Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(93) | 20-31

Article title

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH NA TERENACH WIEJSKICH

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Conditions of functioning of care farms in rural areas

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Senior citizens, adults, teenagers and also children benefit from the services offered by social farming. Activities based on providing quality time in the fresh air and having direct contact with nature which has a good effect on our wellbeing are the main aims of social farming (also called care farming). The concept of social farming has been recently introduced in rural areas in Poland. A pioneer which took up the matter is Ośrodek Doradztwa Rolniczego in Brwinów with a department in Cracow and Ośrodek Doradztwa Rolniczego in Kujawsko-Pomorskie Voivodship, which introduced the project called „Zielona opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” financed by Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego for the years of 2014 to 2020. The aim of this article is to present ideas of care farms establishment in Poland. Examples of care farms which are included in the said project were also highlighted. Finally, the programmes which help to obtain EU subsidies necessary for this type of venture were pointed out.

Contributors

 • Mgr Agnieszka Wojcieszak, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań, Poland.

References

 • 1. Alkorn J. (1994): Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 2. Balińska A., Wojcieszak M. (2017): Aktywność turystyczna seniorów, WSB w Toruniu, s.123-127.
 • 3. Bielińska A., Bucholz M., Gajos A., Lesiewicz J., Kamiński R., Kimber-Kubiak A., Manintveld K., Piesik I., van Middelkoop Snoeij C., Toby A. (2014): Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Minikowo.
 • 4. Bogusz M., Tomaszewski M. (2017): Sieciowe produkty turystyki wiejskiej jako przykład innowacji na obszarach wiejskich [w:] Sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Stan obecny i nowe wyzwania (red.): J. Wojciechowska. CDR o/Brwinowie,137.
 • 5. Chovanec T., Hudova E., Moudry I.J. (2015): Social farming-presentation of the concept. Ministry of Agriculture, Moudry, 4-11.
 • 6. Czekanowski P. (2012): Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości,.Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 7. Erikson E. H. (2002): Dopełniony cykl życia. Rebis, Warszawa.
 • 8. European Network for Rural Development (2010): Overview of Social Farming and Rural Development Policy in Selected EU Member States.
 • 9. Dessein, J. (2007): Farming for Health, Proceedings of the Community of Practice Farming for Health. Ghent- Belgium. ILVO.
 • 10. Dessein, J., Bock, B. (2010): The Economics of Green Care in Agriculture. Loughborough University Press. UK.
 • 11. Diagnoza potencjału samorządów do podjęcia działań na rzecz wdrożenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce. (2016). CDR w Brwinowie,15-18.
 • 12. Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnych i lokalnym. (2017). CDR w Brwinowie, s. 17-18.
 • 13. Di Iacovo F. (2014): Agriculture and social sustainability. In Sustainability of the Agri-Food System: Strategies and Performances; Universitas Studiorum: Mantova, Italy.
 • 14. Drzewiecki M. (1992): Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Instytut Turystyki, SGGW, Warszawa.
 • 15. Gaworecki W. (2007): Turystyka. PWE, Warszawa.
 • 16. Gołembski G. (2009): Kompendium wiedzy o turystyce. PWN, Warszawa.
 • 17. Gospodarstwa opiekuńcze-budowa sieci współpracy (2017). CDR w Brwinowie, s. 10-19.
 • 18. Górna J. (2015): Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - Kultura Fizyczna, t. XIV, nr 1, 153–166.
 • 19. Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G. (2011): Problem aktywności turystycznej seniorów [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce (red.): A. Stasiak A. WSTH, Łódź, 265-279.
 • 20. Hassink, J., Dijk M. (2006): Farming for Health: Green-Care Farming Across Europe and the United States of America. Dordrecht, Springer.
 • 21. Hassink, J. (2009).: Social Farming Across Europe: An Overview”, [in:] Supporting Policies for Social Farming in Europe. Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas, [eds] F. Di Iacovo and D. O Connor ARSIA, Firenze.
 • 22. Hine, R., Peacock, J. and Pretty, J. (2008): Care farming in the UK- Evidence and Opportunities. University of Essex. Report for the National Care Farming Initiative (NCFI).
 • 23. Jęczmyk A., Maćkowiak M. (2016): Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej. Journal of Tourism and Regional Development, No. 6, 35-45.
 • 24. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010): Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. PWE, Warszawa.
 • 25. Kaspar C., Kunz B.R. (1982): Unternehmungsführung im Fremdenverkehr, Stuttgart - Bern, 34.
 • 26. Kirkwood T.B. (1996): Human Senescence, BioEssay,18 (12).
 • 27. Kornak A.S. (1979): Ekonomika turystyki. PWN, Warszawa.
 • 28. Kotler Ph. (1994): Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner&Ska, Warszawa.
 • 29. Matysiak, I., Michalska S. (2016): Social farming: a new model of dealing with ageing in rural areas in Poland?, Sociologia e Politische Sociali,19 (3), 65-82.
 • 30. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Rolnictwo społeczne: zielone usługi terapeutyczno-opiekuńcze oraz polityka społeczna i zdrowotna” (2013/C 44/07).
 • 31. Porzych K., Kędziora-Kornatowska K., Porzych M. (2004): Psychologiczne aspekty starzenia się i starości, Gerontologia Polska,12(4).
 • 32. Press. UK., Di Iacovo, F., O’Connor D. (2009): Supporting Policies for Social Farming in Europe. Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas. ARSIA, Firenze.
 • 33. Raport Gospodarstwa opiekuńcze. Budowanie sieci współpracy (2016). CDR o/Brwinowie,15-18.
 • 34. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. (2012). Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa.
 • 35. Sempik, J., Hine, R. and Wilcox, D. (2010): Green Care. A Conceptual Framework. Loughborough University.
 • 36. Sieczko A. (2011): Mazowieckie produkty lokalne jako potencjał budowy sieciowego produktu markowego turystyki wiejskiej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, nr 288 (64), 185-192.
 • 37. Sikora J. (2012): Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 34-56.
 • 38. Szatur-Jaworsk B. (2012): Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości [w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (red.): M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Termedia, Poznań, s. 449–448.
 • 39. Śpiewak-Szyjka M. (2017): Senior na rynku pracy. Progress in Economic Sciences, nr 4(2017), .
 • 40. Wiatrak A. J. (2003): Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju [w:] Turystyka wiejska w Polsce – od rozproszonych działań do kompleksowej strategii. Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej X Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Kraków.
 • 41. Wojcieszak M. (2016): Produkty turystyczne na obszarach metropolitalnych [w:] Wyzwania w rozwoju turystyki (red): A. Balińska. SGGW, Warszawa, 247-259.
 • 42. Woś A., Zegar J. (2002): Rolnictwo społecznie zrównoważone, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 28-36.
 • 43. Zych A. (2004): Moderacja rozwoju – wyzwaniem dla gerontologii edukacyjnej, Gerontologia Polska, 12(3).
 • STRONY INTERNETOWE
 • 1. http://www.wodr.poznan.pl/bazainformacyjna/rozwojwsi/agroturystyka/urzadzanie-gospodarstwa-agroturystycznego/item/7472-gospodarstwa-opiekuncze-
 • -dzialalnosc-agroturystyczna-i-nie-tylko [dostęp 04.01.2018].
 • 2. http://www.borytucholskie.pl/andrearczyk/stara/ [dostęp 19.01.2018].
 • 3. http://borytour.pl/index.php?route=product/product&product_id=88 [dostęp 18.01.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-188f97b6-deb7-4f8b-89be-bb9e187e332f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.