PL EN


2018 | 9 | 4 | 334-340
Article title

Rozvíjení tvořivosti v průběhu edukace dospělých

Content
Title variants
EN
The Development of the Creativity in the Education of Adults
Languages of publication
EN CS
Abstracts
CS
V práci vysokoškolského pedagoga zaujímá významné místo tvořivost a očekává se, že ji bude umět využívatjak při odborných badatelských aktivitách, tak při vykonávání dalších nepedagogických i pedagogických činností. Vysokoškolský učitel tedy potřebuje k optimálnímu výkonu své profese kromě své odbornosti také pedagogické kompetence a kompetenci k tvořivosti. Skutečnost je však mnohem komplikovanější. Po učitelích jsou současně vyžadovány činnosti, které jsou rutinní, neatraktivní, čistě formální a tvořivost ubíjející, zapříčiňující úbytek energie, stres, apatii a blokaci tvůrčího myšlení. Učitel je pak nucen k aktivaci tvořivosti vynaložit mnohem více sil s ne vždy pozitivním výsledkem. Položili jsme si proto následující otázky: Dá se učitelům v tvůrčím snažení pomoci? Je možno je k tvořivému úsilí motivovat? K realizaci edukace, které měla podpořit jejich tvořivost, jsme využili kurz „Inženýrská pedagogika“, který vysokoškolští učitelé absolvují na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava s cílem získat nebo si prohloubit pedagogické kompetence.
EN
In the work of a university teacher occupies creativity a significant place and is expected that teacher will be able to use it both in professional research activities and in performing other nonpedagogical and pedagogical activities. For example, a college teacher needs for optimal performance of his/her profession in addition to his expertise pedagogical competencies and competences for creativity. However, the reality is much more complicated. Teachers are at the same time required activities that are routine, unattractive, purely formal, and creativity throbbing, causing energy loss, stress, apathy, and blocking creative thinking. The teacher is then forced to activate creativity to make much more effort with not always a positive result. We therefore asked the following questions: Does the teacher help to be creative? Is it possible to motivate them to make creative efforts? To implement education that was supposed to encourage their creativity, we used the “Engineering Pedagogy” course, which the university teachers under take at the Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava in order to gain or deepen pedagogical competencies.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
334-340
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Katedra společenských věd, Oddělení inženýrské pedagogiky, Česká republika
References
 • Amabile, T. (1996). Creativity in Context: Update to TheSocial Psychology of Creativity. Boulder: Westview Press.
 • Carter, P., Russell, K. (2002). Trénink paměti a kreativity. Praha: Computer Press.
 • Chalupa, B. (2005). Tvořivé myšlení. Tvořivost jako dobrodružství poznání. Brno: Barrister & Principál.
 • Čáp, J., Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
 • Dacey, J.S., Lennon, K.H. (2000). Kreativita. Praha: Grada Publishing.
 • Hartl, P., Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál.
 • Kyriacou, Ch. (2004). Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál.
 • Malach, J., Malčík, M., Mechlová, E. (2013). From Behaviorism to Generativism: Changes of Theoretical Principles of ICT Applications in Teaching and Learning. In: Proceedings Information and Communication Technology in Education (p. 178–193). Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Maslow, A.H. (2000). Ku psychológii bytia. Modra: Persona.
 • Sternberg, R.J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.
 • Torrance, E.P. (1995). Why Fly? Norwood N.J.: Ablex Pub.
 • Žák, P. (2004). Kreativita a její rozvoj. Brno: Computerpress.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-196bdebf-ee34-4186-a2a9-9d3735047cf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.