PL EN


2015 | 4(38) | 793-801
Article title

Przedsiębiorcze działania mieszkańców wsi

Content
Title variants
EN
Entrepreneurial activities of rural residents
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article assesses the entrepreneurship of rural residents by analysing selected examples of entrepreneurial activities. The undertaken exploration concerned not only the diagnosis of entrepreneurial potential, but also the investigation of the potential determinants of the studied phenomenon. Both the fi rst and the second aspect of the analysis are particularly justifi ed in the case of entrepreneurship in rural communities. The basis of the empirical analysis is the nationwide survey carried out by the Public Opinion Research Center on behalf of the University of Lodz in the framework of the grant on. “Entrepreneurship Poles - social and spatial aspect”. The study shows that a relatively high percentage of this group of respondents undertake entrepreneurial activities. Particularly noteworthy is the activity in the sphere of conducting one’s own business activity.
PL
W artykule dokonano oceny przedsiębiorczości mieszkańców wsi, analizując wybrane przykłady działań przedsiębiorczych. Dotyczyła ona nie tylko diagnozy potencjału przedsiębiorczego, ale także potencjalnych uwarunkowań badanego zjawiska. Zarówno pierwszy, jak i drugi aspekt analiz ma szczególne uzasadnienie w przypadku przedsiębiorczości wiejskich społeczności lokalnych. Podstawę empiryczną prezentowanych analiz stanowią badania ogólnopolskie, zrealizowane przez Centrum Badań Opinii Społecznej na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego w ramach grantu dla młodych naukowców pt. „Przedsiębiorczość Polaków – aspekt społeczny i przestrzenny”. Z przeprowadzonych badań wynika, że relatywnie duży odsetek omawianej grupy badanych podejmuje działania przedsiębiorcze. Na szczególną uwagę zasługuje aktywność w sferze prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Contributors
References
 • Dowgiałło, Z., Zadworny, W. (2005). Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wybrane problemy, praktyczne zasady, techniki. Szczecin: Wyd. Znicz.
 • Huczek, M. (2009). Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości. W: Z. Zioło, T. Rachwal (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego (s. 88). Warszawa-Kraków: Wyd. Nowa Era.
 • Jerschina, J. (2000). Postawy przedsiębiorczości w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa (kontynuacja). Przegl. Socjol., 49.
 • Kozek, W. (1994). Mentalność ekonomiczna Polaków. Jej obraz i konsekwencje. W: W. Morawski (red.), Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej. Warszawa: PWN.
 • Majkut, R. (2007). Przedsiębiorczość a jakość życia mieszkańców wielkiego miasta na przykładzie zbiorowości wrocławian. W: I. Borowik, K. Sztalta (red.), Współczesna socjologia miasta. Wrocław: Wyd. UniwersytetuWrocławskiego.
 • McClelland, D. C. (1961). The Achieving Society. Princeton: Van Nostrand.
 • Mularska-Kucharek, M. (2012). Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi. Łódź: Wyd. UŁ.
 • Mularska-Kucharek, M. (2013). Postawa przedsiębiorcza a subiektywna i obiektywna jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej. Human. Pracy., 4(274), 46.
 • Nawojczyk, M. (2009). Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii. Kraków: Wyd. NOMOS.
 • Pietrasiński, Z. (1996). Przedsiębiorczość a mądrość. W: S. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Psyk-Piotrowska E., Sudra E., (2014), Przedsiębiorczość osób młodych na wsi – stymulatory i bariery. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 133–140.
 • Rabczuk, W. (1998). Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. W: S. M. Kwiatkowski (red.), Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Raport o przedsiębiorczości (2004). Monit. UE, 1(32). Sikorska-Wolak, I., Krzyżanowska, K. (2010). Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. W: K. Krzyżanowska (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Szepelska, A. (2013). Samozatrudnienie jako forma wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionów. Ekon. Prawo, 12, 1, 69–80.
 • Tokarski, S. (1998). Kierowanie ludźmi. Koszalin: Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Humanistycznej.
 • Tyszka, T. (1997). Psychologia zachowań ekonomicznych. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Wicker, A. (1969). Attitudes versus actions: the relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude objects. J. Soc., 25, 41–78.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1888b9c7-f8fd-4301-a8a2-c45dc5c007bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.