PL EN


2014 | 1(46) | 73-85
Article title

Zarządzanie tożsamością jednoosobowej spółki skarbu państwa w sektorze mediów elektronicznych

Content
Title variants
EN
THE MANAGEMENT OF IDENTITY OF COMMERCIAL COMPANY IN ELECTRONIC MEDIA SECTOR
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie tożsamości przedsiębiorstwa, będącej efektem określonej strategii zarządzania wizerunkiem, reputacją i marką produktu (usługi), jako zespołem atrybutów pozwalających zdobyć zaufanie odbiorców, ułatwiających konkurowanie na rynku i osiąganie pozytywnych efektów ekonomicznych, autor rozpoznaje na przykładzie rozgłośni regionalnych polskiego radia, działających w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Analizie poddano wieloczynnikowe zależności (korelacje) pomiędzy poziomem wiarygodności (wizerunkiem nadawcy publicznego), jakości i atrakcyjności programów, słuchalności (wielkość audytorium), a efektywnością ekonomiczną.
EN
The article rises an issue of company’s identity which is a result of brand, reputation and strategy of shaping a positive image of company. These attributes, which allow to build customer’s trust, facilitate competing on market and achieve positive economic effects, author of the article considers on the example of Radio Koszalin. Multifactorial correlations between reliability level, programme quality and attractiveness, audience and company’s economic effectiveness, were submitted to analysis.
Year
Issue
Pages
73-85
Physical description
References
 • Cardona P., Rey C., Zarządzanie przez misję, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, s. 115.
 • Koniecki K., Szkice z socjologii zarządzania, Wyd. U. Ł., Łódź 1999.
 • Kosiorowski Z., Radiofonia publiczna. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania misji radia publicznego
 • realizowanej przez jednoosobowe spółki skarbu państwa, SRP i KP, Poznań-Szczecin 1999.
 • Kosiorowski Z., Dysjunkcje misji. Media publiczne pomiędzy służbą, rynkiem a polityką, SRP i KP, Szczecin-Poznań 2008
 • Kosiorowski Z., Zarządzanie mediami publicznymi: wizerunek a skuteczność oddziaływania, Z. Uchnost (red.), „Współdziałanie. Rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania”, KUL, Lublin-Nowy Sącz 2008
 • Media publiczne 2012. Aneks do sprawozdania, KRRiT, Warszawa, marzec 2013
 • Najlepsze stacje radiowe w… - raport Radio Track Millward Brown za okres luty-kwiecień 2013, [w:]
 • http://www.wirtualnemedia.pl/print/najlepsze-stacje-radiowe-w-sw...
 • Radio Koszalin, O nas [w:] http://www.radio.koszalin.pl/pl/page/main/o-nas.html
 • Radio Track, analiza słuchalności [w:] „Press”, styczeń 2013, s. 82 oraz „Press”, lipiec-sierpień 2013
 • Raport z badanie słuchaczy, PBS, Sopot, lipiec 2012
 • Raport z badania jakościowego, PBS, Sopot 2012
 • Rekordowy wzrost… [w:] http://wirtualnemedia.pl/print/rekordowy-wzrost-rozglosni-r...
 • Strategia Radia Koszalin, opr. RK, Koszalin 2012 (z dokumentów spółki udostępnionych autorowi).
 • Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995.
 • Schermerhorn J.R., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008, s. 130.
 • Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 93.7.34. z póź. zm.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18c29f21-acc7-4f1e-b913-22dfd43176ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.