PL EN


2016 | 63 | 11: Katechetyka | 23-57
Article title

Ewangelizacyjno-wspólnotowe przesłanie światowych dni młodzieży

Title variants
EN
Evangelizing-communal Message of the World Youth Day
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Pope Saint John Paul II was the initiator of the World Youth Day; for him the care for a man’s personal dignity was closely tied with introducing him into the world of such values as: love, freedom, responsibility, truth, good, beauty and happiness. Each Christian is called to become ever more perfect and to strive for sainthood. Education towards sainthood is supposed to aid testifying to the found truth and the development of the person in his integral dimension. Owing to Christ a man discovers his supernatural dignity and his vocation to live with God in eternity. Dignity has been given to him and at the same time set to him as a task; and this is an obligation to respect it in himself and in another man. The Pope often repeated that an unceasing work on oneself is necessary, and its aim is to form one’s humanity. A well-formed man will become engaged in building the Kingdom of God and he will feel responsible for social issues, including his neighbors’ needs. A man’s real development happens, among others, owing to his personal relations with other people. The common good is an expression of interpersonal relations; it is not opposed to the good of an individual person, as the common good contributes best to a man’s full and thorough development. Education is supposed to introduce a young man into the world of values, such as: freedom, responsibility and love. Education leading to freedom is at the same time education leading to responsibility. A man is responsible for his acts and experiences responsibility because he has the ability to respond to values with his will. Hence the postulate to educate young people for love is connected with the postulate of aiding people in discovering the objective good. Love is the foundation for observing all other values. The way that leads to the realization of the ideal of being a person is discovering the truth about oneself and about one’s own vocation.
PL
Inicjatorem Światowych Dni Młodzieży był papież św. Jan Paweł II, dla którego troska o osobową godność człowieka ściśle wiąże się z wprowadzaniem go w świat takich wartości, jak: miłość, wolność, odpowiedzialność, prawda, dobro, piękno i szczęście. Każdy chrześcijanin jest powołany do stawania się doskonalszym i do dążenia do świętości. Wychowanie ku świętości ma pomóc w świadczeniu o poznanej prawdzie i rozwoju osoby w jej integralnym wymiarze. Dzięki Chrystusowi człowiek odkrywa swoją nadprzyrodzoną godność oraz powołanie do życia z Bogiem w wieczności. Godność została mu dana i zadana, a to zobowiązuje do szanowania jej w sobie i w drugim człowieku. Papież często powtarzał, że potrzebna jest nieustanna praca nad sobą, której celem jest kształtowanie swojego człowieczeństwa. Dobrze ukształtowany człowiek będzie angażował się w budowanie Królestwa Bożego oraz czuł się odpowiedzialny za sprawy społeczne, w tym za potrzeby bliźnich. Prawdziwy rozwój człowieka dokonuje się między innymi dzięki osobowym relacjom z innymi ludźmi. Wyrazem relacji międzyludzkich jest dobro wspólne, które nie sprzeciwia się dobru indywidualnej osoby, bowiem dobro wspólne przyczynia się najbardziej do pełnego i gruntownego rozwoju człowieka. Wychowanie ma wprowadzić młodego człowieka w świat wartości, takich jak: wolność, odpowiedzialność i miłość. Wychowanie do wolności jest jednocześnie wychowaniem do odpowiedzialności. Człowiek dlatego bywa odpowiedzialny za swe czyny i dlatego przeżywa odpowiedzialność, ponieważ posiada zdolność odpowiadania wolą na wartość. Stąd postulat wychowania do miłości wiąże się z postulatem pomagania ludziom w odkrywaniu obiektywnego dobra. Miłość jest fundamentem w przestrzeganiu wszelkich innych wartości. Drogą prowadzącą do realizowania ideału bycia osobą jest odkrycie prawdy o sobie i własnym powołaniu.
Contributors
References
 • Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1P 3,15), Orędzie na I Światowy Dzień Młodzieży (1985), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_i_swiatowy_ dzien_mlodziezy__1985__d7181_pol.html [dostęp: 12.04.2016].
 • Brzegowy Z., Podstawy i struktura wychowania człowieka w myśli Karola Wojtyły, Lublin 1996.
 • Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, t. I, Lublin–Kielce 2003.
 • Chcemy ujrzeć Jezusa (J 12,21). Orędzie na XIX Światowy Dzień Młodzieży (2004), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_xix_swiatowy_dzien_mlodziezy__2004__d7197_pol.html [dostęp: 17.04.2016].
 • Duch Święty nauczy was wszystkiego (por. J 14,26). Orędzie na XIII Światowy Dzień Młodzieży (1998), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_xiii_swiatowy_dzien_ mlodziezy __1998__d7179_pol.html [dostęp: 11.04.2016].
 • Hildebrand D. von, Fundamentalne postawy moralne, w: Wobec wartości, red. D. von Hildebrand, Poznań 1984.
 • Historia ŚDM, http://www.krakow2016.com/historia-sdm [dostęp:13.04.2016].
 • Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15). Orędzie na VII Światowy Dzień Młodzieży (1992), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_vii_swiatowy_dzien_mlodziezy __1992__d7187_pol.html [dostęp: 10.04.2016].
 • Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10). Orędzie na VIII Światowy Dzień Młodzieży (1993), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_ na_sdm/oredzie_na_viii_ swiatowy_dzieni_mlodziezy__1993__d7188_pol.html [dostęp: 17.04.2016].
 • Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam (J 20,21). Orędzie na IX/X Światowe Dni Młodzieży (1995), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_ix_x_swiatowe_dni_mlodziezy __1995__d6968_pol.html [dostęp: 19.04.2016].
 • Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6). Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży (1989), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_iv_swiatowy_dzieni_mlodziezy__ 1989__d7184_pol.html [dostęp: 10.04.2016].
 • Jan Paweł II i młodzież, http://salezjanie.pl/czytelnia/jan-pawel-ii-i-mlodziez [dostęp: 12.04.2016].
 • Jan Paweł II, Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży, http://mateusz.pl/ jp99/pp/1983/pp19830618e.htm [dostęp: 26.04.2016].
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, Gdańsk 12 VI 1987, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 1999, s. 478-482.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawianej na Błoniach, Kraków 10 VI 1979, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 1999, s. 197-201.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Placu Zwycięstwa, Warszawa 02 VI 1979, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 1999, s. 20-24.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św., Kraków 18 VI 2002, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 1999, s. 11-15.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla świata pracy, http://mateusz.pl/jp99/pp/ 1987/pp19870612c.htm [dostęp: 28.04.2016].
 • Jan Paweł II, Jezus nauczyciel naszym wzorem, Przemówienie Ojca Świętego do studentów, pracowników naukowych i administracyjnych Katolickiego Uniwersytetu „Sacro Cuore”, wygłoszone na Placu św. Piotra 13 kwietnia 2000 r., w: Wielki jubileusz roku 2000, red. S. Dziwisz, H. Nowacki, S. Nasiorowski, P. Ptasznik, Watykan 2001, s. 216-221.
 • Jan Paweł II, Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia. Skoczów, 22 maja 1995. Homilia w czasie mszy św. odprawionej na wzgórzu „Kaplicówka”, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_ pawel_ii/homilie/skoczowh_22051995.html [dostęp: 26.04.2016.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów. Włocławek 6 czerwca 1991, http://mateusz.pl/jp99/pp/1991/pp19910606d.htm [dostęp: 26.04.2016].
 • Jan Paweł II, Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski, Częstochowa, 19 czerwca 1983, http://mateusz.pl/jp99/pp/1983/pp19830619e.htm [dostęp: 28.04.2016].
 • Jan Paweł II, Przemówienie do pielgrzymów zgromadzonych na błoniach w Gębarzewie, http://mateusz.pl/jp99/pp/1979/pp19790603b.htm [dostęp: 27.04.2016].
 • Jan Paweł II, Przyszłość człowieka to sam człowiek. Homilia, Monte Sameiro 15 V 1982, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/wychowanie_ku_wartosciom_02_b.html [dostęp: 12.05.2016].
 • Jan Paweł II, W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Przemówienie do świata kultury, Rio de Janeiro 01 VII 1980, w: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, red. M. Radwan, S. Wylążek, T. Gorzkula, Rzym–Lublin 1988, s. 69-85.
 • Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie Ojca Świętego w siedzibie UNESCO (2 czerwca 1980), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. III, cz. I, Poznań-Warszawa 1985, s. 725-732.
 • Jan Paweł II, W trosce o wielki i ofiarny czyn nowej ewangelizacji, http://www.opoka.org.pl /biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/bpi_pl2_1998.html [dostęp: 27.04.2016].
 • Jan Paweł II, Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich. 3 VII 2004 – Do uczestników europejskiego sympozjum na temat: «Wyzwania edukacji», http://www.opoka.org.pl/biblioteka/ W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/edukacja_03072004.html [dostęp: 11.05.2016].
 • Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Łk 9,23). Orędzie na XVI Światowy Dzień Młodzieży (2001), http://www.pijarzy.pl/ dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_xvi_swiatowy_dzien_mlodziezy__2001__d7194_pol.html [dostęp: 01.03.2016].
 • Karol Wojtyła i młodzież, http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x1179/karol-wojtyla-i-mlodziez [dostęp: 11.04.2016].
 • Maj A., Jan Paweł II wzorem osobowym wychowania ku wartościom, w: Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, t. III, red. K. Chałas, Kielce 2006, s. 74-88.
 • Makselon J., Społeczny kontekst funkcjonowania człowieka, w: Psychologia dla teologów, red. J. Makselon, Kraków 1990, s. 206-232.
 • Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16). Orędzie na II Światowy Dzień Młodzieży (1987), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_ na_ii_swiatowy_ dzien_mlodziezy__1987__d7182_pol.html [dostęp: 12.04.2016].
 • Nauczycielu gdzie mieszkasz? Chodźcie a zobaczycie (J 1,38-39). Orędzie na XII Światowy Dzień Młodzieży (1997), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie _na_xii_swiatowy_ dzien_mlodziezy__1997__d7178_pol.html [dostęp: 19.04.2016].
 • Nowak, M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999.
 • Ojciec was miłuje (J 16,27). Orędzie na XIV Światowy Dzień Młodzieży (1999), http://www.pijarzy.pl/ dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_xiv_swiatowy_dzien_mlodziezy__ 1999__d7180_pol.html [dostęp: 01.04.2016].
 • Oto Matka twoja (J 19,27). Orędzie na XVIII Światowy Dzień Młodzieży (2003), http://www.pijarzy.pl/ dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_xviii_swiatowy_dzien_mlodziezy__2003__d7196_pol.html [dostęp: 21.03.2016].
 • Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8,15). Orędzie na VI Światowy Dzień Młodzieży, http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_vi_swiatowy_dzien_mlodziezy__ 1991 __d7185_pol.html [dostęp: 11.04.2016].
 • Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6,68), Orędzie na XI Światowy Dzień Młodzieży (1996), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie _na_xi_swiatowy_ dzien_mlodziezy__1996__d7177_pol.html [dostęp: 18.04.2016].
 • Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2). Orędzie na XX Światowy Dzień Młodzieży (2005), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_xx_swiatowy_dzien_mlodziezy__ 2005__d7198_pol.html [dostęp: 19.04.2016].
 • Rodzina w nauczaniu papieża Jana Pawła II, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/mrodzina 201105_nauczanie.html [dostęp: 28.04.2016].
 • Rynio A., Wychowanie w ujęciu Jana Pawła II – wybrane zagadnienia teoretyczne, w: Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, t. III, red. K. Chałas, Kielce 2006, s. 36-89.
 • Rynio A., Wychowawcza wizja Jana Pawła II źródłem nadziei dla współczesnych. Moralno-aksjologiczne wychowanie osoby, w: Edukacja wobec moralnych dylematów współczesności, red. F. Adamski, A.M. de Tchorzewski, Kraków 1999, s. 155-176.
 • Symbole ŚDM, http://www.krakow2016.com/symbole [dostęp:13.04.2016].
 • Szańca J., Katecheza prowadząca do wiary dojrzałej, „Homo Dei” 46 (1977), nr 2, s. 174-182.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1985.
 • Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2,5). Orędzie na III Światowy Dzień Młodzieży (1988), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_iii_swiatowy_dzien_mlodziezy__1988__d7183_pol.html [dostęp: 12.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19164536-bb6e-49c2-ba36-dd95607846d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.