PL EN


2019 | 26 | 267-287
Article title

Dzieje Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w granicach dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The History of the Congregation of the Sisters of Merciful Jesus within the Boundaries of the Present Metropolitan Archdiocese of Szczecin and Kamien (Kamień)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po II wojnie światowej tereny dzisiejszej metropolii szczecińskiej (od 25 marca 1992 r.), w skład której wchodzą: archidiecezja szczecińsko-kamieńska i diecezje koszalińsko-kołobrzeska i zielonogórsko-gorzowska przechodziły kilka reorganizacji, w wyniku której teren jej zmniejszył się z 44 836 km² (1945 r.) do 37 199 km². Na tym obszarze po wojnie pozostały tylko 54 siostry z 5 zgromadzeń w 16 domach zakonnych, a obecnie w metropolii posługuje 807 sióstr zakonnych. Pośród wielu rodzin zakonnych znalazło się Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, które coraz bardziej wyciska swój charyzmat również na tych ziemiach. Zgromadzenie to, cieszące się od 13 maja 2008 r. godnością instytutu zakonnego na prawach papieskich, liczy ok. 150 sióstr i posiada placówki na obu kontynentach Ameryki, w Afryce i Europie, w sumie w 14 państwach oraz 25 w Polsce. Niemniej najmocniej związane jest z terenami dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Tutaj ma Dom Generalny w Gorzowie Wlkp. i Dom Macierzysty w Myśliborzu, który wraz z kościołem tworzą Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, i w sumie w 10 miejscowościach – 12 domów zakonnych: 4 w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, 6 w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i 2 w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, co stanowi ¼ wszystkich domów. To stwarza dobre możliwości do realizacji swojego charyzmatu – szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego.
EN
After World War II, the areas of today’s Szczecin metropolitan archdiocese (since March 25, 1992) that includes the archdiocese of Szczecin and Kamień and the dioceses of Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) and Zielona Góra-Gorzow (Gorzów) re-organized several times. As a result, the area decreased from 44 836 km² (1945) to 37 199 km². After the war, only 54 sisters from 5 congregations remained in 16 religious houses in this area. Nowadays, there are 807 nuns in the metropolitan archdiocese. One of the many religious congregations is the Congregation of the Merciful Jesus which shares his charisma there. The congregation has enjoyed the dignity of a religious institute of pontifical right since 13 May, 2008. There are about 150 sisters who serve on both continents of America, Africa and Europe (facilities in 14 countries). There are 25 houses in Poland.However, it is strongly connected with the areas of the metropolitan diocese of Szczecin and Kamień as there is the General House in Gorzów Wielkopolski, and the Mother House in Myślibórz, These two houses, together with the church, form the Sanctuary of Divine Mercy. The Congregation has 12 religious houses in 10 places: 4 in the archdiocese of Szczecin-Kamien (Kamień), 6 in diocese of Zielona Góra-Gorzow (Gorzów) and 2 in diocese of Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg), which is one quarter of all houses. This gives good opportunities to realize its charisma – to spread the worship of God’s Mercy.
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
References
 • „Acta ss. Congregationum Suprema Sacra Congregatio S. Officii, I Notificazione”. Acta Apostolicae Sedis (1959): 271.
 • Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze. Kancelaria, sygn. Hb11, nr 301 i 302, Siostry Jezusa Miłosiernego, lata 1946–1962 i 1963–1970.
 • Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze. Kronika 10-lecia parafii ordynariatu gorzowskiego, t. 5, nr 144, ks. Józef Anczarski, Praca ks. Józefa Anczarskiego w Kurii Biskupiej i w diecezji gorzowskiej w latach: 29 XII 1950–30 VI 1963, 31. Gorzów Wlkp., 1963.
 • Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze. Pismo z dn. 10.10.1953 r. Gorzów Wlkp. Znak: C. XVI–7/53, 6.
 • Archiwum Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. Dekret Prymasa Polski, 05.07.1962, N3430/62/P.
 • Archiwum Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. Stolica Apostolska dla diecezji, Bulla „Episcoporum Poloniae coetus”.
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie. PWRN, sygn. 3807, k. 14. Sprawozdanie RdSW PWRN w Szczecinie za II kwartał 1952 r.
 • Archiwum Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu. Kronika parafialna po 1945 r., nr 3/67.
 • Archiwum Parafii pw. Świętej Rodziny w Szczecinie. Pismo Administratora Apostolskiego ks. E. Nowickiego do ks. dziekana T. Załuczkowskiego z dn. 12.09.1949 r.
 • Archiwum Parafii pw. Świętej Rodziny w Szczecinie. Pismo ks. Kindera do Kurii Admini¬stracji apostolskiej w Gorzowie z dn. 28.05.1949 r.
 • Archiwum Prywatne Autora (APA). Wywiad z s. dr Teresą Szałkowską, dn. 12.09.2018 r.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. (AZSJM). Abp Marian Przykucki, Dekret Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, Szczecin dn. 1.08.1993 r.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Benigna Naborowska, Dziennik, z. II, rps, 115; z. III, rps, 8 i 12; z. VI, rps, 79.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Congregazione per gli Instituti di Vita Consecrata e la Societa di Vita Apostolica, Dekret, Watykan 31.05.2018 r. popisał prefekt Franc kard. Rodé, CM.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Dekret erekcji Zgromadzenia Sióstr Jezusa Chrystusa Miłosiernego Odkupiciela z dn. 2 VIII 1955 r. Znak: C. XVI–11/55.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Dekret erekcyjny, 23.01.1961 r., Znak: Hb 11–5/61.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Dekret erekcyjny, z dn. 9.07.1958 r.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Dekret Kurii Gorzowskiej z dn. 22.06.1960, mps.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Dekret Kurii Gorzowskiej, 13.11.1961, Znak: Hb 11–38/61.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Dekret Kurii Gorzowskiej, 5 VI 1978 r., Znak: Hb 11–1/78.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Faustyna Osińska, Kronika, rps, 1 i 12.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Faustyna Osińska, Kronika, T: Twórczość M.F. Osińskiej, mps, 12.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Kronika Domu Macierzystego w Myśliborzu.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Kronika Główna Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w latach 1972–1993.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Ks. Michał Sopoćko, Moje wspomnienia o Siostrze Jadwidze – Faustynie Osińskiej, mps.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Ks. Michał Sopoćko, Wspomnienia z przeszłości. Tułaczka i zawiązek Zgromadzenia, wrzesień 1947 r., mps.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Ks. Michał Sopoćko, Konstytucje, mps.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Pismo Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. z dn. 11.11.1961 r.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Pismo Kurii Gorzowskiej, 7 I 1986, Znak: Hb 11–11/85.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Pismo Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej, Znak: HB–10/78.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Sprawozdania roczne.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Dokumenty Matki Benigny Naborowskiej, Życiorys Izabeli Naborowskiej, rps, 1.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Historia Zgromadzenia, Życiorys Klaudii Kwiatkowskiej, mps, 1.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Historia Zgromadzenia, Życiorys Salezji Poznańskiej, mps, 1.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Historia Zgromadzenia, Życiorys Teresy Kalinowskiej, mps, 1.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Dokumenty Domu – Szczecin, Orawska 3.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Dokumenty Domu – Szczecin, ul. P. Skargi.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Dokumenty Domu – Myślibórz, Kościelna 9.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. T: Dom Macierzysty w Myśliborzu, Kadencje sióstr przełożonych.
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. Zaświadczenie z dn. 9.06.1955 r., l.p. I–36/55, mps.
 • Ceptowski, S. „V Konferencja XX. Dziekanów”. Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej 5–6 (1950): 117–142.
 • Damazyn, Michał. Profesor Ludka. Życie i wiara. Toruń, 2013.
 • Fenrych, Przemysław, oprac. „Rok 1945 – «Szczecin jest Polski i Boży»”. Prezbiterium 1–5 (1985): 76–88.
 • Grzegorczyk, Jan. Każda dusza to inny świat. Poznań, 1998.
 • Karolczak, Marek. Kolegiata Myśliborska 1298–2015. Myślibórz, 2015.
 • Kostynowicz, Roman. „Trzy życiowe decyzje i dwa powołania”. Prezbiterium 1–5 (1985): 89–94.
 • Kowalska, Faustyna. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa, 1995.
 • „Kronika”. Gorzowskie Wiadomości Kościelne 8 (1961): 295.
 • Majdański, Kazimierz. „Dekret erekcji parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie, Znak: L 1–27/85, Szczecin, dnia 18 czerwca 1985 r.”. Prezbiterium 11–12 (1985): 325.
 • Masalski, Robert. Dzieje diecezji szczecińsko-kamieńskiej 1972–1992. Szczecin, 2016.
 • Miczkuła, Marcin. „Jest to kapłan według Serca Mojego”. Kościół nad Odrą i Bałtykiem – Niedziela 41 (2009): V.
 • „Orzeczenie Kongregacji Doktryny Wiary”, z dn. 15.04.1978 r. Acta Apostolicae Sedis (1978): 350.
 • Przykucki, Marian. Dekret ustanawiający Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, Szczecin, dnia 1 sierpnia 1993 r., Znak: LM 16–2/93, 201–202.
 • Przykucki, Marian. „Dekret ustanawiający Sanktuarium Miłosuerdzia Bożego w Szczecinie”. Prezbiterium 3–4 (1993): 100–101.
 • Rak, Michaela. Historia Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Warszawa, 1994.
 • Rak, Michaela. „Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego”. W: Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i północnym (1945–1995), red. P. Socha przy współpracy Z. Leca, 474–480. Zielona Góra–Gorzów Wlkp.: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, 1998.
 • S. Teresa ZSJM. „Dom rekolekcyjny”. Kościół nad Odrą i Bałtykiem – Niedziela 42 (2004).
 • Siostra Michaela. „«Faustynki» Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego”. Kościół nad Odrą i Bałtykiem – Niedziela 4, 21 (1992): 6.
 • „Siostry Jezusa Miłosiernego”. W: Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, red. Tadeusz Ceynowa, 286–293. Koszalin: Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 2016.
 • Szałkowska, Teresa. Bramy Miłosierdzia. Historia życia i posłannictwa s. Benigny Naborowskiej współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Białystok, 2017.
 • Szałkowska, Teresa. Ryzyko Miłosierdzia. Historia życia i posłannictwa s. Faustyny Osińskiej współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Białystok, 2016.
 • „Uroczystość inauguracji Studium Wiedzy Religijnej w Szczecinie”. Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej 11–12 (1949): 383–385.
 • Żarnowiecka, A. „«Żadna siła mi tej młodzieży nie rozpędzi». Szczeciński epizod ks. Kazimierza Żarnowieckiego”. Szczecińskie Studia Kościelne 7–10 (1997–2000): 285–292.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-19714fd5-c23a-40a7-8ad1-b8198a9b13fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.