Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XVII (2020) | 2: Rozejm w Dywilinie (1618) na tle epoki, pod red. A. Góraka | 157-169

Article title

Rosyjskie siły lądowe i flota bałtycka w 1715 i 1719 roku w świetle raportów brytyjskich

Authors

Content

Title variants

RU
Российские сухопутные войска и Балтийский флот в 1715 и 1719 годах в свете британских донесений
EN
Russia's land and naval forces in 1715 and 1719 in the light of British reports

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wielka wojna północna oznaczała zmierzch starych potęg takich, jak Szwecja czy Rzeczypospolita i narodziny nowej - Rosji cara Piotra I. Przeprowadził on w państwie głębokie reformy oraz zmodernizował i unowocześnił siły zbrojne, tworząc bałtycką flotę wojenną. Zmiany te nie uszły uwadze ambasadorów obcych państw, w tym oczywiście Wielkiej Brytanii, którzy raportowali o nich do centrali. Sporządzali także zestawienia sił zbrojnych Rosji, w tym marynarki oraz umieszczali przy takiej okazji trafne spostrzeżenia dotyczące żołdu czy werbunku marynarzy. Kilka z nich będzie przedmiotem analizy, a dane które można z nich odczytać będą mogły świadczyć o rozwoju carskich sił zbrojnych.
EN
The Great Northern War marked the end of old military powers such as Sweden and the Polish-Lithuanian Commonwealth, and the birth of a new one - Russia of Tsar Peter I. He carried out profound reforms in the country and modernized the armed forces, creating the baltic navy. These changes did not escape the attention of foreign ambassadors, including of course this from Great Britain, who reported about them to the headquarters. They also prepared lists of Russian armed forces including the navy and placed on this occasion accurate insights regarding the pay or recruitment of sailors. Several of them will be the subject of analysis, and the information that can be found in them also testify to the development of the tsarist armed forces.
RU
Великая Северная война ознаменовала упадок старых держав, таких как Швеция или Речь Посполита, и рождение новой - России царя Петр I. Он провел глубокие реформы в стране и модернизировал вооруженные силы, создав Балтийский флот. Эти изменения не остались незамеченными послами зарубежных стран, в том числе, конечно же, Великобритании, которые доложили о них в штаб. Они также подготовили списки вооруженных сил России, в том числе военно-морского флота, и разместили точные сведения о заработной плате или найме моряков. Некоторые из них будут проанализированы, и данные, которые можно будет прочитать из них, смогут свидетельствовать о развитии царских вооруженных сил.

Year

Volume

Pages

157-169

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

References

  • Anusik Z., Karol XII, Wrocław 2006.
  • Bengtsson F. G., The life of Charles XII. King of Sweden, London 1812.
  • Bykhovsky I. A., Petrovskie korabely. Sudostroenie, Leningrad 1982.
  • Cross A., In the Lands of the Romanovs. An Annotated Bibliography of First-hand English-language Accounts of the Russian Empire (1613-1917), Cambridge 2014
  • Gierowski J. A., Z dziejów stosunku Anglii do Gdańska w początkach XVIII wieku, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, z. 2, 1975.
  • History of the political system of Europe, and its colonies, from the discovery of America to the independence of the american continent, vol. 1, from the Geman of A. H. L. Herren, Northampton 1826.
  • Kosiarz E., Wojny na Bałtyku X-XIX w., Gdańsk 1978.
  • Krokosz P., Bałtycka polityka Rosji Piotra I, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 6, red. K. Łopatecki i W. Walczak, Białystok 2013.
  • Rostunov I. I., Istoriya Severnoy Voyny 1700-1721 gg., Moskva 1987.
  • Serczyk W. A., Piotr I Wielki, Wrocław 1977.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-18c825ef-5faa-4831-8eb0-28b95ec97b93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.