owned real estate.
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
References
 • Bryx M. (2001). Finansowanie inwestycji mieszkaniowych. Warszawa: Poltext, s. 111-113.
 • Feltynowski M. (2009). Polityka przestrzenna obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju. Warszawa: CeDeWu, s. 141-144.
 • Filipiak B. (2008). Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 13, 54, 58.
 • Gonet W. (2009). Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Warszawa: Lexis-Nexis, s. 30.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. (1998). Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, s. 25-26.
 • Gorzelak G., Smętkowski M. (2005). Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej. Warszawa: Scholar.s. 40-41,189-190.
 • Jacyszyn J., Kalinowski T. (2006). Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Warszawa: Lexis-Nexis, s. 16-17.
 • Jańczak J. (2009). "Transgraniczna i graniczna współpraca samorządu gminnego w zachodniej Polsce", w: W. Sługocki (red.), Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego. Warszawa: Elipsa, s. 79-80.
 • Jędrzejewski L. (2007). Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia. Bydgoszcz-Gdańsk: Branta, s. 190-191.
 • Kania J. (2000). "Rozwój małej przedsiębiorczości jako element strategii wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich", w: A. Mickiewicz (red.), Zmiany funkcji polskich obszarów wiejskich w kontekście przemian strukturalnych i procesów integracyjnych z Wspólnotami Europejskimi, Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, s. 142-148.
 • Karwińska A. (2008). Gospodarka przestrzenna, uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 75-96.
 • Kłopotek A. (2008). "Finansowanie inwestycji v Polsce poprzez partnerstwo publiczno-prywatne",w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie Finansami. Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 520, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 14, s. 597.
 • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego strefy V Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z uwzględnieniem obszarów potencjalnych dla rozwoju gospodarczego (2005). Szczecin: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Lewandowski K. (2005). Zarządzanie nieruchomościami. Warszawa: Lexis-Nexis, s. 110-115.
 • Lubińska T., Franek S., Będziaeszak M. (2007). Potencjał dochodowy samorządu w Polsce. Warszawa: Difin, s.29.
 • Małysa-Sulińska K. (2008). Normy kształtujące ład przestrzenny. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 188.
 • Marszał T., Ogrodowczyk A. (2007). "Metropolitalne funkcje ekonomiczne miast polskich", w: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.) Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, s. 157.
 • Nowak M. (2009). "Dzierżawa nieruchomości gminnych jako środek realizacji funkcji metropolitalnych w strefie zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego", w: S. Flejterski (red.), Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 529, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 30, s. 185-186.
 • Nowińska E. (1997). Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 45-46, 53.
 • Nowińska-Łaźniewska E. (2004). Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 271.
 • Parysek J. (2007). Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 182-183.
 • Pasieczny J. (2008). Profile gmin w Polsce - zarządzanie rozwojem i zmianami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 178-183.
 • Plan rozwoju lokalnego dla gminy Stare Czarnowo 2004-2013 (2004). Dostępny w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy Banie na lata 2004--2009 (2004). Dostępny w Urzędzie Gminy Banie.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy miasta Stargardu Szczecińskiego (2005). Dostępny w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy Kobylanka 2004-2013 (2004). Dostępny w Urzędzie Gminy Kobylanka.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy Kołbaskowo (2004). Dostępny w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (2002). Szczecin.
 • Program rozwoju lokalnego dla gminy Pyrzyce na lata 2004-2013 (2004). Dostępna w Urzędzie Gminy Pyrzyce.
 • Skotarczak T. (2009). "Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wsparcia rozwoju lokalnego", w: A. Mickiewicz, P. Mickiewicz (red.), Zrównoważony rozwój lokalny - instrumenty wsparcia, Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, s. 167.
 • Strategia rozwoju dla gminy Police do roku 2020 (2005). Dostępny w Urzędzie Gminy Police.
 • Strategia rozwoju gminy Banie (2003). Dostępna w Urzędzie Gminy Banie.
 • Strategia rozwoju gminy Pyrzyce (1998). Dostępna w Urzędzie Gminy Pyrzyce.
 • Strategia rozwoju gminy Stare Czarnowo (2003) Dostępny w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.
 • Strategia rozwoju gminy Widuchowa (2003). Dostępna w Urzędzie Gminy Widuchowa.
 • Strategia rozwoju miasta i gminy Gryfino (2002) Dostępny w Urzędzie Gminy Gryfino.
 • Strategia społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Goleniów na lata 2000-2009 (1999). Dostępny w Urzędzie Gminy Goleniów.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (2004). Dostępny w Urzędzie Gminy Dobra.
 • Śliwiński A. (2000). Zarządzanie nieruchomościami. Warszawa: Placet, s. 155-161.
 • Topczewska T, Siemiński W. (2003). Gospodarki gruntami w gminie. Warszawa: Difin, s. 13-14.
 • Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (2006), Studia Regionalne i Lokalne, nr specjalny, s. 41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1874d4ca-61b3-43d5-8bd9-bcfb039c1b8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.