PL EN


2013 | 32 | 233-246
Article title

Znaczenie BIP dla tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju

Content
Title variants
EN
The importance of Public Information Bulletin (BIP) for creating and functioning of Information Society in Poland. Present condition and development prospects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zakres i szybkość ujawniania informacji publicznych jest istotna dla kontroli społe- cznej. Prawo przewiduje różne sposoby ich udostępniania, jednak w kontekście budowy społe-czeństwa informacyjnego (SI) w Polsce oraz wykorzystywania ICT, na szczególną uwagę zasługuje BIP – Biuletyn Informacji Publicznej, prowadzony jako system ujednoliconych stron interne¬towych. Po wprowadzeniu w problematykę definiowania i pomiaru SI w artykule scharakteryzowano BIP jako źródło informacji dla społeczeństwa, oceniono jego obecne znaczenie dla SI w Polsce oraz wskazano warunki rozwoju elektronicznych form udostępniania informacji publicznych.
EN
The extent and speed of disclosing information about public affairs is essential for the social control. Legislation provides various methods of releasing information to the public, but in context of the information society (SI) and ICT in Poland, particularly noteworthy is Public Information Bulletin (BIP), run as the system of standardized websites. After introducting the problems of SI defining and measuring, BIP is characterized as a source of information for the society. The aim of this paper is to evaluate present importance of BIP for SI in Poland and to identify development prospects of information publicly accessible in the Internet.
Year
Issue
32
Pages
233-246
Physical description
Contributors
 • Katedra Finansów Publicznych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie , joanna.nucinska@gmail.com
References
 • Bernaczyk M., Jabłoński M., Wygoda K., Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyza-cja administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 • Cichos K., Wójkowski G., Biuletyn Informacji Publicznej urzędów gmin i miast woje-wództwa śląskiego, 2010, http://www.jawnosc.pl/files/Raporty/raport_z_badania_ BIP_na_Slasku.pdf (dostęp 5.04.2013).
 • Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia prawne, red. E. Pierzchała, M. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 • Goliński M., Społeczeństwo informacyjne – geneza koncepcji i problematyka pomiaru, „Monografie i Opracowania 580”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli wywiązywania się organów administracji publicznej z obowiązku udostępniania informacji publicznej, w tym
 • z wykorzystaniem techniki informatycznej w województwie podlaskim, http://www.
 • jawnosc.pl/files/Raporty/raport_NIk_o_uodip_2004.pdf (dostęp 5.04.2013).
 • Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli wywiązywania się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej, http://www.jawnosc.pl/files/Raporty/raport_NIK_o_uodip_2006.pdf (dostęp 5.04.2013).
 • Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, http://www.silesia.org.pl/
 • upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf [dostęp 2013-04-05].
 • Nucińska J., Dostęp do informacji o finansach publicznych jednostek oświatowych Lublina przez strony podmiotowe BIP [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. Z. Zieliński, t. 1, WSH, Kielce 2012.
 • Państwowa Komisja Wyborcza, www.pkw.gov.pl (dostęp 5.04.2013).
 • Portal Samorządowy, Repozytorium Informacji Publicznej w 2013 r., http://www.
 • portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/repozytorium-informacji-publicznej-w-2013-r,39853.html (dostęp 5.04.2013).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej, http://orka.sejm.
 • gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-574-2013/$file/7-020-574-2013.pdf (dostęp 05.
 • 04.2013).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Dz.U. nr 10, poz. 68.
 • Sitniewski P., Ruszewski J., Jawność i kompetencja II. Monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej Województwa Podlaskiego. Raport, PRY-ZMAT, Suwałki 2009.
 • Społeczeństwo informacyjne, „Nauka Ekstra – Biblioteka Gazety Wyborczej 19”, Agora, Warszawa 2012.
 • Strona BIP Miasta Lublin, http://bip.lublin.eu (dostęp 5.04.2013).
 • Strona główna BIP, http://www.bip.gov.pl (dostęp 5.04.2013).
 • Strona Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Monitoring art. 5 ust. 1a, http://mac.
 • gov.pl/artykul-5a/ [dostęp 2013-04-05].
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.
 • Wójkowski G., Indeks przejrzystości Biuletynów Informacji Publicznej gmin woj. ślą-skiego, 2007, http://www.jawnosc.pl/files/Raporty/indeks_ przejrzystosci_BIP_na_
 • Slasku.pdf (dostęp 5.04.2013).
 • Zaremba P., Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Difin, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18ac45a3-6509-4d90-b4b1-e60290ef5077
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.