Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 1 (78) | 62-73

Article title

Action Research - przygotowanie sądu do zmiany poprzez uczenie się - współpraca praktyków i badaczy

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Action Research (dalej AR) to nie tylko metoda badawcza czy strategia rozwiązywania problemu badawczego, ale także skuteczne narzędzie rozwoju wiedzy i przeprowadzenia zmian w organizacji. Celem AR jest doprowadzenie do zmiany w obrębie badanego obszaru i nakłonienie uczestników procesów w nim zachodzących do zainicjowania zmian, w którym badacz i odbiorca współpracują zarówno w diagnozie problemu jak i w opracowaniu rozwiązania opartego na tej diagnozie. AR zakłada współpracę badaczy, praktyków i laików. Polega na systematycznym zbieraniu danych pochodzących z codziennej praktyki i analizowaniu ich w celu podjęcia decyzji co do przyszłego kształtu tejże praktyki. Badanie przy wykorzystaniu AR przeprowadzono w organizacji publicznej tj. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Przedmiotem badania metodą AR były działania pozaorzecznicze – prospołeczne podejmowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Przeprowadzone badanie miało udzielić odpowiedzi na pytanie, czy sądy jako organizacje publiczne mogą prowadzić działania prospołeczne, a jeżeli tak, to w jakich obszarach. Badaniem objęto okres między czerwcem 2013 r. a marcem 2018 r. czyli ponad 5 lat. W ramach prowadzonych badań dokonywano sukcesywnych obserwacji zjawisk zachodzących wewnątrz organizacji, przeprowadzono szereg wywiadów z kierownictwem sądu, rozmów z różnymi grupami interesariuszy, a także badania ilościowe z interesariuszami na temat współpracy z sądem i jej jakości. Analiza wyników badań pokazuje po pierwsze, że AR może być wykorzystany w organizacjach publicznych, a po drugie, że interwencja w wyniku wykorzystania tej metody badawczej jest skuteczna. Pomimo zmian na stanowisku prezesa i zmian politycznych nadal w sądzie podejmowane są zainicjowane działania prospołeczne. Stały się one rutyną organizacyjną. Wyniki badań uzupełniają także wiedzę dotyczącą możliwości podejmowania działań prospołecznych przez organizacje publiczne, w tym sądy. Mieszczą się w dziedzinie zarządzania strategicznego, w subdyscyplinie zarządzanie publiczne.

Journal

Year

Issue

Pages

62-73

Physical description

Contributors

 • Politechnika Gdańska
 • Szkoła Główna Handlowa

References

 • Adelman, C. (1993). Kurt Lewin and the Origins of Action Research, Educational Action Research, 1(1), 7-24. Opublikowane online 14.08.2006 r. przez Taylor & Francis Online. DOI: 10.1080/0965079930010102.
 • Agar, M.H. (1980/1996). The Professional Stranger, New York: Academic Press.
 • Austen, A., Czakon, W. (2012). Znaczenie interesariuszy dla zarządzania organizacjami publicznymi. W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.). Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 • Banasik P. (2014). Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4(33), 26-35.
 • Banasik, P., Morawska S. (2015). Responsible Court in the Global World - Managerism or Managerialism. Oeconomia Copernicana, 6, 29-48.
 • Banasik, P. (2016a). Interesariusze sądu zaangażowanego społecznie. e-mentor, 2(64), 22-33. DOI: 10.15219/em64.1236
 • Banasik, P. (2016b). Zaangażowany społecznie sąd. Zarządzanie i Finanse, 14(3/1), 257-280.
 • Banasik, P. (2017). Sąd zaangażowany społecznie - pożądany kierunek zmian, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Beauchamp, T.L., Bowie, N.E. (2001). Ethical Theory and Business. New Jersey: Prentice Hall.
 • Bryman, A., Bell, E. (2007). Business research Methods, 2nd ed., New York: Oxford University Press.
 • Bugdol, M. (2015). Problem zaufania w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. W: T. Borys, T. Brzozowski, S. Zaremba-Warnke (red.). Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne, seria Prace Naukowe, 378. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Bums, R.B. (1994). Introduction to research methods. Melbourne: Longman Cheshire.
 • Carroll A.B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders - balancing economic, legal and social responsibilities. Business Horizons, 34(4), 39-48.
 • Checkland, P., Holwell, S. (1998). Action Research: Its Nature and Validity, Systemic Practice and Action Research, 11(1), 9-21.
 • Chrostowski, A., Jemielniak, D. (2008). Action Research w teorii organizacji i zarządzania. Organizacja i Kierowanie, 1(131), 41-56. DOI: 10.5281/zenodo.54810.
 • Clarkson, M.B.E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. Academy of Management Review, 20(1), 92-117.
 • Cooper, D.R., Schindler, P.S. (2008). Business Research Methods. New York: McGraw-Hill/Irwin.
 • Crane, A., Matten, D. (2007). Business Ethics. Managing Corporate Citizenship and sustainability in the Age of Globalization. New York: Oxford University Press.
 • Czarniawska, B. (1999). Writing Management. Oxford: Oxford University Press.
 • Dundee, T.W. (2008). Stakeholder theory. Managing corporate social responsibility in a multiple actor context. W: A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, D.S. Siegel (red.). Corporate Social Responsibility (s. 346-358). New York: Oxford University Press.
 • Eriksson, P., Kovalainen, A. (2010). Qualitative Methods in Business Research. London: Sage.
 • Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Frączkiewicz-Wronka, A. (2012). Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną. Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk".
 • Frederick, W.C., Davis, K., Post, J.E. (1998). Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics. New York-Toronto: McGraw-Hill Publishing Company.
 • Freeman, R.E. (1984). Strategic management. A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
 • Gasparski, W. (2004). Wykłady z etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictwo WSZIP im. Leona Koźmińskiego.
 • Gibbert, M., Ruigrok, W., Wicki, B. (2008). What Passes as a Rigorous Case Study? Strategic Management Journal, 29, 1465-1474.
 • Greenwood, D.J. (2012). Action research, czyli o badaniu w działaniu. W: D. Jemielniak (red.). Badania jakościowe. Podejścia i teoria, tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Harrison, A. (2007). Northern Rock sealed its fate by betraying consumers trust, Marketing Week, Pobrane z: https://www.marketingweek.com/2007/09/26/northern-rock-sealed-its-fate-by-betraying-consumers-trust/
 • Herr, K., Anderson, G.L. (2005). Guide for Students and Faculty. California: Sage Publications.
 • Huxham, Ch., Vangen, S. (2003). Researching organizational practice through action research: case studies and design choices. Organizational Research Methods, 6(3), 383-403. DOI: https://doi.org/10.1177%2F1094428103254454.
 • Jakubczyk, K., Starnawska, M. (2013). Społeczna odpowiedzialność - analiza porównawcza na podstawie statutów trzech uczelni trójmiejskich. W: A. Mikulska (red.). Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem - wybrane aspekty. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 • Kemmis, S., McTaggart, R. (1982). The Action Research Planner. Victoria: Deakin University Press.
 • Kemmis, S., McTaggart, R. (2009). Uczestniczące badania interwencyjne. Działania komunikacyjne i sfera publiczna. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.) Metody badań jakościowych, tom I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Komunikat z 28 maja 2018 r. Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Banku Centralnego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, Unijna Tablica wyników wymiaru sprawiedliwości. Narzędzie wspierania skutecznego wymiaru sprawiedliwości i wzrostu gospodarczego. Pobrane z: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-364-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF
 • Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
 • Kramer R.M., Tyler T.R. (1996). Trust in Organizations. New York: Oxford University Press.
 • Lane, Ch., Bachmann, R. (1998). Trust Within and Between Organizations. New York: Oxford University Press.
 • Laszlo, Ch. (2005). The Sustainable Company. How to Create Lasting Value through Social and Environmental Performance. Washington - Cavelo - London: Island Press.
 • Lawrence, A.T., Weber, J. (2008). Business and Society. Stakeholders, Ethics, Public Policy. New York: McGraw-Hill Irwin.
 • Lewin, K. (1946), Action Research and minority problems. W: G.W. Lewin (red.). Resolving Social Conflicts. New York: Harper & Row.
 • Marcinkowska, M. (2006). Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa. W: B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.). Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 • Mason, R.O., Mitroff, I.I. (1981). Challenging Strategic Planning Assumptions Theory. Cases and Techniques. New York: Wiley.
 • Park, J., Lee, H., Kim, Ch. (2014). Corporate social responsibilities, consumer trust and corporate reputation: South Korean consumer perspectives. Journal of Business Research, 67(3), 295-302.
 • Pivato, S., Misani, N., Tencati, A. (2008). The impact of corporate social responsibility on consumer trust; the case of organic food. Business Ethics: A European Review, 17(1), 3-12.
 • Post, J.E., Preston, L.E., Sachs, S. (2002). Redefining the Corporation. Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford: Stanford University Press.
 • Roszkowska, P. (2011). Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność. Warszawa: Difin.
 • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2007). Research Methods for Business Students, Harlow: Pearson Education Ltd.
 • Sekaran, U., Bougie, R. (2013). Research Methods for Business. A Skill-Building Approach. Chichester: Wiley.
 • Singh, N. (2009). Corporate Social Responsibility: The Mahindra Way. Indian Journal of Industrial Relations, 44(3), 410-417.
 • Stawicka, E. (2015). Korzyści ekonomiczne i społeczne wynikające z wdrażania zasad CSR na przykładzie polskich przedsiębiorców. W: M. Boguszewicz-Kreft (red.). Przedsiębiorstwa i ich interesariusze. Relacje Marketingowe i CSR. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 42. Warszawa: CeDeWu.
 • Szumniak-Samolej, J. (2013). Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Tabernacka, M., Szadok-Bratuń, A. (2012). Public Relations w sferze publicznej - wizerunek i komunikacja. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Tapscott, D., Ticoll, D. (2003). The naked Corporation. New York: Free Press.
 • Trong, T.L. (2013). Underneath organizational health and knowledge sharing. Journal of Organizational Change Management, 26(1), 139-168. DOI: https://doi.org/10.1108/09534811311307950
 • Wachowiak, P. (2013). Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Wallace, M. (1998). Action research of Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yves, F. (2009). The Stakeholder Model Refined. Journal of Business Ethics, 84(1), 113-135.
 • Zadek, S., Sabapathy, J., Dossing, H., Swift, T. (2003). Responsible Competitiveness. Corporate Responsibility Clusters in Action. Copenhagen: The Copenhagen Centre & AccountAbility.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-197c443f-6c6f-4766-8f8b-c3944466d5f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.