PL EN


2005 | 1(19) | 45-64
Article title

Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w świetle sytuacji demograficznej, ekonomicznej i stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych

Content
Title variants
EN
Perspectives of the Development of the Housing Market in Poland in the Light of the Demographic and Economic Situation and the State of the Fulfillment of the Housing Demand
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę przewidywanego średniookresowego popytu na mieszkania w Polsce. Na podstawie badań empirycznych uznano, że jest on wypadkową szeregu czynników demograficznych, ekonomicznych i stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. W dalszej kolejności wyznaczono koszyk popytu, w którym znalazło się osiem wskaźników o różnych wagach (odsetek brakujących mieszkań, rozumiany jako różnica pomiędzy liczbą gospodarstw domowych a liczbą mieszkań , przeciętna powierzchnia mieszkania na jedną osobę, przyrost rzeczywisty w latach 1998-2002, odsetek ludności w wieku 20-39 lat, prognoza liczby ludności w latach 2002-2010, stopa bezrobocia, przeciętne wynagrodzenie oraz liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców). Analizę przeprowadzono w układzie gminnym i może ona być przydatna dla osób i instytucji zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz rynkiem mieszkaniowym.
EN
The article deals with the analysis of the anticipated middle-term demand for dwellings in Poland. On the basis of the empirical research this demand has been considered as being determined by the two groups of factors: demographic and economic, together with the level of the state of fulfillment of the basic housing needs. The finale set consisted of eight factors of the diverse wage. These were: the percentage of deficient flats counted as the difference between the number of households and the number of flats, the average space floor per capita, the population growth in 1998-2002, the percentage of people in the age from 20 to 39, prognosis of the number of inhabitants in 2002-2010, the unemployment rate, average wages, and the number of the business entities per 1000 inhabitants. The analyze has been carried out in the commune-scale pattern and can be useful for spatial planners and persons professionally involved in the housing market.
Contributors
  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
References
  • Berg L. van den, Drewett R., Klaassen L.H., Rossi A., Vijverberg C.H.T. (red.), 1982, Urban Europe: Study of Growth and Decline, Oxford: Per- gamon Press.
  • Gorczyca M., 2003, "Jak mieszkamy. Wyniki Spisu Powszechnego 2002", Polityka Społeczna, nr 11-12.
  • Korcelli P., Potrykowska A., 1988, "Redistribution of the elderly population in Poland: regional and rural-urban dimensions", Geographia Polonica, Nr 54.
  • Mieszkania 2002, 2003, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
  • Rogers A., Castro L., 1981, Mo del Migration Schedules, RR-81-30, IIASA, Laxenburg, Austria.
  • Śleszyński P., 2004a, "Regionalne różnice pomiędzy liczbą ludności według narodowego spisu powszechnego w 2002 r. i rejestrowaną na podstawie ewidencji bieżącej", Studia Demograficzne, nr 1(145), s. 93-103.
  • Śleszyński P., 2004b, "Demograficzne przesłanki kształtowania się rynku mieszkaniowego w aglomeracji warszawskiej", Przegląd Geograficzny, nr 4, s. 493-514.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-188ea09d-53fa-4319-92ad-8dbcc4c0d768
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.