PL EN


2012 | 3(26) | 55–69
Article title

Innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – znaczenie gospodarcze, trudności oraz źródła niepowodzeń

Title variants
EN
Innovation in Micro-, Small and Medium-Sized Enterprises in Poland – economic importance, difficulties and sources of failures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówione zostało znaczenie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dla gospodarki państwa i Unii Europejskiej (UE). Scharakteryzowane zostały problemy MŚP i bariery na drodze do rozwijania działalności innowacyjnej, jak i czynniki, które na taką sytuację wpływają. Przedstawiono następnie ujęcie „innowacji” w rozumieniu UE. Ocenie poddany został poziom innowacyjności polskich MŚP na tle europejskich przedsiębiorstw. Pozwoliło to zidentyfikować główne przyczyny niskiego w tym kontekście poziomu oraz czynniki kluczowe dla rozwijania innowacyjności. Wykazano, że znaczący wpływ na kształtowanie tych czynników i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw mają władze publiczne. Sformułowano zarys rekomendacji dla rządu RP w zakresie wspierania innowacyjności polskich MŚP.
EN
In the article the importance of micro-, small and medium sized enterprises has been described in the context of influence on economy at national and EU levels. SMEs problems and barriers that they face on their way towards innovation have been presented, as well as factors that influence such situation. The author shows how EU institutions understand the term „innovation”. Furthermore, the level of innovation of Polish SMEs has been assessed and compared with other EU member states. This way main reason of low level of innovation among Polish SMEs and factors responsible for developing the innovations could be identified. It has been proven that government has significant role in this context. The article concludes with recommendations addressed to the government regarding the framework of innovation-oriented actions which should be taken towards enterprises.
Year
Issue
Pages
55–69
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • WDiNP, Uniwersytet Warszawski
References
 • Baruk J., Innowacje instrumentem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Wyzwania rozwojowe
 • małych i średnich przedsiębiorstw, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Warszawa 2011.
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Drzemiący tygrys, spętany orzeł. Dylematy polskiej debaty o polityce innowacyjnej, Warszawa 2012.
 • Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2012, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2012, za: http://pkpplewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/clb_2012_14.pdf
 • EU SMEs in 2012: at the crossroads. Annual report on small and medium-sized enterprises in the EU, 2011/12, September 2012, ECORYS na zlecenie Komisji Europejskiej, za: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/
 • facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf
 • http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
 • http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020/Krajowy+Program+Reform
 • http://www.mg.gov.pl/files/upload/13791/poland_pl_2012.pdf
 • Innovation Union Scoreboard 2011, European Union 2012, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji, KOM(2010) 546.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - „Najpierw myśl na małą skalę” Program „Small Business Act” dla Europy, KOM(2008) 394.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Przegląd programu „Small Business Act” dla Europy, KOM(2011) 78.
 • Komunikat Komisji, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010)2020.
 • Masternak-Janus A., Innowacyjność MSP w Polsce i wybranych krajach UE, [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Warszawa 2011.
 • Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, Komisja Europejska, DG ds. Przedsiębiorstw i przemysłu, 2006, za: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf
 • Nowak-Far A., Globalna konkurencja, Warszawa-Poznań 2000.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, za: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf.
 • Polskie wydanie podręcznika pomiaru innowacji Oslo Manual, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 20.11.2008 r., http://www.nauka.gov.pl/nauka/innowacyjnosc/aktualnosci/artykul/polskie-wydanie-podrecznika-pomiaru-innowacji-ioslo-manuali/?cHash=5951ec64fb
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • Raport Polska 2011. Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 27.02.2012, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/ProjektRaportuPolska2011_28062011.aspx
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18bbeb3c-17c4-4cbb-88ab-be1e0bd47850
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.