PL EN


2017 | 49 | 276-290
Article title

Transfery budżetowe dla przedszkoli niepublicznych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Budget transfers for non-public nursery schools in Poland
RU
Бюджетные трансферы для негосударственных детских садов в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prywatne placówki wychowania przedszkolnego odgrywają ważną rolę w polskim systemie oświatowym. Głównym celem niniejszej publikacji jest wskazanie czynników decydujących o wysokości transferów publicznych przekazywanych na funkcjonowanie tego rodzaju placówek. Przeprowadzone analizy wskazują, że o wysokości tych środków decydują głównie kwoty przeznaczane przez władze samorządowe na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnianych w placówkach publicznych. Dokonywane w minionych latach zmiany aktów prawnych nie wpłynęły znacząco na wysokość transferów publicznych kierowanych do tego rodzaju placówek. Jednocześnie umożliwiły one samorządom stosowanie jednolitych zasad naliczania dotacji dla podmiotów uprawnionych do ich otrzymania. Zagrożeniem dla funkcjonowania tego rodzaju placówek wydają się być niekorzystne prognozy demograficzne, które przewidują zmniejszenie liczby dzieci w wieku przedszkolnym.
EN
Private nursery schools are playing an important role in Polish educational system. Finding what determines the amount of public funds sent to these institutions is the main subject of this publication. These studies have shown that the amount of the grant for private nursery schools mostly depends on the remuneration of teachers employed at public nursery schools. Amended provisions of the law did not significantly affect the amount of transfers to non-public nurseries schools. At the same time they made significant facilitation in principles of granting the subsidy for non-public nursery schools. It is more transparent and predictable now. A threat for functioning of that kind of institutions seems to be the unfavourable demographic forecasts which provide for a reduction in the number of children at pre-school age.
Year
Volume
49
Pages
276-290
Physical description
Contributors
author
References
 • Colorful Media, 2013, Czas na biznes – niepubliczne przedszkole, Colorful Media, Poznań.
 • European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe. 2014 Edition. Eurydice and Eurostat Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, http://dx.doi.org/10.2797/75270.
 • GUS, 2006, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006, Departament Statystyki Usług GUS, Warszawa.
 • GUS, 2014a, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, Departament Statystyki Usług GUS, Warszawa.
 • GUS, 2014b, Prognoza ludności na lata 2014–2050, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, GUS, Warszawa.
 • GUS, 2015, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015, Departament Statystyki Usług GUS, Warszawa.
 • Jeżowski A., 2014, Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej, Wolters Kluwers SA, Warszawa.
 • Kuzińska H., 2005, Finansowanie oświaty w Polsce, realia i konieczne zmiany, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Kańduła S., 2003, Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kańduła S., Kijek I., 2008a, Wybrane zagadnienia finansów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Materiały Dydaktyczne 219.
 • Kańduła S., Przybylska J., 2008b, Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kołacz T., 2010, Opłata stała a niepubliczne przywileje, „Wspólnota” nr 33, s. 16–17.
 • Korolewska M., 2010, Rola państwa w finansowaniu oświaty [w:] Polityka oświatowa, red. M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka, Studia Biura Analiz Sejmowych nr 2(22), Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli, 2014, Informacja o wynikach kontroli finansowania przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywania przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, P/13/142, Warszawa.
 • Pilich M., 2013, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Lex.
 • Smołkowska U., 2010, Wydatki na oświatę i wychowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004–2008 [w:] Polityka oświatowa, red. M. Korolewska,
 • J. Osiecka-Chojnacka, Studia Biura Analiz Sejmowych nr 2(22), Warszawa.
 • Szymańczak J., 2010, Edukacja przedszkolna w polityce oświatowej [w:] Polityka oświatowa, red. M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka, Studia Biura Analiz Sejmowych nr 2(22), Warszawa.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., 2011, Finansowanie przedszkoli z różnych źródeł, raport diagnostyczny przygotowany w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na szczeblu lokalnym i regionalnym” finansowanego ze środków EFS w ramach
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/113-raporty?Itemid=1173&start=20 (stan na dzień 28.10.2016 r.).
 • Walaszek M., 2013, Dostępność żłobków, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w aglomeracji poznańskiej na tle przemian demograficznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIV nr 1, http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ EKON.2013.008.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.).
 • Uchwała nr 57 Rady Ministrów z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015–2018 (M.P. z 2015 r., poz. 389).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.).
 • Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 35).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1954dd22-635b-487d-9f2f-0a395db8a939
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.