PL EN


2020 | vol. 64, nr 3 | 57-66
Article title

The competitive position of farms according to class of economic size

Authors
Content
Title variants
PL
Konkurencyjność wynikowa gospodarstw rolnych w zależności od ich wielkości ekonomicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper aimed at evaluating the competitive position of farms in Poland according to class of economic size. The study was carried out based on data from the European system for collecting accounting data on farms, i.e. EU FADN, for 2015-2017. The analysis made use of work profitability ratios and partial productivity indicators referring to production factors. The studies revealed a relationship between the economic power of farms and the efficient utilisation of production factors. Economically stronger farms had a competitive advantage as regards the productivity of land, labour and capital, as well as work profitability. The conclusion is that continuing structural transformations in agriculture to optimise the structure of farms is justified. It was also demonstrated that Polish farms in respective classes of economic size were less competitive than their equivalents in the European Union.
PL
Celem opracowania była ocena poziomu konkurencyjności wynikowej gospodarstw rolnych w Polsce według klas wielkości ekonomicznej. Badania zrealizowano na podstawie danych europejskiego systemu zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych FADN EU z lat 2015-2017. Do analizy wykorzystano wskaźniki dochodowości pracy oraz cząstkowe wskaźniki produktywności czynników produkcji. Badania wykazały, że istnieje zależność pomiędzy siłą ekonomiczną gospodarstw i efektywnością wykorzystania czynników produkcji. Gospodarstwa silniejsze ekonomicznie osiągały przewagi konkurencyjne w zakresie produktywności ziemi, pracy i kapitału, a także dochodowości pracy. Wykazano również, że polskie gospodarstwa rolne poszczególnych klas wielkości ekonomicznej osiągały niską pozycję konkurencyjną względem tych samych klas w Unii Europejskiej.
References
 • Bachev, H. (2017). Competitiveness of farming enterprises in Bulgaria. Annals of Agricultural & Crop Sciences, 2(2), 1029.
 • Bórawski, P. (2008). Wielkość ekonomiczna jako czynnik różnicujący wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolnych w regionie Pomorza i Mazur. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (67), 45-55.
 • Chrobocińska, K. (2014). Uwarunkowania konkurencyjności gospodarstw użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(1), 137-144.
 • European Commission. (2009). European Competitiveness Report 2008. Communication from the Commission. COM(2008) 774 final. Brussels: European Commission.
 • FADN EU data base. Retrieved from https://ec.europa.eu/agriculture/rica/
 • Fan, S., and Chang-Kang, C. (2005). Is small beautiful? Farm size, productivity, and poverty in Asian agriculture. Agricultural Economics, 32(Supplement 1), 135-146.
 • Floriańczyk, Z., Osuch, D., and Płonka, R. (2018). Wyniki standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Gałecka, A. (2017). Efektywność gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2012-2015 w zależności od ich wielkości ekonomicznej. Roczniki Naukowe SERiA, 19(5), 65-71.
 • Gorynia, M. (2000). Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa. In J. Bossak,
 • W. Bieńkowski, J. Kruszewski (Eds.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, materiały konferencyjne (89-102), Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Grochowska, R., and Mańko, S. (2014). Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 14(29), 1, 25-33.
 • Grzebyk, M., and Kryński, Z. (2011). Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne.Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, (20), 107-117.
 • Główny Urząd Statystyczny [GUS]. (2017), Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Kagan, A. (2015). Efektywność i konkurencyjność wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Latruffe, L. (2010). Competitiveness, productivity and efficiency in the agricultural and agri-food sectors. (OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30). Rennes: OECD Publishing.
 • Marcysiak, A., and Marcysiak, A. (2015). Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw na zakres wsparcia środkami wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 17(4), 166-171.
 • Nasalski, Z. (2018). Endogeniczne czynniki konkurencyjności gospodarstw użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim. Roczniki Naukowe SERiA, 20(4), 120-126.
 • Nosecka, B., Pawlak, K. and Poczta, W. (2011). Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Orłowska, M. (2015). Zasoby czynników produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej w świetle FADN. Roczniki Naukowe SERiA, 17(2), 189-195.
 • Orłowska, M. (2019). Competitiveness of Polish organic farms with different economic size in light of FADN data. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 21(2), 217-224.
 • Poczta, W., and Siemiński, P. (2010). Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Sipa, M. (2007). Innowacje a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, (6), 299-309.
 • Średzińska, J. (2017). Czynniki kształtujące dochody gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według klas wielkości ekonomicznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (477), 305-314.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-18f68dac-b47b-47a6-bb5e-b5958898ccbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.