PL EN


2020 | 8 | 203-215
Article title

„Uradowałem się, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy do domu Pańskiego!»” (Ps 122,1) – formacja liturgiczna młodzieży

Authors
Content
Title variants
EN
“I was glad when I was told: «We will go to the Lord’s house!»” (Ps 122:1) – youth liturgical formation
DE
„Ich freute mich, als mir gesagt wurde: «Wir werden zum Haus des Herrn gehen! »” (Ps 122:1) – liturgische Ausbildung junger Menschen
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zauważalny spadek uczestnictwa młodzieży w praktykach religijnych skłania do zastanowienia się nad istotą liturgii, a także nad rolą katechezy liturgicznej, która ma otwierać katechizowanych na świat liturgii. Dobrą okazją do podjęcia refleksji jest także pojawienie się nowych dokumentów programujących nauczanie religii w polskich szkołach. W artykule poddano analizie zarówno Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego, jak i Program nauczania religii. Analiza prowadzi do wniosków o właściwym zaprojektowaniu formacji liturgicznej młodzieży, a także do nadziei, że ramy programowe znajdą swoje odzwierciedlenie w powstających właśnie podręcznikach.
EN
A noticeable decrease in the participation of young people in religious practices leads to reflection on the essence of the liturgy, as well as on the role of liturgical catechesis, which is to open the catechized to the world of liturgy. A good opportunity to reflect is also the appearance of new documents programming religion teaching in Polish schools. The article examines both the Core Curriculum of the Catholic Church catechesis and the Religion Curriculum. The analysis leads to conclusions about the proper scheme of the liturgical formation of young people, as well as to the hope that the program framework will be reflected in the textbooks being created.
Year
Volume
8
Pages
203-215
Physical description
Contributors
References
 • Adamczyk, Dariusz. „Konieczność formacji katechety jako ucznia Chrystusa”. Kieleckie Studia Teologiczne 7 (2008): 133–158.
 • Alberich, Emilio. „Liturgia i katecheza”. W: Słownik katechetyczny, red. Joseph Gevaert, Kazimierz Misiaszek, 541–545. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2007.
 • Bulkowski, Krzysztof, Sławomir Nowotny, Wojciech Sadłoń. „Statystyczny obraz religijności społeczeństwa i szkolnej edukacji religijnej”. W: Nauczanie religii w szkole w latach 1990–2015 wobec zadań katechezy, red. Aneta Rayzacher-Majewska, Rafał Bednarczyk, 171–215. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.
 • Celary, Ireneusz. „Liturgiczny wymiar katechezy”. Studia Warmińskie 40 (2003): 159–172.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum, 1998.
 • Dziekoński, Stanisław. „Zadania współczesnej katechezy w dokumentach katechetycznych Kościoła w Polsce”. W: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. Stanisław Dziekoński, 103–122. Warszawa: Verbinum, 2003.
 • Franciszek. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich, o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2013.
 • Hajduk, Andrzej. „Katecheza i liturgia”. W: Zagadnienia z katechetyki materialnej, red. Józef Stala, 113–151. Tarnów: Biblos, 2011.
 • Jędrzejewski, Wojciech. Fascynujące zaproszenie. Msza święta krok po kroku. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1998.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 2002.
 • Kiciński, Andrzej. „«Związek małżeński» katechezy z liturgią”. W: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, red. Andrzej Offmański, 73–89. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010.
 • Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2019.
 • Komisja Wychowania Katolickiego KEP. Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku – tekst jednolity.
 • Komisja Wychowania Katolickiego KEP. „Uchwała z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania «Podstawy programowej katechezy kościoła katolickiego w Polsce»”. Dostęp 5.06.2020. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/komisje/kwk/uchwala20180918.html.
 • Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001.
 • Konferencja Episkopatu Polski. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2018.
 • Kowalczyk, Marek. „Katecheza i liturgia: w kierunku odnowy”. Teologia i Człowiek 11 (2008): 125–137.
 • Mąkosa, Paweł. „Między katolicką ortodoksją a indywidualizacją wierzeń religijnych Polaków”. W: Katechetyk i wychowawca. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. Kazimierzowi Misiaszkowi, red. Dariusz Kurzydło, 293–306. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.
 • Murawski, Roman. Historia katechezy. Cz. 1. Katecheza w pierwszych wiekach. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2011.
 • Nadolski, Bogusław. Wprowadzenie do liturgii. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004.
 • Obuchowska, Irena. „Adolescencja”. W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała, 163–201. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Sobór Watykański II. „Konstytucja o liturgii świętej”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, 48–107. Poznań: Pallottinum, 2008.
 • Szauer, Remigiusz. Między potrzebą doznań a trwałością postaw. Religijność i moralność uczniów szkół średnich i uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studium socjologiczne. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2019.
 • Tomasik, Piotr. „Wiara–liturgia–katecheza”. W: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, red. Andrzej Offmański, 91–109. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010.
 • Wołkiewicz, Albert. Główne idee polskich programów katechetycznych. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2018.
 • Wrońska, Halina. „Rola liturgii w katechezie”, Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 57, 2 (2010): 121–132.
 • Zaręba, Sławomir. „Socjologiczna perspektywa ujęcia fenomenu polskiej młodzieży”. W: Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989, red. Ryszard Sadowski, 31–47. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19596801-8cf3-4c8d-b05e-1d57baeaccc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.