PL EN


2017 | 11 | 247-267
Article title

Bezpieczeństwo kulturowe Polski w „cieniu” zagrożeń XXI w.

Authors
Content
Title variants
EN
Cultural Safety of Poland in The Shade of The 21st Century Threats – Theories and Research Amendments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The cultural security of Poland is a multifaceted state inscribed in widely understood national security and security of social unit. It is also a state, which should be considered from material and non-material perspective based on components of culture, shaping cultural peculiarities of nation and guiding its development directions. The analysis of factors related to the cultural security of Poland allows to perceive this state not only from the perspective of historically shaped, relatively constant components of culture, but also from the perspective of threats occurring in endogenous and exogenous environment. It is primarily concerned with cultural change, particularly modifying value systems, and national identity of Poles, which is extremely difficult and unmeasurable subject of research.
Year
Issue
11
Pages
247-267
Physical description
Contributors
 • Akademia Wojsk Lądowych
References
 • Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999, s. 27-28.
 • Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
 • Czaja J., Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego, [w:] Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, Jałoszyński K., Wiśniewski B., Wojtuszek (red.), Bielsko Biała 2007.
 • Mamzer H., Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Poznań 2002.
 • Michałowska G., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Bobrow D. B., Haliżak E., Zięba R. (red.), Warszawa 1997.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie – uwarunkowania – system, Warszawa 2011.
 • Jemioło T., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji i procesów społecznych, [w:] Kultura narodowa w kształtowaniu świadomości obronnej społeczeństwa i bezpieczeństwa państwa, „Zeszyt Problemowy TWO” 2001, nr 3.
 • Turner J. H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania, Poznań 2007.
 • Tardif J., Benghozi P. J., Junne G., Ross G. i in., Planet Agoras Scientific Committee, http://www.globalpolicy.org/globaliz/cultural/2002/09intercultural.html, [za:] Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008.
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 • Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, przyjęta przez Radę Ministrów 9 IV 2013.
 • Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzona w Paryżu dn. 20 X 2005, Dz.U. z 2007 r. nr 215 poz. 1585.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2007.
 • Loska K., Dziedzictwo McLuhana między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2001.
 • Inglehart R., Pojawienie się wartości postamaterialistycznych, [w:] Socjologia. Lektury, Sztompka P., Kucia M. (red.), Kraków 2007, s. 334-335.
 • Inglehart R., Norris P., Wzbierająca fala. Równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie, Warszawa 2009.
 • Kołakowski L., O tożsamości zbiorowej, [w:] Tożsamość w czasach zmiany, Michalski K. (red.), Kraków 1995.
 • Mikułowski-Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2003.
 • Błuszkowski J., Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005.
 • Kofta M., Wprowadzenie do psychologii stereotypów i uprzedzeń. Podstawy życia społecznego w Polsce, Warszawa 1996.
 • Kosowska E., Przestrzenie tożsamości, [w:] Dylematy wielokulturowości, Kalaga W. (red.), Kraków 2007.
 • Mach Z., Polska lokalna wobec integracji europejskiej, Kraków 2002.
 • Delanty G., Odkrywanie Europy: idea, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa-Kraków 1999.
 • Bauman Z., Europa niedokończona przygoda, Kraków 2007.
 • Kłoczowski J., Patriotyzm polski w długim trwaniu, [w:] Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności 2002, Kraków 2003.
 • Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa [maj] 2005.
 • Małe ojczyzny – poczucie przynależności Polaków, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa [listopad] 2009.
 • Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2015.
 • Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18e945b4-172a-4f80-85d0-048c706a2eee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.