PL EN


2015 | 15/2 | 131-148
Article title

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta w umowach zawieranych w nietypowych okolicznościach w świetle nowego prawa konsumenckiego

Content
Title variants
EN
Information duties of entrepreneur towards the consumer in contracts concluded in unusual circumstances, under the new consumer law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Prawo do informacji zostało uregulowane w wielu aktach prawnych, a ich przegląd można zacząć od ustawy zasadniczej, a skończyć na aktach wykonawczych. Szczegółowy charakter mają jednak przepisy dotyczące informacji i jej znaczenia dla praw konsumenta. Ochrona przez informację, która stanowi credo polityki konsumenckiej, oparta została na założeniu, że jednym z instrumentów ochrony konsumenta jest nakaz przekazywania przez przedsiębiorcę przewidzianych ustawą informacji, koniecznych dla podjęcia przez konsumenta właściwej decyzji. Aktualnie nikt nie kwestionuje prawa konsumenta do informacji. Wręcz przeciwnie – znaczenie informacji jest coraz bardziej doceniane przez ustawodawcę, czego wyrazem jest obowiązująca w  polskim porządku prawnym od 25 grudnia 2014 r. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Celem niniejszej publikacji, po wyjaśnieniu, co kryje się pod pojęciem umów zawieranych w nietypowych okolicznościach, jest szczegółowa analiza obowiązków informacyjnych nałożonych na przedsiębiorcę wobec konsumenta na kanwie wymienionej ustawy o prawach konsumenta. W publikacji omówiono obowiązki informacyjne, do wypełnienia których jest obligowany przedsiębiorca na gruncie umów zawieranych w nietypowych okolicznościach, a zatem umów zawieranych na odległość oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa.
EN
The right to information is governed by many legal acts, and their review can be started with the Basic Law, and ended up on executive acts. However, regulations concerning the information and its significance for consumer rights have precise nature. Protection by the information that is the credo of consumer policy was based on the assumption that one of the instruments of consumer protection is a transfer order of provided by law information, by the entrepreneur, necessary for the consumer to take the right decision. Currently no one questions the right of consumers to information. On the contrary - the importance of information is becoming more and more appreciated by the legislature, which is reflected in Polish legal system from 25th December 2014 the Act of 30th May 2014 about consumer rights. The purpose of this publication, a`er explaining what is meant by contracts in unusual circumstances, is a detailed analysis of the obligations imposed on the entrepreneur towards the consumer on the canvas of the Act about consumer rights, mentioned above. The publication discusses the information duties to ful#ll which the entrepreneur is obliged on the basis of contracts concluded in unusual circumstances and, therefore, remote agreements and contracts away from business premises.
Year
Volume
Pages
131-148
Physical description
References
 • Bar G. [w:] Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg): komentarz, red. B. Kaczmarek- -Templin, P. Stec, D. Szostek, Warszawa 2014.
 • Grzegorczyk F., Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Karaszewski G. [w:] Kodeks cywilny: komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2014.
 • Królikowska-Olczak M., Pachuca-Smulska B. (red.), Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 • Lubasz D., Namysłowska M. (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004.
 • Łętowska E., Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2000.
 • Mikłaszewicz P., Antynomie paradygmatu ochrony konsumenta przez informację – prawo Unii Europejskiej a prace nad nowym polskim Kodeksem cywilnym, [w:] M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórka-Domagalska, Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego: wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Warszawa 2012.
 • Płuciennik A., Kluska M. [w:] Ustawa o prawach konsumenta. Umowy zawierane przez Internet. Praktyczny komentarz, red. G. Wanio, Warszawa 2015.
 • Pecyna M. [w:] Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, tom 5, Warszawa 2014.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014.
 • Stec P. [w:] Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg): komentarz, red. B. Kaczmarek--Templin, P. Stec, D. Szostek, Warszawa 2014.
 • Szostek D., Problem treści cyfrowych w obrocie konsumenckim, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18f01176-bbfd-42d0-936e-f55946fe8c2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.