PL EN


2014 | 4 | 506-515
Article title

Zarządzanie wizerunkiem dużego miasta na przykładzie Wałbrzycha

Authors
Content
Title variants
EN
The management of the big city image. The case of Wałbrzych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest analiza skali i zakresu wykorzystania instrumentów promocji w procesie zarządzania wizerunkiem Wałbrzycha. Dynamiczne przeobrażenia w funkcjonowaniu miasta po 1989 r. i, co z tym związane, zmiany jego postrzegania stanowią przyczynek do naukowej refl eksji nie tylko nad deklarowanym, ale również rzeczywistym udziałem instrumentów promocji w tym procesie. Zobrazowanie aktualnego wizerunku Wałbrzycha wymaga dalszych, pogłębionych badań i nie jest zamierzeniem autora.
EN
The main aim of the article is to analyse the scale and the range of the promotion instruments’ used in the process of the image management of Wałbrzych. The dynamic transformations of the functioning of the city aft er 1989 and, therefore, the changes in its perception contribute to the scientifi c refl ection upon the declared, as well as the real use of the promotion instruments in this process. The presentation of the current image of Wałbrzych requires further in-depth research and it does not constitute the intention of the author.
Year
Issue
4
Pages
506-515
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
 • Bibliografia
 • Teksty źródłowe/akty prawne
 • [1] Ustawa z dn 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.).
 • [2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 857).
 • Książki i czasopisma
 • [3] Augustyn A,, Florek M., Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego-zasady i procedury, Warszawa 2011.
 • [4] Baines P. R., Harris P, Lewis B. R-, Ilu political marketing plamting pmcess: impromng image and message in strategie target areas, "Marketing Inielligence & Flanning" 2002, vol. 20, iss. 1.
 • [5] Bąk M., Promocja gminy, mi/sta i regionu w kontekście integracji europejskiej. Techniki przygotowania materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych. Zasady obsługi inwestorów, Warszawa 2006.
 • [6] Błachut J, Specjalne Strefy Ekonomiczne w obszarach górskich na przykładzie Wałbrzycha, „Czasopismo Techniczne. Architektura" 2009, z. 10, A-2.
 • [7] Bogusławska K., Pourbaix E, instrumenty promocji, [w:] L. Grabarski (red.). Marketing. Przewodnik, Warszawa 2004.
 • [8] Chandler A D., Strategy and Strudure: Chapters in the History of American Enterprise, Washington 1963.
 • [9] Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Warszawa 2000.
 • [10] Glińska E., Florek M., Kowalewska A, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Warszawa 2009.
 • [11] Województwo Dolnośląskie 2012. Podregiony, powiaty, gminy, Wrodaw 2012.
 • [12] Jaremen D., Image regonu turystycznego i instrumenty jego kreowania, [w;] A Rapacz (red.), Aktualne problemy ekonomiczne i prawno-organizacyjne gospodarki turystyczną w Europie, Wrodaw 1996.
 • [13] Jażewicz L, Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze w małych miastach Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej, „Słupskie Prace Geograficzne" 2005, nr 2.
 • [14] Kavaratzis M., From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands, "Place Branding" 2004, vol 1, no. 1.
 • [15] Konecka-Szydłowska B, Matykowski R., Społeczno-geograficzna charakterystyka sieci miast województwa podlaskiego, „Biuletyn instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM" 2008, nr 4.
 • [16] Kochanowski J., Podstawy i zarządzanie marketingiem, Zielona Góra 2003, s. 229.
 • [17] Kosmaty J., Wałbrzyskie tereny pogómicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla, „Górnictwo i Geologia” 2011, T. 6, z. 1.
 • [18] Koder P., Heider D. H, Rein L, Marketing Places -Attrading lrwestments, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, New York 1993.
 • [19] Levy S. J., Promitiond Behaviour, Glenview 1971.
 • [20] McCarty E., Perreault W., Basic Marketing. A Gobal-Managerial Approach, Illinois 1993.
 • [21] McDanlad M., Marketing Plans: How to Prepare Them; How to Use Them, London 2007.
 • [22] Nawrocka E., Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptuallizacji i czynniki jego kreowania, Wrodaw 2013.
 • [23] Olińśka W., Pozytywne i negatywne aspekty stosowania wybranych działań promocyjnych z punktu widzenia małego przedsiębiorstwa produkcyjnego, [w:] M. Matejun, M. Szczepańczyk (red.), Aktualne problemy zarządzania nadymi i dużymi przedsiębiorstwami, Łódź 2010.
 • [24] Pabian A, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Warszawa 2008.
 • [25] Palmer A, Principles of Serices Marketing, London 1994.
 • [26] Piątkowska M., Marka i wizerunek jednostki terytorialną - koncepcja i uwarunkowania, „Marketing i Rynek" 2010, nr 1.
 • [27] Pypłacz P, Podejmowanie decyzji marketingowych w małych przedsiębiorstwach, [w:] M. Matejun, M. Szczepańczyk (red.), Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, Łódź 2000.
 • [28] Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Warszawa 2005.
 • [29] Rydel M., Komunikacja marketingowa, Gdańsk 2001.
 • [30] tabruwski M, Wałbrzyskie miejsca pamięci. Perspektywy i deficyty badawcze, „Przegląd Kulturoznawczy" 2012, vol. 1.
 • [31] Szymańska D., Urbanizacja na świecie, Warszawa 2007.
 • [32] Wiktor J. W., Promocja System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa 2001.
 • [33] Żabiński L ,Zarządzanie marketingowe. Istota-koncepcje-problematyka, Katowice 1998.
 • [34] Żurawik B., Promocja, [w:] Żurawik W. (red.), Marketing. Podstawy i kontrowersje, Gdańsk 2009.
 • [35] Żurawik B, Zurawik W., Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996.
 • Netografia
 • [36] Bytom, Wałbrzych, Ruda Śląska-najbardziej odpychające polskie miasta, http://wiadomosci.gazEta.pVwiadomosd/l/114S73/7253954>Bytomn_Wal-brzyeh_Ruda_Slaska_najbardziej_odpydiaiacel.html. 28.12.2013.
 • [37] Dam o Wałbrzychu. Lokalizacja, http://www.um.walbrzych.pl/slrony/nasze_nnasto_ poznaj_lokalizacja.htm, 28.12.2013.
 • [38] Festiwal Kwiatów i Sztuki, http://www,ksiaz.waIbizychpl/!0(v-£estiwal-kwiatow-i-sztuld-infannaqehtml, 28.12.2013.
 • [39] Gazeta.pl Wrocław, Nowe dowody w prawie kupowania głosów w Wałbrzychu, http://wroclaw.gazeta.p1/wrodaw/l,35771,8894749,Nowe_dawody-_w_sprawie_kupowania_glosow_w_Walbrzychuhtml, 28.12.2013.
 • [40] Gmina miejska Yfałbrzych. Vademeam Samorządowca 2012, www.statgov.p]/vademecum/vademecum.../gmina_waIbrzych.pdf«, 28.12.2013.
 • [41] Magnetyzm Miast. Badanie siedmiu wymiarów magnetyzmu polskich miast, http://war56ex01.pl/magnetyzmrniastblog/, 28.12.2013.
 • [42] Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publiczną, http://www.slatgov.pl/gus/defiriiq'e_PLK_HIMUvtm?id=POJ-6050.htm, 29.12.2013.
 • [43] Programy i Strategie, http://bip.um-waIbizych.dolnyslask.pl/, 28.12.2013.
 • [44] PrzeWaBca, http://www.w0kwalbr2ych.pl/przewalka/, 28.12.2013.
 • [45] Statystyki bezrobocia, http://www.urzadpracy.pl/pWnne/analizy-i-statystyki, 28.12.2013.
 • [46] Strategia Promocji Wałbrzycha na Ma 2008-2013, http://bip.um-walbrzychdolnyslaskpl/dokument. php?iddok=fi31&sb=208,28.12.2013.
 • [47] Wałbrzych, http://www.mtur.cam.pl/gminal.php?r=5&n=Wa%B3brzydi&g=221091,28.12.2013.
 • [48] Wrlbrzych - Nasze Miasto, http://dt.walbrzych.pl/nasze-miasto, 25.12.2013.
 • [49] WObrzyskie Fanaberie Teatralne, http://ieatr.walbrzydi.pl/xi-walbrzyskie-fanaberie-teatralne/index.php, 28.12.2013.
 • [50] Wiadomości TYP 1. Biedaszyby, https://www.facebook.cam/video/video.php?v=3254fl99 84223758,28.12.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19031dda-8070-47b7-8fc0-0623601d85a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.