Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3 | 40-49

Article title

Ocena rozwoju społeczno-ekonomicznego województw za pomocą HDI

Content

Title variants

EN
Evaluation of socio-economic development of voivodships using HDI

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zbadanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego województw z wykorzystaniem HDI (wskaźnika rozwoju społecznego), który uwzględnia trwanie życia, liczbę lat edukacji oraz PKB per capita liczony według parytetu siły nabywczej. Sformułowano hipotezę o wzroście rozwoju województw przy jednoczesnym zwiększaniu się różnic między nimi. W badaniu wykorzystano dane GUS za lata: 1995, 2010, 2013 i 2015. Badanie wykazało, że HDI rósł systematycznie dla wszystkich województw w latach 1995—2015 i potwierdziło pogłębiające się zróżnicowanie województw pod względem rozwoju społeczno-ekonomicznego. Najbardziej rozwinięte okazały się województwa: mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie i dolnośląskie, a najmniej: lubuskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie i świętokrzyskie.
EN
The aim of this article is to examine the level of socio-economic development of voivodships using HDI (Human Development Index), which considers life expectancy at birth, number of years of schooling and GDP per capita in purchasing power parity. The hypothesis about the increase in the level of voivodships development with simultaneous growth of differences between them was formulated. Statistics Poland’s data for the years 1995, 2010, 2013 and 2015 were used in the research. The research showed that HDI was growing systematically for all voivodships in the years 1995-2015 and confirmed the deepening diversification of voivodships in terms of socio-economic development. The most developed were such voivodships as: Mazowieckie, Małopolskie, Wielkopolskie and Dolnośląskie, whereas, the least developed ones were: Lubuskie, Warmińsko-Mazurskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie.

Year

Issue

3

Pages

40-49

Physical description

Dates

published
2018-03-28

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Aksentijević, N., Ježić, Z. (2017). Measuring the Development of Human Resources with the Usage of Human Development Index in Selected CEE Countries. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 3(1), 109—121.
 • Antczak, R. (2012). Nowe ujęcie wskaźnika rozwoju społecznego HDI. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 117, SGH.
 • Arak, P., Ivanov, A., Peleah, M., Płoszaj, A., Rakocy, K., Rok, J., Wyszkowski, K. (2012). Krajowy raport o rozwoju społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego — Biuro Projektowe UNDP w Polsce.
 • Batóg, J. (2010). Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Bąk, I., Markowicz, I., Mojsiewicz, M., Wawrzyniak, K. (2015). Wzory i tablice statystyczne. Metody statystyczne i ekonometryczne. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Drelich-Skulska, B., Domiter, M., Michalczyk, W. (2015). Jabłko niezgody: regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 407.
 • Human Development Reports za lata 1995—2015. Pobrane z: http://hdrstats.undp.org.
 • Kisiała, W. (2016). Nierówności regionalne a wzrost gospodarczy — weryfikacja hipotezy odwróconego U Williamsona. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 439, 167—177.
 • Kosmalski, R. (2016). Konwergencja gospodarcza w Polsce w ujęciu sektorowym. Wiadomości Statystyczne, 61(2), 47—61.
 • Kusideł, E. (2013). Convergence of Regional Human Development Indexes in Poland. Comparative Economic Research, 16(1), 87—102.
 • Łopatka, A. (2016). Analiza sytuacji osób młodych na rynku pracy w Polsce w kontekście założeń Strategii Europa 2020. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 417, 105—114.
 • Markowska, M. (2017). Wykorzystanie modeli logitowych w badaniach regionalnych — krótki przegląd. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 476, 9—17.
 • Pasternak-Malicka, M. (2014). Sytuacja na rynku pracy młodych osób i jej wpływ na podejmowanie pracy nielegalnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 346, 151—165.
 • Peter-Bombik, K., Szczudlińska-Kanoś, A. (2015). Młodzi ludzie na rynku pracy jako wyzwanie dla polityki społecznej wybranych polskich województw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 394, 118—126.
 • Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress. Paryż. Pobrane z: http://www.stiglitzsen-fitoussi.fr/en/index.htm.
 • Śleszyński, J. (2016). Nowe spojrzenie na wskaźnik rozwoju społecznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 435, 40—54.
 • Wędrowska, E., Wojciechowska, K. (2015). Konwergencja gospodarcza w województwach Polski w latach 2000—2012. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 36, 403—412.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-18cd3a29-4dd1-4078-94a1-d61e9d8b102a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.