Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(127) „ZZL w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy, nowych modeli biznesowych i zarządzania publicznego” | 11-26

Article title

Kierunki zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej

Title variants

EN
The Situation of Women on the Labor Market in Poland and in the European Union: Directions of Change

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie szeregu argumentów i przesłanek wskazujących na potrzebę dostrzeżenia i uwzględnienia w praktyce istotnych zmian w obszarze zatrudnienia kobiet na przestrzeni kilkudziesięciu lat w Polsce i UE. Oparto się na danych demograficznych i statystycznych, zaczerpniętych głównie z opracowań Eurostatu i GUS. Zmiany te dotyczą przede wszystkim takich uwarunkowań, jak: wiek podjęcia przez kobiety pierwszej pracy, ich decyzje o macierzyństwie, poziom wykształcenia, pozycja w organizacjach, wysokość wynagrodzenia, czas trwania aktywności zawodowej, które w istotny sposób wpływają na rolę i miejsce kobiet w środowisku pracy.
EN
The main goal of the article is to present several arguments and conditions pointing to the need to see and take into account significant changes in the area of women’s employment in practice over the span of several decades in Poland as well as in the European Union. Demographic and statistical data, sourced from Eurostat and GUS Central Statistical Office, serve as the basis. Changes primarily pertain determinants such as the age at which women take up their first job, decisions relating to maternity, educational level, position in the organization, salary level, and period of activity on the labor market, all of which have a significant impact on the role and place of women in the work environment.

Contributors

 • Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie

References

 • Dessler G. (2011), Human Resource Management, Boston, Pearson Education.
 • Ellis S., Dick P. (2003), Introduction to Organizational Behaviour, London, McGraw-Hill Education.
 • Europejska Karta Społeczna, Dz.U. nr 8, poz. 67,68.
 • Gotsis G., Kortezi Z. (2015), Critical Studies in Diversity Management Literature. A Review and Synthesis, Heidelberg, Springer.
 • GUS (2017), Rocznik Statystyczny Pracy 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Herbert T. T., Yost E. B. (1978), Women as Effective Managers. A Strategic Model for Overcoming the Barriers, Human Resource Management (wiosna).
 • <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/kobiety-i-mezczyzni-na-rynku-pracy-2018,1,7.html#>.
 • <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Minimum_wage_statistics>.
 • <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics>.
 • <http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx>.
 • <http://media.pracuj.pl/28159-wynagrodzenie-polek-w-2017-roku-czy-kobiety-nadal-zarabiaja-mniej/text>.
 • <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990080067>.
 • <https://www.ekokalendarz.pl/europejski-dzien-rownych-plac/>.
 • Huelle L. A., Butterfield R. (1974), Self-Actualization and Women Attitudes Toward Their Roles in Contemporary Society, Journal of Psychology, vol. 87.
 • Jauhar J, Lai V. (2018), The Glass Ceiling and Women Career Advancement to Top Management: The Moderating Effect of Social Support, Global Business and Management Research, supl. Special Issue, vol. 10.
 • Jurczak K. (2018), Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej, <http://wynagrodze¬nia.pl/t/ogolnopolskiebadanie-wynagrodzen-np>.
 • Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 961.
 • Kuhar M., Reiter H. (2014), Leaving home in Slovenia: A quantitative exploration of residential independence among young adults, Journal of Addescence, nr 37.
 • Lublin J. S. (2018), Women Managers Have Little Margin for Error, Wall Street Journal, 19 października 2018.
 • Mirosław J., Smoder A. (2016), The Gender Pay Gap: Concept, Measurement Methods and Ways to Reduce It, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4 (110–111).
 • Noe R. A., Hollenbeck J. R., Gerhart B., Wright P. M. (2018), Fundamentals of Human Resource Management, New York, McGraw-Hill.
 • Report on Equality Between Women and Men in the EU (2018), Publications Office of the European Union, Luxemburg, <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/950dce57-6222-11e8-ab9c-01aa75ed71a1>.
 • Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 r. (2018), Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz, <https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5474/12/2/1/roznice_w_wynagrodzeniach_kobiet_i_mezczyzn_w_polsce_w_2016.pdf>.
 • Stańczak J., Szałtys D., Witkowski J. (2016), Potencjał ludnościowy Unii Europejskiej, w Kleer J., Prandecki K. (red.), Ekonomiczna pozycja Europy w świecie. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa, Polska Akademia Nauk.
 • The life of women and men in Europe. A statistical portrait (2018), Eurostat, European Commission.
 • Triguero-Sanchez R., Pena-Vinces J., Guillen J. (2018), How to improve firm performance through employee diversity and organizational culture, Review of Business Management, vol. 20.
 • Women in Management: Underrepresented and Overstretched? (2018), Publications Office of the European Union, Luxemburg, <https://eurofound.link/ef18018>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1914ff91-786a-473f-8f8b-1bb9f0b1a457
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.