PL EN


Journal
2019 | 15 | 1 | 19-38
Article title

Humanitarian logistics and supply chain management - a qualitative study

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw akcji humanitarnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: A common goal of Humanitarian Organizations (HO’s) is to deliver the services to humanity in a spirit of impartiality and neutrality without any discrimination. HOs primary functions are remained to deal with disasters, to protect human rights, to provide relief services and promote the universal desire for personal and collective safety, security, respect, and dignity without any view to profit. Logistics and supply chain management operations of HO are known as most expensive part and required sustainable solutions. HOs must utilize their funds effectively and efficiently. In this study we reviewed previous studies and identified areas needing further improvements in Humanitarian Organizations Logistics and Supply Chain Management (HO-LSCM) system. Methods: Focusing on HO effectiveness and efficiency, this study identified and categorised the HO-LSCM articles into five broad areas: the concept of HO-LSCM, challenges and issues in HO-LSCM, HO performance management, HO effectiveness and efficiency management, types of research and research methodologies adopted in that research. Based on these categories the notable gaps in the existing studies were identified and recommendations for future research suggested. Results: Existing studies are focused on Effectiveness, applying organizational agility in management, while Efficiency in management, under the heading of Lean Management, is an underdeveloped area which needs further extension to better serve the maximum number in society. Notably, 94% of HO-LSCM studies are based on qualitative research and most of them developed theoretical frameworks which have not been tested and adopted widely. In management of humanitarian organizations logistics and supply chain operations, every HO has varied policies and procedures, thus, standardization is required to streamline the effectiveness and efficiency in logistics and supply chain functions. Conclusion: This qualitative research study is the first that has reviewed the field of HO-LSCM in terms of Efficiency and Effectiveness, and where prior studies have applied concepts of organizational agility and lean management. We have sought to extend this thinking in regard to Lean Management as it enhances Efficiency in management.
PL
Wstęp: Wspólnym celem różnych organizacji humanitarnych (HO) jest dostawa dóbr i usług potrzebującym bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Podstawowe obszary działalności organizacji humanitarnych to obszary związane z klęskami żywiołowymi, ochron praw człowieka, ułatwianie życia oraz upowszechnianie wiedzy i chęci działania w celu podniesienie bezpieczeństwa, szacunku i poważania zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa bez osiągania przy tym zysków. Logistyka i łańcuch dostaw organizacji humanitarnych jest powszechnie uważany za najbardziej kosztochłonną cześć całej działalności humanitarnej i wymaga zrównoważonych rozwiązań. Organizacje humanitarne musza korzystać ze swoich funduszy skutecznie i wydajnie. Prezentowana praca ma na celu przegląd poprzednio wykonywanych badań i zidentyfikowanie obszarów wymagających dalszej poprawy w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw organizacji humanitarnych (HO-LSCM). Metody: Koncentrując się na wydajności i skuteczności, w trakcie badań zidentyfikowano i skatalogowano badania dotyczące tematyki HO-LSCM, dzieląc je na pięć grup: koncepcja HO-LSCM, wyzwania i główne zadania HO-LSCM, zarządzanie organizacją, zarządzanie wydajności i skutecznością HO oraz typy badań i metodologii tych badań. W oparciu o te dane zidentyfikowano rozbieżności w dostępnych opracowaniach badań i zidentyfikowano zalecenia dla przyszłych badań. Wyniki: Istniejące badania skupiają się na skuteczności, uwzględniając sprawność organizacyjną, podczas gdy stosunkowo mało uwagi poświęca się wydajności. 94% badań dotyczących HO-LSCM bazuje na badaniach jakościowych i większość z nich jest podstawą do tworzenie teoretycznych ram, które nie są testowane ani szerzej stosowane. W obszarze zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw, każda organizacja humanitarna ma swoją politykę działania i procedury postępowania. Obszar ten wymaga standaryzacji w celu umożliwienie oszacowania i ocenienia wydajności i skuteczności logistyki i łańcucha dostaw tych organizacji. Wnioski: Przeprowadzone badanie jakościowe skuteczności i wydajności, jest pierwszym jakie zostało wykonane w obszarze HO-LSCM w przeciwieństwie do wcześniej badań, skupiających się jedynie na skuteczności zarządzania. W pracy podkreślono konieczność rozszerzenie analizy badań dotyczących zarządzania w organizacjach humanitarnych.
Journal
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
19-38
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-189664d9-eb46-45a2-97bf-d5d5c7f6d859
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.