PL EN


2018 | 72 | 3(322) | 42-46
Article title

Reforma i ekumenizm jako stan ducha w chrześcijaństwie

Authors
Title variants
EN
Reform and Ecumenism as a Spiritual State in Christianity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny klimat katolicko-protestanckich relacji międzywyznaniowych wyróżnia się ekumeniczną wrażliwością i gotowością do reform. Skoro postawa ta nie wynika z chwilowej koniunktury, to można wskazać jej uzasadnienia sięgające głębi teologicznego rozumienia Kościoła. Na ten temat powstały już liczne i obszerne studia. W niniejszym tekście zostaje postawione pytanie o ujawnienie się ekumenicznej natury chrześcijaństwa w kontekście wystąpienia Lutra i jego historii oddziaływania. Obrana zostaje jedna wąska ścieżka poszukiwań, związana z docenianym we współczesnej teologii pojęciem komunikacji. Początki Reformacji widzieć można bowiem jako historię dramatycznego zerwania komunikacji, zaś ruch ekumeniczny jako jej odbudowanie i rozwój.
EN
The contemporary climate of Catholic-Protestant relations is distinguished by ecumenical sensitivity and a readiness for reforms. Since that attitude is not the outcome of passing circumstances it is possible to indicate its justifications reaching deeply into the theological comprehension of the Church. This has been the topic of numerous and extensive studies. The presented text poses a question concerning the disclosure of the ecumenical nature of Christianity within the context of the declarations made by Luther and the history of their impact. The chosen single narrow path of activity is connected with the concept of communication, appreciated in contemporary theology. The beginnings of the Reformation can be perceived as a history of a dramatic severance of communication, and the ecumenical movement - as its reconstruction and development.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Pages
42-46
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1975a6ad-1d31-45a6-aee3-615c18253ed9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.