PL EN


2016 | 17 | 185-196
Article title

Ryzykowne zachowania seksualne zawodowych kierowców. Wyzwanie dla poradnictwa i profilaktyki

Content
Title variants
EN
Risky sexual behavior of professional drivers. The challenge for counseling and prevention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie zostało poświęcone ryzykownym zachowaniom seksualnym podejmowanym przez kierowców zawodowych. Przedstawiono w nim wyniki sondażu zrealizowanego na pograniczu polsko-niemieckim na próbie 90 kierowców samochodów ciężarowych, przy wykorzystaniu techniki ankiety przeznaczonej do samodzielnego wypełnienia. Stwierdzono, że kierowcy relatywnie często podejmują ryzykowne zachowania seksualne. Odnosi się to zwłaszcza do korzystania z usług seksualnych, które oferowane są im w sposób ofensywny na parkingach ulokowanych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Skala i sposób korzystania przez kierowców z usług seksualnych stwarza duże zagrożenie dla ich zdrowia seksualnego, zwłaszcza w kontekście rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS. Opisana sytuacja stanowi prawdziwe wyzwanie dla poradnictwa i profilaktyki. Autorzy proponują szereg form wsparcia, które uwzględniają charakter pracy zawodowej kierowców oraz ich styl życia, między innymi: szkolenia „korporacyjne”, streetworking, opracowanie materiałów informacyjnych, uruchomienie mobilnych punktów badań.
EN
The study is devoted to risky sexual behaviors undertaken by professional drivers. It shows the results of the survey made on the German-Polish border on 90 truck drivers. The questionnaire technique intended to be filled by the respondents was used. It was found that drivers often take relatively risky sexual behaviors. This applies in particular to the use of sexual services which are offered to them in the way that is offensive at the parking lots located on motorways and expressways. The scale and manner of the use of sexual services by drivers is fraught with the risk for their sexual health, especially in the context of the spread of sexually transmitted diseases, including HIV/AIDS. The situation poses a real challenge for counseling and prevention. The authors suggest a number of forms of support which should take into account the nature of the work and their lifestyles, inter alia: “corporation” training, streetworking, developing informational material, launching mobile test points.
Year
Volume
17
Pages
185-196
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji, k.waz@pm.uz.zgora.pl
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji, a.dolinski@ips.uz.zgora.pl
References
 • Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, WHO, 28–31 January 2002, Geneva, s. 10 (http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defi ning_sexual_health.pdf) (10.10.2014).
 • Education and treatment in human sexuality. The training of health professionals. Report of a WHO Meeting (WHO Technical Report Series, No. 572), Geneva 1975 (http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_572, (10.10.2014).
 • Grunt-Mejer K., Grunt-Mejer J., Agresja drogowa – lekceważone niebezpieczeństwo, „Bezpieczeństwo Pracy”, 07-08, 2011.
 • Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012 – 2016, Krajowe Centrum do Spraw AIDS, Warszawa.
 • Irwin CE Jr.,The theoreticalconcept of at-riskadolescents. AdolescentsMedicine: State of the Art Reviews 1990, 1‑14.
 • Izdebski Z., Spojrzenie seksuologa, [w]: Izdebski Z., Ostrowska A., Seks po polsku. Zachowania seksualne, jako element stylu życia Polaków, Warszawa 2004.
 • Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Kraków 2012.
 • Krysiński D., Społeczna rola samochodu z perspektywy doświadczeń polskich kierowców,„Ogrody Nauk i Sztuk”, 2014 (4), s. 405 – 413.
 • Łuczak A., Strategie radzenia sobie ze stresem zawodowym stosowane przez kierowców samochodów ciężarowych, „Polskie Forum Psychologiczne”, 2012, T.17. Nr 1, s. 137-154.
 • Machaj A., Roszak M., Stankowska I., Ryzykowne zachowania seksualne kobiet w okresie prokreacyjnym, „Nowiny Lekarskie”, 2010, 79, 1, s. 22–31.
 • Mandal E. Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Katowice 2000.
 • Niedziałek S., Duda-Zalewska A., Potrzeby zdrowotne zawodowych kierowców, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 2011, 92(2), s. 216-220.
 • Sadovsky R., Nusbaum, M., Sexual Health Inquiry and Support Is a Primary Care Priority, "Journal of Sexual Medicine", 2006, Nr 3, s. 3-11.
 • Szeląg H., Wąż K., Profilaktyka i poradnictwo dla dorosłych w zakresie HIV/AIDS. Zmieniające się potrzeby, „Dyskursy Młodych Andragogów”, 2015, t. 16, s. 115-127.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
 • Wągrowska-Koski E., Warunki pracy i narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy kierowców, [w]:Zagrożenia zdrowia kierowców pojazdów silnikowych związane ze szkodliwymi i uciążliwymi warunkami środowiska pracy, red. E. Wągrowska-Koski, Łódź 2007.
 • Wojtyto D, Knapiński M., Pałęga M. ,Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy oraz ocena ryzyka zawodowego kierowcy pojazdu ciężarowego, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T2/t2_653.pdf, (01.10.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18844ad1-5f3d-4cf1-80b3-4641356e893e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.