PL EN


2016 | 2(14) | 93-119
Article title

Społeczne budownictwo czynszowe jako usługa w ogólnym interesie gospodarczym

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Social rental housing as a service of general economic interest
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social rental housing is one of the possible instruments which are applied to ensure the satisfaction of housing needs. However, public funds which are transferred to entities that operate within this area should be usually classified as State aid. The analysis presented in this paper concerns the following question: is it possible to consider the operation of a social rental housing program as services of general economic interest. This question seems to be a topical issue because of a new legislative initiative aiming at establishing a governmental housing program that was implemented by the Act of 10 September 2015 which amended the Act on certain forms of supporting housing construction. The aforementioned program stipulates the legal frames for refundable and preferential financing that may be granted to specific entities in order to realise investments in social rental housing. The governmental housing program complements earlier local housing policies in force. What is significant is that the Polish legislator decided to qualify support granted as services of general economic interest, as referred to in Commission Decision 2012/21/UE of 20 December 2011 on the Application of Article 106(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest. Applying Commission Decision 2012/21/UE to this situation raises some doubts as to the lack of clarity of a term “social housing”. Due to a certain controversy over the abovementioned issue, the authors have attempted to examine whether the application of preferential provisions of Commission Decision 2012/21/UE to the social housing program is in accordance with the relevant provisions of EU competition rules.
PL
Społeczne budownictwo czynszowe stanowi jeden z instrumentów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. Finansowanie ze środków publicznych podmiotów realizujących działalność w tej sferze stanowi, co do zasady, pomoc publiczną. Celem podjętych rozważań jest dokonanie analizy prawnej, która pozwoli odpowiedź na pytanie, czy realizacja programu społecznego budownictwa czynszowego może zostać uznana za przejaw usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Pytanie to wydaje się aktualne ze względu na wejście w życie rządowego programu budownictwa mieszkaniowego, który został przyjęty Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W ramach niego przewidziano system preferencyjnego finansowana zwrotnego, które jest przyznawane określonym podmiotom w celu prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych na rzecz społecznego budownictwa czynszowego. Program ten ma stanowić uzupełnienie lokalnej polityki mieszkaniowej. Co istotne, polski ustawodawca zakwalifikował udzielane wsparcie jako rekompensatę za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, o której mowa w decyzji Komisji nr 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Zastosowanie decyzji 2012/21/UE budzi w tym przypadku pewne wątpliwości. Wynikają one między innymi z niejasnego zakresu pojęcia „mieszkalnictwo socjalne”. Ze względu na występujące w tym obszarze spory autorzy podjęli próbę ustalenia, czy zastosowanie w odniesieniu do programu budownictwa mieszkaniowego preferencyjnych warunków wynikających z decyzji 2012/21/UE jest zgodne z unijnymi regułami konkurencji.
Year
Issue
Pages
93-119
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Chmielnicki P. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej – między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków 2002.
 • Dudzik S., Rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej – wprowadzenie i wyrok TS z 24.07.2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i inni przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 2.
 • Dziczek R., Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, Warszawa 2015.
 • Grzegorczyk F., Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez Państwo, Warszawa 2012.
 • Grzejdziak Ł, Regulacja finansowania usług publicznych w Europie, Warszawa 2015.
 • Horubski K., Wspieranie gospodarki, w: Publiczne prawo gospodarcze, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 8A, Warszawa 2013.
 • Kociubiński J., Stosowanie Pakietu Altmark (I i II) wobec pomocy udzielanej przedsiębiorstwom świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym, „Folia Iuridica Wratislaviensis” 2012, vol. 1, no. 1.
 • Kowalik-Bańczyk K., Szwarc-Kuczer M., Wróbel A. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2012.
 • Krupa-Dąbrowska R., Będą mieszkania dla rodzin z niskimi dochodami, „Rzeczpospolita” nr 64 (10397) z 17 III 2016.
 • Kulesza M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w RP. Rola gmin – uwagi wstępne na tle postanowień Traktatu rzymskiego i Układu o Stowarzyszeniu, „Przegląd Prawa Europejskiego” 1996, nr 1.
 • Kurcz B., Komentarz do art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, pod red. A. Wróbla, t. 2: art. 90–222, Warszawa 2012.
 • Kwapisz-Krygel K., Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Kurcz B. (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Legalis 2009.
 • Lis P., Selektywna społeczna polityka mieszkaniowa – wybór czy konieczność?, tekst dostępny w materiałach na posiedzenie Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa z dnia 31 V 2010 r.
 • Maziarz A., Zasady ustalania rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2015, nr 8.
 • Moll T., Zakres działania i zadania gminy, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2016.
 • Popowska B., Rola państwa w obszarze pomocy publicznej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 8.
 • Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, Warszawa 2008.
 • Rataj Z., Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem A. Przymeńskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2015 r., publikacja dostępna wyłącznie z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Samelak A., Samorządowy zakład budżetowy a pomoc publiczna, Legalis 2012.
 • Szydło M., Pomoc państwa wspierająca świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w świetle najnowszego orzecznictwa wspólnotowego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 2.
 • Załęczna M., Mieszkalnictwo społeczne w świetle przepisów o pomocy publicznej, „Świat Nieruchomości” 2014, nr 89.
 • Ząbkowicz J., Finansowanie rynkowych usług użyteczności publicznej w UE. Pomoc publiczna versus zasady konkurencji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 209.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-194e3d90-dcd6-42f8-99ed-ecf46aab5126
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.