PL EN


2016 | 1 (360) | 187-201
Article title

Strategiczny wymiar prosumpcji w klastrach wiedzy

Content
Title variants
EN
Strategical Dimension of Prosumption in Knowledge Clusters
RU
Стратегическое измерение просьюмеризма в кластерах знаний
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano istotę funkcjonowania klastrów wiedzy oraz znaczenie potencjału prosumpcji dla ich rozwoju. Autor, bazując na wybranych wynikach badań teoretycznych oraz badań typu desk research, podkreśla, że prosumpcja dotyczy różnych form aktywności podejmowanej przez inteligentnych konsumentów w stosunku do aktualnych ofert producentów, które doskonalą ich ostateczną jakość i wartość. Ponadto wskazuje, że zarówno prosument indywidualny i instytucjonalny, wewnętrzny i zewnętrzny mogą stymulować projektowanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ramach przedsiębiorczego ekosystemu klastrów wiedzy. Niemniej jednak konieczne jest sprawne zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, w tym ukształtowanie odpowiedniego klimatu organizacyjnego oraz systemu komunikacji z prosumentami.
EN
In his article, the author characterised the essence of knowledge clusters functioning and importance of the potential of presumption for their development. The author, basing on the selected findings of theoretical research of the desk research type, emphasises that presumption concerns various forms of activity undertaken by intelligent consumers in relation to the current producers’ offers that improve their final quality and value. Moreover, he indicates that both the individual and institutional, internal and external prosumers may stimulate designing and implementing innovative solutions within the entrepreneurial ecosystem of knowledge clusters. Nevertheless, there is the need for efficient management of interorganisational relationships, including formation of a relevant organisational climate and the system of communication with prosumers.
RU
В статье дана характеристика сути функционирования кластеров знаний и значения потенциала просьюмеризма для их развития. Автор, базируясь на избранных результатах теоретических исследований и кабинетных исследова- ний, подчеркивает, что просьюмеризм касается разных форм активности, предпринимаемой интеллигентными потребителями по отношению к актуальным предложениям производителей, которые совершенствуют их конечное каче- ство и стоимость. Кроме того, он указывает, что как индивидуальный, так и институциональный, внутренний и внешний просьюмеры могут стимулировать проектирование и внедрение инновационных решений в рамках предпринима- тельской экосистемы кластеров знаний. Тем не менее необходимо чёткое управление межорганизационными отношениями, в том числе формирование соответствующего организационного климата и системы общения с просьюмерами.
Year
Issue
Pages
187-201
Physical description
Contributors
References
 • Abramek E. (2013), Prosumpcja w rozwoju systemów informatycznych zarządzania, (w:) Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.
 • Beyer K. (2012), Współczesna organizacja – organizacja oparta na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 736, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 55.
 • Brodzicki T., Kuczewska J. (2012), Klastry i polityka klastrowa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Czajkowska I. (2013), Znaczenie przenikania wiedzy i procesów uczenia się w konkurencyjności przedsiębiorstw uczestników klastra gospodarczego, (w:) Harasim W. (red.), Człowiek i organizacja XXI wieku, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Dolińska M. (2012), Wpływ klastrów na rozwój wiedzy i zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, (w:) Buko J., Frankowska M. (red.), Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 719, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 94.
 • Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S. (2011), Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Evers H.D., Solvay G. (2015), Knowledge cluster formation as a science policy in Malaysia: lessons learned, “Journal of Current Southeast Asian Affairs”, Vol. 34, No. 1.
 • Gajdzik B. (2011), Cechy, miejsce i rola pracownika wiedzy w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przedsiębiorstwa produkcyjnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”, nr 1(7).
 • Godlewska S. (2014), Klastry jako katalizator rozwoju gospodarczego i myśli innowacyjnej, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4.
 • Greenhalgh B. (2012), Cluster internationalization handbook, Manchester Metropolitan University, Manchester.
 • Hołub J. (2012), Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 • Huggins R. (2008), The evolution of knowledge clusters, “Economic Development Quarterly”, Vol. 22, No. 4.
 • Jewtuchowicz A. (2009), Terytorium jako podstawa procesu tworzenia innowacyjnych środowisk przedsiębiorczości, (w:) Nowakowska A. (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Klemens B. (2014), Koncepcja klastrów a zagadnienia transferu wiedzy w perspektywie 2014-2020, „Barometr Regionalny”, tom 12, nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Zamość.
 • Knop L., Stachowicz J., Krannich M., Olko S. (2013), Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykłady, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Kowalski A.M. (2010), Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, „Gospodarka Narodowa”, nr 5-6.
 • Kowalski A.M. (2011), Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji, „Master of Business Administration”, nr 2(112).
 • Kurowska-Pysz J., Gregor M. (2014), The transfer of knowledge in technological cross-border industry cluster – case study, “Management Systems in Production Engineering”, No. 2(14).
 • Machnik-Słomka J. (2011), Znaczenie klastrów wiedzy w komercjalizacji wyników badań z uczelni, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 4(16).
 • Mazurkiewicz-Pizło A., Pizło W. (2011), Inspiracje teoretyczne konkurencyjności według Thünena, Marshalla, Portera, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, „Zeszyty Naukowe SGGW”, nr 93.
 • Mitręga M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, nr 1(40).
 • Mróz B. (2010), Nowe trendy konsumenckie – szansa czy wyzwanie dla marketingu, (w:) Figiel Sz. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE, Warszawa.
 • Niezgoda A. (2013), Prosument na rynku turystycznym – próba zdefiniowania, (w:) Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 304,
 • Palmen L., Baron M. (2011), Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Plawgo B. (2014), Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport ogólny, PARP, Warszawa.
 • Radomska E. (2011), Ocena funkcjonowania klastra Dolina Lotnicza, „Zarządzanie Zmianami”, nr 1.
 • Runiewicz-Wardyn M. (2011), Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra Route 128, „Master of Business Administration”, nr 4.
 • Skawińska E., Zalewski R.I. (2009), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów: świat, Europa, Polska, PWE, Warszawa.
 • Szul E. (2013), Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 31.
 • Szultka S. (2012), Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych, PARP, Warszawa.
 • Wolny W. (2013), Formy prosumpcji w systemach informatycznych, (w:) Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.
 • Wolny W. (2012), Prosumpcja – konsumencka kreatywność w gospodarce elektronicznej, (w:) Buko J. (red.), Gospodarka elektroniczna – wyzwania rozwojowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 703, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 88.
 • Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Siwińska J. (2011), Open Source – zastosowanie otwartego podejścia w procesach innowacyjnych, http://www.pi.gov.pl [dostęp: 30.11.2015].
 • http://www.nutribiomed.pl [dostęp: 30.11.2015].
 • http://zielonachemia.eu/project/cornet-freshcoat/ [dostęp: 30.11.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18ecbfde-beeb-4aae-b92b-861274d7d1b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.