PL EN


2014 | 1(2) | 51–67
Article title

Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide

Title variants
EN
Queering An Autobiography. Zawieyski, Iwaszkiewicz, Gide
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisuję różnorodne tekstualne strategie polskich, homoseksualnych dzienników z pierwszej połowy XX wieku. Omawiam kwestię ich gatunkowego uwikłania w relacji do założycielskich, dla gejowskiej autobiografii, tekstów André Gide’a i Oscara Wilde’a oraz wskazuję na podobieństwa i różnice w sposobach konstruowania homoseksualnej podmiotowości. Na podstawie spostrzeżeń Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick i Michela Foucaulta, wskazuję na performatywną sprzeczność intymistycznych gatunków wywiedzionych z autobiograficznej tradycji wyznania w odniesieniu do sytuacji homoseksualnego podmiotu, a także rekonstruuję reguły jego tekstualnej widzialności na przykładzie dzienników Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Zawieyskiego.
EN
In the article the author describes diverse, textual strategies of Polish homosexual diaries from the 20th century. The author discusses the issue of their complex genetical relation to the founding texts of gay autobiography by André Gide and Oscar Wilde and he is pointing at resemblances and differences in the ways they construct the homosexual subjectivity. Basing on observations by Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick and Michel Foucault, the author is pointing at the performative contradiction of genres deduced from the autobiographical tradition of confessing in the situation of homosexual subject, and I am also reconstructing rules of textual visibilities of the homosexuality on the example of diaries of Jarosław Iwaszkiewicz and Jerzy Zawieyski.
Year
Issue
Pages
51–67
Physical description
Contributors
References
  • Andrzejewski Jerzy, Gra z cieniem, Czytelnik, Warszawa 1987.Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.Butler Judith, Uwikłani w płeć, przeł. Karolina Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.Dollimore Jonathan, Sexual Dissidence. Augustine to Wilde, Freud to Foucault, Oxford University Press, London–New York 1991.Foucault Michel, Hermeneutyka podmiotu. Wykłady z Collège de France 1981/1982, przeł. Michał Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.Foucault Michel, Abnormal. Lectures at the Collège de France 1974–1975, red. Valerio Marchetti, Antonello Salomoni, tłum. Graham Burchell, Verso, London–New York 2003.Galant Arleta, Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010.Gombrowicz Witold, Kronos, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.Iwaszkiewicz Jarosław, Dziennik 1911–1945, oprac. i przypisy Agnieszka i Robert Papiescy, wstęp Andrzej Gronczewski, Czytelnik, Warszawa 2007.Iwaszkiewiczowie Anna i Jarosław, Listy, Czytelnik, Warszawa 1998.Iwaszkiewicz Jarosław, Homoseksualizm w literaturze, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 4.Iwaszkiewicz Jarosław, Nowa powieść Andrzeja Gide’a, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 4–14.Kosofsky-Sedgwick Eve, Epistemology of the Closet, University of California Press, Berkeley–Los Angeles 1990.Kosofsky-Sedgwick Eve, Tendencies, Duke University Press, Durham 1999.Lechoń Jan, Dziennik, t. 2, PIW, Warszawa 1992.Linzie Anna, The True Story of Alicia B. Toklas. A Study of Three Autobiographies, University ofIowa Press, Iowa City 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-193bb886-aa2e-4f89-be5d-b94363f19952
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.